Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 48:27
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Nagsimula na ang Paghatol sa Tahanan ng Diyos Inihahatid ni Cristo ng mga Huling Araw ang Ebanghelyo ng Pagdating ng Kaharian

Iba pa
Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Madalas sabihin ng mga tao, “May gantimpala ang kabutihan, may parusa ang kasamaan,” kung gayon ay bakit hindi inaalis ng Diyos ang lahat ng masasamang tao ngayon?

Tingnan ang Sagot

Bakit napakadilim at napakasama ng mundo? Ngayong sukdulan na ang katiwalian ng sangkatauhan, dapat ba silang lipulin?

Tingnan ang Sagot

Ano ang pakikisali sa seremonyang pangrelihiyon?

Tingnan ang Sagot

Paano maitatatag ng isang tao ang wastong kaugnayan sa Diyos?

Tingnan ang Sagot

Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng pagbabago ng disposisyon at ng mabuting asal?

Tingnan ang Sagot

Paano naipapamalas ang pagbabago ng disposisyon?

Tingnan ang Sagot

Ipinangako na sa atin ng Panginoong Jesus na, “sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Paano isasagawa ng Diyos ang sinabi Niya?

Tingnan ang Sagot

Bakit napapababa sa relihiyon ang mga iglesia?

Tingnan ang Sagot

Madalas sabihin ng mga tao, “May gantimpala ang kabutihan, may parusa ang kasamaan,” kung gayon ay bakit hindi inaalis ng Diyos ang lahat ng masasamang tao ngayon?

Tingnan ang Sagot

Bakit napakadilim at napakasama ng mundo? Ngayong sukdulan na ang katiwalian ng sangkatauhan, dapat ba silang lipulin?

Tingnan ang Sagot