Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 48:27
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Nagsimula na ang Paghatol sa Tahanan ng Diyos Inihahatid ni Cristo ng mga Huling Araw ang Ebanghelyo ng Pagdating ng Kaharian

Iba pa
Iba pang mga Katotohanan ng Ebanghelyo

Inisip ko dati na ang mga araw ng CCP ay bilang na at malapit nang bumagsak, kaya hindi ba makakatulong nang malaki kung hinintay ko ang kanyang pagbagsak bago ako naniwala? Pero ngayon nakikita ko na ang layunin ng CCP na pahirapan at arestuhin tayo ay upang tayo ay maipadala sa impiyerno! Kung hintayin natin na mamatay ang CCP bago tayo manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, matatanggap pa kaya natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mapapalampas kaya natin ang ating pagkakataon na mailigtas?

Tingnan ang Sagot

Ano ang isang walang pananalig?

Tingnan ang Sagot

Ano ang pakikisali sa seremonyang pangrelihiyon?

Tingnan ang Sagot

Paano maitatatag ng isang tao ang wastong kaugnayan sa Diyos?

Tingnan ang Sagot

Ano ang masasamang gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng masasamang gawa?

Tingnan ang Sagot

Ano ang mabubuting gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng mabubuting gawa?

Tingnan ang Sagot

Sa ilalim ng pamumuno ng gobyerno ng CCP, ang mga tao ay maaaring maaresto, mapahirapan at maaari pang mapatay dahil sa pagtanggap sa totoong daan! Hindi ko maintindihan, bakit takot na takot ang CCP sa gawain ng Makapangyarihang Diyos?

Tingnan ang Sagot

Bakit napapababa sa relihiyon ang mga iglesia?

Tingnan ang Sagot

Inisip ko dati na ang mga araw ng CCP ay bilang na at malapit nang bumagsak, kaya hindi ba makakatulong nang malaki kung hinintay ko ang kanyang pagbagsak bago ako naniwala? Pero ngayon nakikita ko na ang layunin ng CCP na pahirapan at arestuhin tayo ay upang tayo ay maipadala sa impiyerno! Kung hintayin natin na mamatay ang CCP bago tayo manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, matatanggap pa kaya natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mapapalampas kaya natin ang ating pagkakataon na mailigtas?

Tingnan ang Sagot

Ano ang masasamang gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng masasamang gawa?

Tingnan ang Sagot