Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Isang Koleksyon ng Kayamanan para sa Pagtustos sa Iyong Buhay at mga Debosyonal

 • Isang klik na mga Download
  I-download ang mga napapanahong mapagkukunan sa isang klik
 • Isang hakbang na Pag-sync
  I-synchronize sa isang hakbang ang lahat ng iyong device para sa isang unified na karanasan
 • Easy Notes
  Itala nang mabilis at madali ang iyong mga ideya at pagkatanto
 • Offline na Paggamit
  Offline access sa nai-download na content para sa iyong kaginhawaan

Muling Makipagniig sa Panginoon
Tikman ang Isang Masarap na Handaan

Ebanghelyo

Gusto mo bang alamin ang tungkol sa bagong gawain ng Diyos at sundan ang mga yapak ng Cordero?

Matatagpuan mo rito ang mga binigkas ng Diyos para sa bagong kapanahunan. Dito, inihahayag ng Diyos ang mga hiwaga ng katotohanan …

Alamin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at humakbang patungo sa landas ng pagtatamo ng kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng langit.

Mga Patotoo

Bawat Kristiyano ay may nakakaantig na kuwento tungkol sa pagiging isang hinirang ng Diyos.

Nararanasan ng bawat mananampalataya ang gawain at mga salita ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa buhay.

Ipinapakita sa atin ng mga karanasan at patotoong ito ng mga Kristiyanong tumanggap na sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ang nakamamanghang mga gawa ng Diyos mula sa iba’t ibang pananaw, ipinadarama sa atin ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos, at tinutulungan tayo na patuloy na lumago sa ating espirituwal na buhay.

Pananampalataya at Buhay

Nahaharap tayo sa lahat ng uri ng kapaligiran, tao, kaganapan, at bagay sa ating buhay.

Sa ating pananampalataya, dumaranas tayo ng lahat ng uri ng kaguluhan at kahirapan.

Ang Pananampalataya at Buhay ay isang maingat na piniling mga sanaysay ng mga Kristiyano tungkol sa kanilang mga karanasan at patotoo, na nagbabahagi sa inyo ng liwanag na ipinagkaloob ng Diyos, nagpapaunawa sa inyo ng kalooban ng Diyos sa iba’t ibang kapaligiran, at katatagpuan ng tamang landas na tatahakin.

Sundan ang mga Yapak ng Diyos
Tamasahin ang Pangangalaga ng mga Buhay na Tubig

Ang mga salita ng Diyos ang ilawan sa ating harapan, ang ilaw sa landas na nagbibigay-liwanag sa ating pagsulong. Sumabay sa mga yapak ng Diyos, makinig sa mga binigkas ng Cristo ng mga huling araw, unawain ang lahat ng hiwaga ng katotohanan, tikman ang pagdidilig at pangangalaga ng buhay na tubig ng buhay!

Makinig sa Musika ng Papuri sa Panginoon ng Sangnilikha

Habang naghihintay ng bus, sa libreng oras ninyo—tamasahin ang magandang musika ng papuri sa Lumikha kahit kailan, kahit saan. Payapain ang inyong sarili sa harap ng Diyos at tikman ang Kanyang pagmamahal, at bago pa ninyo malaman, mapapalapit na ang puso ninyo sa Kanya, at maglalaho ang inyong mga pag-aalala at pagod …

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Mga Pelikula tungkol sa Ebanghelyo
Koro ng Ebanghelyo
Mga Video ng mga Himno
Variety Show
Mga Pagbasa

Mga Pelikula tungkol sa Ebanghelyo

Ito ay isang koleksyon ng mga piling debate tungkol sa pagsisiyasat sa tunay na daan;

ito ang pinaka-nakakaantig na mga patotoo ng mga taong naligaw ng landas, pagkatapos ay nagising at bumaling sa Diyos.

Isang masayang-malungkot na tagpo matapos iparating ng isa pa ang agarang pagnanais ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan.

Koro ng Ebanghelyo

Isang malaking grupo, sunud-sunod na mga awit ng koro na nagpapatatag sa kaluluwa—

kumakanta silang lahat ng mga papuri sa mga gawa at pagiging makapangyarihan ng Diyos

at nagpapatotoo sa pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan.

Mga Video ng mga Himno

Bawat awit ay isang kuwento na nagpapatotoo sa mga gawa at pagliligtas ng Diyos.

Makinig nang buong puso, sumabay sa pagkanta at pagbulayan ang pagmamahal ng Diyos na laging sumasainyo.

Bago pa ninyo malaman, matutuklasan ninyo na laging nakabantay ang Diyos sa ating tabi …

Variety Show

Ang koleksyong ito ay may napakaraming kuwento ng mga Kristiyano sa tunay na buhay tungkol sa kanilang landas ng pananampalataya, may mga patotoo tungkol sa paglago ng kanilang espirituwal na buhay.

May katatawanan, kalungkutan, at lalim—maipapaunawa rin sa atin ng mga kuwentong ito ang mga hiwaga ng Biblia na hindi natin naunawaan noon.

Mga Pagbasa

Panoorin ang mga video ng pagbasa sa mga salita ng Diyos para marinig ang mga pagbigkas ng Banal na Espiritu sa mga iglesia.

Unawain ang mga hiwaga ng anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos at ang kalooban ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan.

Narito ang Aming Dedikadong mga Kinatawan Online para sa Inyo

Kausapin kami kung mayroon kayong mga tanong o nahihirapan kayo sa inyong pananampalataya o sa pang-araw-araw na buhay—

lagi kaming narito para makinig sa mga ideya na nasa inyong kaibuturan at tulungan kayong makatagpo ng isang landas na tatahakin. Nawa’y liwanagan at gabayan ng Diyos ang bawat isa sa atin!