Makinig sa Tinig ng Diyos Masdan ang Pagpapakita ng Diyos

Ang aklat na ito ay koleksyon ng mga katotohanang may kaugnayan sa pagkakatawang-tao ng Diyos gayundin ang Kanyang tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan. Itinutulot ng mga katotohanang ito na makita ng mga tao ang pagpapakita at ang gawain ni Cristo sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga pagbigkas ng Diyos, at malaman din nila na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, at na Kanyang ipinahayag ang katotohanan at ginagawa ang “paghatol simula sa bahay ng Diyos” sa mga huling araw, sa gayon ay nagagawang akayin ang sangkatauhan pabalik sa trono ng Diyos.

Talaan ng mga Nilalaman

A. Ang Nagkatawang-taong Diyos sa mga Huling Araw Nagpapakita at Gumagawa bilang Anak ng Tao

Mga Hangong Karagdagang Sermon at Pagbabahagi

1Tanong 1: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay naging tao na bilang Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinaninindigan ng karamihan sa mga relihiyosong pastor at elder na babalik ang Panginoon na sakay ng mga ulap. Ibinabatay nila ito lalo na sa mga talata sa Biblia na: “Itong si Jesus … ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata” (Pahayag 1:7). At bukod pa riyan, itinuturo din sa atin ng mga pastor at elder ng relihiyon na sinumang Panginoong Jesus na hindi pumaparito na sakay ng mga ulap ay huwad at kailangang tanggihan. Kaya, hindi tayo nakatitiyak kung naaayon ba ang pananaw na ito sa Biblia o hindi; tama ba ang ganitong klaseng pagkaunawa o hindi?
2Tanong 2: Bagama’t nalalaman ng mga mananampalataya sa Panginoon na ang Panginoong Jesus ay ang nagkatawang-taong Diyos, kakaunting tao lamang ang nakakaunawa ng katotohanan ng pagkakatawang-tao. Kapag bumalik ang Panginoon, kung nagpapakita Siya tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, na naging Anak ng tao at gumagawa, talagang walang paraan na makikilala ng mga tao ang Panginoong Jesus at malugod na tatanggapin ang Kanyang pagbalik. Kung gayon ano talaga ang pagkakatawang-tao? Ano ang diwa ng pagkakatawang-tao?
3Tanong 3: Bakit ginawang nagkatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw, naging Anak ng tao upang gawin ang gawain ng paghatol? Ano ang tunay na kaibahan sa pagitan ng espirituwal na katawan ng Panginoong Jesus na nabuhay na muli mula sa kamatayan at ang nagkatawang-taong Anak ng tao? Ito ang isyu na hindi natin nauunawaan—mangyaring magbahagi tungkol dito.
4Tanong 4: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Kailangan ba Niya talagang maging tao para gawin ito Mismo? At ano ang mahalagang pagkakaiba ng Diyos na nagkatawang-tao sa mga taong ginagamit ng Diyos?
5Tanong 5: Bakit sinabi na ang tiwaling sangkatauhan ay dapat maligtas ng nagkatawang-taong Diyos? Ito ang isang bagay na hindi nauunawaan ng karamihan sa mga tao—mangyaring magbahagi tungkol dito.
6Tanong 6: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing handog para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan at gawin ang Kanyang gawain ng paghatol upang lubos na dalisayin at iligtas ang tao. Kaya bakit kailangang dalawang beses na magkatawang-tao ang Diyos para gawin ang pagliligtas sa sangkatauhan? At ano ang tunay na kabuluhan ng dalawang beses na pagkakatawang-tao ng Diyos?
7Tanong 7: Ang dalawang beses na pagkakatawang-tao ng Diyos ay nagpapatotoo na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Paano natin dapat unawain si Cristo bilang ang katotohanan, ang daan, at ang buhay?

B. Ang Plano sa Pamamahala ng Diyos sa Pagligtas sa Sangkatauhan—Ang Tatlong Yugto ng Gawain

I-download