• Ang Gawain ng Diyos at Pagkilala sa Diyos

  Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, Volume I
  Ang Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, na nagpakita upang gawin ang Kanyang gawain, ay ipinahahayag ang lahat ng katotohanang nagdadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan, at lahat ng mga ito ay kasama sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Naisakatuparan nito ang nakasulat sa Biblia: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos” (Juan 1:1). Para sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, ito ang unang pagkakataon mula noong paglikha ng mundo na nangusap ang Diyos sa buong sangkatauhan. Ang mga pagbigkas na ito ang bumubuo sa unang tekstong ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan kung saan inilalantad Niya ang mga tao, ginagabayan sila, hinahatulan sila, at nagsasalita Siya nang tapatan sa kanila at ito rin ang unang mga pagbigkas kung saan ipinaaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar na Kanyang pinaghihimlayan, ang disposisyon ng Diyos, kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang Kanyang pag-aalala sa sangkatauhan. Masasabi na ito ang mga unang pagbigkas na sinambit ng Diyos sa sangkatauhan mula sa ikatlong langit simula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na nagamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang tinig ng Kanyang puso sa sangkatauhan sa gitna ng mga salita.

 • Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Tahanan ng Diyos

  Ang mga seleksyon sa aklat na ito ay pawang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos para sa Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, na pangunahing hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Ang mga ito ay mga katotohanang kailangang matamo agad ng bawat taong naghahanap at nagsisiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga pagpapahayag ng Diyos na nasa aklat na ito ay ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia ayon sa ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag. Ang kasalukuyang mga salita ng Diyos ang pinakamagandang patotoo sa Kanyang pagpapakita at gawain, at ang pinakamaganda ring patotoo sa katunayan na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Nilalayon ng aklat na ito na bigyang-kakayahan ang lahat ng nananabik sa pagpapakita ng Diyos na marinig ang Kanyang tinig sa lalong madaling panahon. Nawa ay mabasa ng lahat ng naghihintay sa pagdating ng Panginoon at nag-aasam sa pagpapakita at gawain ng Diyos ang aklat na ito.

 • Mahahalagang Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw

  Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sipi mula sa mahahalagang salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw, sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ang mahahalagang salitang ito ay direktang nagpapaliwanag sa katotohanan, at maaaring direktang magbigay ng kakayahan sa mga tao na maunawaan ang kalooban ng Diyos, malaman ang Kanyang gawain, at magtamo ng kaalaman tungkol sa Kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon Siya at ano Siya. Isang gabay ang mga ito para sa lahat ng nananabik sa pagpapakita ng Diyos upang mahanap ang Kanyang mga yapak. Maaakay ka ng mga ito na matagpuan ang pasukan sa kaharian ng langit.

 • Mga Pagpipiliang mga Salita ng Makapangyarihang Diyos

  Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

 • Araw-araw na mga Salita ng Diyos

  Tampok sa aklat na ito ang mga piniling sipi mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Para makamit ng mga taong hinirang ng Diyos ang katotohanan at pang-araw-araw na panustos sa buhay mula sa Kanyang mga salita, ang mahahalagang salitang ito ng Makapangyarihang Diyos, na lubhang nagpapatibay sa pagpasok ng mga tao sa buhay, ay sadyang pinili para sa kasiyahan ng mga tao, sa gayon ay tinutulutan ang mga nagmamahal sa katotohanan na maunawaan ito, mabuhay sa harap ng Diyos, at maligtas at magawang perpekto ng Diyos. Ang mahahalagang salitang ito ng Diyos ay mga pagpapahayag ng katotohanan; bukod pa riyan, ang mga ito ang pinakamahalaga sa lahat ng salawikain sa buhay, at walang mga salitang mas nagpapatibay at nakakabuti sa mga tao. Kung tunay kang nasisiyahan sa isang sipi ng mga salitang ito bawat araw, ito ang iyong pinakamalaking kayamanan, at pinagpala ka ng Diyos.

 • Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos

  Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

 • Makinig sa Tinig ng Diyos Masdan ang Pagpapakita ng Diyos

  Ang aklat na ito ay koleksyon ng mga katotohanang may kaugnayan sa pagkakatawang-tao ng Diyos gayundin ang Kanyang tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan. Itinutulot ng mga katotohanang ito na makita ng mga tao ang pagpapakita at ang gawain ni Cristo sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga pagbigkas ng Diyos, at malaman din nila na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus, at na Kanyang ipinahayag ang katotohanan at ginagawa ang “paghatol simula sa bahay ng Diyos” sa mga huling araw, sa gayon ay nagagawang akayin ang sangkatauhan pabalik sa trono ng Diyos.

 • Mahahalagang Tanong at Sagot tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

  Ang kritikong mga tanong at sagot mula sa mga pelikulang ito ay may kaugnayan sa katotohanan na hango sa aklat na ito. Ang tipikal na mga sagot na ito ay nagmumulang lahat sa karanasan at pag-unawa sa katotohanan ng salita ng Diyos na pinanghawakan ng mga taong hinirang ng Diyos, at ang mga ito ay nagmumula sa kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu. Hindi lamang malulutas ng aklat na ito ang mga problema at pagkaunawa na maaaring taglay ng mga yaong naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan, kundi isa rin itong kahanga-hangang sangguniang materyales para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at magpatotoo sa gawain ng Diyos.

 • Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

  Ang aklat ng himnong ito ay may dalawang bahagi: Ang una ay mga himnong binubuo ng mga klasikong pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos, at ang pangalawa ay ang mga tunay na patotoo ng mga taong hinirang ng Diyos matapos pagdaanan ang Kanyang gawain ng paghatol. Ang mga himnong ito ay malaking tulong sa mga tao sa pagsasagawa ng kanilang mga espirituwal na debosyon, pagdanas ng mga salita ng Diyos, at pag-alam sa gawain ng Diyos. Kaaya-aya ito sa pag-unawa ng mga tao sa katotohanan at pag-aalis sa kanilang sarili ng kanilang tiwaling disposisyon para makamtan ang pagliligtas ng Diyos.

 • Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

  Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

 • Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

  Dahil nagbuo ang Makapangyarihang Diyos ng Kanyang gawain ng paghatol ng mga huling araw sa lupain ng Tsina, kahit na ang mga taong hinirang ng Diyos ay napasailalim sa mabagsik, at malupit na pag-uusig ng pamahalaan ng Tsina, naging di-napasuko at tapat nang di-nag-aalinlangan sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, na lumilikha ng walang alinlangang saksi ng tagumpay laban kay Satanas. Ang mga katunayan ay ganap na nagpapamalas na ang Makapangyarihang Diyos ay tunay na nakagawa ng isang grupo ng mananagumpay sa Kapanahunan ng Kaharian, ang pagtatamo ng anim na libong taon ng plano sa pamamahala ng Diyos.

 • Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

  Ang bawat sumasampalataya sa Diyos ay may isang espesyal na kuwento tungkol sa kanilang personal na paglalakbay ng pagbabalik-loob sa Kaniya. Ibinabahagi ng aklat na ito ang mga karanasan ng mga hinirang ng Diyos na tumatanggap ng gabay ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. May ilan na nakalaya mula sa tanikala at kahigpitan ng kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, may ilan na nakalaya mula sa paggambala at pag-uusig ng mga grupo ng relihiyon at ng masasamang puwersa ng Partido Komunista ng Tsina, at may iba na nagkamit ng pangunawa sa masasamang kalakaran ng mundo. Ganap nilang nalaman kung ano ang tunay na daan at lumapit sila sa harap ng trono ng Diyos; ito ang kanilang mga makabagbag-damdaming kuwento. Ang bawat isa sa mga natatanging karanasang ito ay nagbubunyag sa kung paanong ginagapos at sinasaktan ni Satanas ang sangkatuhan, at higit pa rito ay nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, na tanging ang Diyos ang pag-ibig at kaligtasan para sa tao.

I-download