• Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  Ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. ang mga pagbigkas na ito ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na kung saan ay inilantad Niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso-sa-puso sa kanila at kaya, ito rin ang unang mga pagbigkas na kung saan ay ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar kung saan Siya ay namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang pag-aalala Niya para sa sangkatauhan. Maaaring sabihin na ang mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang Kanyang tinig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita.

 • Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

  Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

 • Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

  Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag ng mga salita, nagbibigay ng patotoo na ang Tagapagligtas noon ay bumalik sa isang “puting ulap” at nagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos upang humatol, linisin, at iligtas ang sangkatauhan. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Cordero na propesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbubukas ng balumbon at ng pitong tatak.

 • Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

  Ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay nagpahayag ng mga salita upang humatol, linisin at iligtas ang mga tao, at nagawa Niya ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa Silangan ng mundo na may pagkamakatuwiran, kamahalan, poot, at pagkastigo, at Siya ay nagpahayag ng Kanyang Sarili sa hindi mabilang na mga uri ng sangkatauhan! Tinutupad nito ang mga salita sa 1 Pedro 4:17, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.”

 • Mga Klasikong Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw

  Ang mga klasikong seleksyon mula sa mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay natipon sa aklat na ito. Ang mga salitang ito ay isang gabay para sa yaong nananabik sa pagpapakita ng Diyos hanggang sa paghahanap ng Kanyang mga bakas ng paa. Maaakay ka ng mga ito upang matagpuan ang pasukan sa kaharian ng langit.

 • Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

  Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

 • Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

  Kapag umaawit tayo ng mga bagong awit ng papuri sa Diyos, nararanasan natin na tayo ang grupo ng mga taong sumusunod sa Cordero at umaawit ng mga bagong kantang naihula sa Aklat ng Pahayag. Tunay na nararanasan natin na tayo ay labis na pinagpala na nadala na sa trono ng Diyos at nakadalo sa piging ng kasal ng Cordero.

 • Naririnig ng mga Tupa ng Diyos ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

  Nakatala sa aklat na ito ang mga mapangitaing katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang Kanyang mga pangalan, ang hiwaga ng Kanyang pagkakatawang-tao, at kung paano matutukoy ang tunay na daan sa mga maling daan, na babasahin at gagamitin ng mga taong tumanggap kamakailan lang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at para mailatag nila ang mga pundasyon nang mabilis hangga’t maaari sa mga mapangitaing katotohanan ng gawain ng Diyos.

 • Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

  Ipinahayag na ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ang iba’t ibang katotohanan, inilantad ang bawat katotohanan at hiwaga sa Biblia, at ibinunyag sa sangkatauhan ang kuwento sa likod ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos, ang hiwaga ng pagiging tao ng Diyos at ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, atbp. Pinatototohanan nito na ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagpapakita ng Diyos sa mga huling araw.

 • Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

  Ang mahahalagang tanong at sagot mula sa mga pelikulang ebanghelyo ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na may kaugnayan sa katotohanan ay nahango sa aklat na ito. Ang lahat ng mga klasikong tanong at sagot na ito ay ang lahat ng pag-unawa ng mga taong hinirang ng Diyos tungkol sa kanilang mga karanasan sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, at lahat ng mga ito ay nagmumula sa pagpapalinaw at kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng mga ito ay alinsunod sa katotohanan, at hindi lamang makalulutas ang mga ito ng mga tanong at pagkaunawa ng yaong naghahanap ng katotohanan at nagsisiyasat ng totoong daan, ngunit ang mga ito rin ay mga kahanga-hangang materyales na sanggunian para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at sumaksi sa gawain ng Diyos.

 • Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

  Dahil nagbuo ang Makapangyarihang Diyos ng Kanyang gawain ng paghatol ng mga huling araw sa lupain ng Tsina, kahit na ang mga taong hinirang ng Diyos ay napasailalim sa mabagsik, at malupit na pag-uusig ng pamahalaan ng Tsina, naging di-napasuko at tapat nang di-nag-aalinlangan sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, na lumilikha ng walang alinlangang saksi ng tagumpay laban kay Satanas. Ang mga katunayan ay ganap na nagpapamalas na ang Makapangyarihang Diyos ay tunay na nakagawa ng isang grupo ng mananagumpay sa Kapanahunan ng Kaharian, ang pagtatamo ng anim na libong taon ng plano sa pamamahala ng Diyos.

 • Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

  Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

 • Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

  Ang bawat sumasampalataya sa Diyos ay may isang espesyal na kuwento tungkol sa kanilang personal na paglalakbay ng pagbabalik-loob sa Kaniya. Ibinabahagi ng aklat na ito ang mga karanasan ng mga hinirang ng Diyos na tumatanggap ng gabay ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. May ilan na nakalaya mula sa tanikala at kahigpitan ng kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, may ilan na nakalaya mula sa paggambala at pag-uusig ng mga grupo ng relihiyon at ng masasamang puwersa ng Partido Komunista ng Tsina, at may iba na nagkamit ng pangunawa sa masasamang kalakaran ng mundo. Ganap nilang nalaman kung ano ang tunay na daan at lumapit sila sa harap ng trono ng Diyos; ito ang kanilang mga makabagbag-damdaming kuwento. Ang bawat isa sa mga natatanging karanasang ito ay nagbubunyag sa kung paanong ginagapos at sinasaktan ni Satanas ang sangkatuhan, at higit pa rito ay nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, na tanging ang Diyos ang pag-ibig at kaligtasan para sa tao.

 • Ang Labanan sa Pagitan ng Katarungan at Kasamaan

  Ibinabahagi ng mga taong hinirang ng Diyos mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang kanilang mga personal na kuwento, na ibinubunyag ang malupit na pagsupil ng CCP sa mga Kristiyano at ang pag-uusig nila sa mga paniniwala sa relihiyon, gayundin ang kanilang pagtanggi at paglaban sa Diyos, at ang napakasamang ugali nila na lumalabag sa mga batas ng kalikasan. Sinusuri nila ang masamang diwa ng pagkamuhi sa katotohanan at pagkapoot sa Diyos ng malaking pulang dragon, at nagtatamo sila ng pang-unawa na si Cristo ng mga huling araw lamang ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang mga tumatanggap lamang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ang siyang magiging pinakamapalad.

I-download