Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mahahalagang Tanong at Sagot tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

Ang kritikong mga tanong at sagot mula sa mga pelikulang ito ay may kaugnayan sa katotohanan na hango sa aklat na ito. Ang tipikal na mga sagot na ito ay nagmumulang lahat sa karanasan at pag-unawa sa katotohanan ng salita ng Diyos na pinanghawakan ng mga taong hinirang ng Diyos, at ang mga ito ay nagmumula sa kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu. Hindi lamang malulutas ng aklat na ito ang mga problema at pagkaunawa na maaaring taglay ng mga yaong naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan, kundi isa rin itong kahanga-hangang sangguniang materyales para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at magpatotoo sa gawain ng Diyos.

Talaan ng mga Nilalaman

  • 1
  • 2

Mga Seleksyon l

I. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Kapanglawan ng mga Iglesia

1Tanong 1: Naramdaman ko ang kalungkutan sa ating iglesia nitong mga nakaraang taon. Nawala natin ang pananampalataya at pagmamahal na taglay natin noong simula, at naging mas mahina at mas negatibo. Kahit ang mga nangangaral, hindi alam ang gagawin kung minsan, at hindi alam kung ano ang pag-uusapan. Pakiramdam nami’y nawala namin ang gawain ng Banal na Espiritu. Naghanap din kami sa lahat ng dako ng iglesia na nagtataglay ng gawain ng Banal na Espiritu, pero bawat iglesiang makita nami’y kasinglungkot ng sa amin. Bakit napakaraming iglesia ang nagugutom at nalulungkot?
2Tanong 2: Kababanggit lang ang tungkol sa ilang labag sa batas na gawain, kaya anong mga partikular na gawain ang ibig mong sabihin kapag sinasabi mong lumalala ang katampalasanan?
3Tanong 3: Sa ngayon, laganap ang mapapanglaw na simbahan sa lahat ng relihiyon, pero hindi pa namin lubos na nauunawaan ang pangunahing dahilan. Kaya nga masigasig naming binabasa ang Lumang Tipan at pinagtutuunan namin kung paano humantong sa kapanglawang iyon sa relihiyon ang mga ikinilos ng mga punong saserdote, eskriba at Fariseong Judio noong mga huling araw ng Kapanahunan ng Kautusan. Bagama’t may natuklasan na ang ilang problema, hindi naging malinaw ang kabuuan nito. Nagpunta na rin kami sa mga simbahan sa maraming iba’t ibang lugar at mula sa iba’t ibang sekta, pero hindi pa namin nakikita ang gawain ng Banal na Espiritu. Hindi gaanong malinaw sa amin kung bakit napakapanglaw ng lahat ng relihiyon. Ano ang tunay na dahilan nito?

II. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Paraan ng Pagdating ng Panginoon (Lihim at Hayag)

III. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Pagdala

1Tanong 1: Matagal nang ipinangako sa atin ng Panginoon: “Ako’y paroroon upang ipaghanda Ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung Ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto Ako, at kayo’y tatanggapin Ko sa Aking sarili; upang kung saan Ako naroroon, kayo naman ay dumoon” (Juan 14:2–3). Nakapaghanda na ang Panginoon ng lugar para sa atin sa langit. Pagbalik niya, agad niya tayong iaakyat sa kaharian ng langit. Kung bumalik na ang Panginoon, bakit nasa lupa pa rin ang lahat ng Kanyang mga santo? Bakit hindi pa rin tayo nadadala?
2Tanong 2: Hindi pa natin nasisiguro kung nasa lupa o nasa langit ang kaharian ng Diyos. Maraming beses nang nagsalita ang Panginoong Jesus ng “malapit na ang kaharian ng langit” at “Dumarating ang kaharian ng langit.” Kung “kaharian ng langit,” ibig sabihin nasa langit ’yon. Pa’no ’yon napunta sa lupa?
3Tanong 3: Sabi sa Biblia, “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay titipuning kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailanman” (1 Tesalonica 4:17). Paano natin ipaliliwanag ’yon?
4Tanong 4: Ang mga sinabi niyo ang paghahangad natin sa pagbabalik ng Panginoon at sa pagdadala sa ’tin sa alapaap ay nagmula lang talaga sa pagkaintindi at imahinasyon ng tao. Seryosong naipagkanulo na natin ang mga salita ng Panginoon. Dahil do’n, pa’no tayo ngayon maghihintay sa pagbabalik ng Panginoon at sa pagdadala sa atin sa alapaap? Pwede mo ba ’yong ipaliwanag pa nang mas detalyado?

IV. Mga Tanong at mga Sagot Kung Paano Mahihiwatigan ang Tinig ng Diyos

V. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa mga Kundisyon sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit

1Tanong 1: Namatay sa krus ang Panginoong Jesus para sa atin. Tinubos niya tayo sa mga kasalanan at pinatawad ang ating mga sala, ginawa Niya ito para iligtas tayo at ipinagkaloob sa atin na makapasok sa kaharian ng langit. Kahit patuloy tayong nagkakasala at kailangan pa tayong linisin, pinatawad ng Panginoon ang lahat ng kasalanan natin at ginawa tayong karapat-dapat sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Akala ko hangga’t isinasakripisyo natin ang lahat para makagawa para sa Panginoon, hangga’t payag tayong magtiis ng paghihirap at magbigay ng kabayaran, papayagan tayong makapasok sa kaharian ng langit. Akala ko ’yon ang pinangako sa atin ng Panginoon. Gano’n pa man, ilan sa mga kapatid natin ang kumukwestyon ngayon sa paniniwalang ’yon. Sabi nila kahit daw nagsikap tayo para sa Panginoon, madalas pa rin tayong magkasala at ikinukumpisal ang mga kasalanan natin, kaya hindi pa rin tayo nalilinis. Inihayag nila na banal ang Panginoon, kaya hindi Siya maaaring makita ng mga taong hindi banal. Ang tanong ko ay: Tayong mga isinakripisyo ang lahat para sa Panginoon, talaga bang madadala tayo sa kaharian ng langit? Talagang hindi pa natin alam ang sagot sa tanong na ’yon, kaya gusto naming kausapin niyo kami tungkol do’n.
2Tanong 2: Pa’no ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Pa’no Niya hinahatulan ang tao, dinadalisay ang tao, at pineperpekto ang tao sa pamamagitan ng Kanyang mga salita? Isang bagay ’to na kailangang-kailangan nating malaman. Kung nauunawaan natin ang gawa ng Makapangyarihang Diyos, kung gano’n, talagang naririnig natin ang tinig ng Diyos at iaakyat tayo sa harap ng trono ng Diyos. Pakipaliwanag mo pa sa ’min nang mas detalyado!
3Tanong 3: Gano’n pa man, sumampalataya kami sa Panginoon nang maraming taon, laging gumagawa para sa Panginoon at naghihirap nang labis. Hinding-hindi namin itinanggi ang pangalan ng Panginoong Jesus o trinaydor Siya. Samakatuwid, ayon sa pangako ng Panginoon, hindi Niya kami pababayaan. Kung dumating na ang Panginoon, kami na dapat ang una Niyang iniakyat sa kaharian ng langit. Bakit una kayong tumanggap habang naiwan kami sa ibaba? Hindi kami kumbinsido! Kung hindi namin tatanggapin ang gawa ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, talaga bang hindi kami makakapasok sa kaharian ng langit? Yon ang pinakamahalaga sa akin. Pa’no niyo ’yon bibigyang-kahulugan?
4Tanong 4: Lahat tayo ay naniwala sa Panginoon nang maraming taon, at lagi nating sinusunod ang halimbawa ni Pablo sa ating gawain para sa Panginoon. Naging tapat tayo sa pangalan at paraan ng Panginoon, at siguradong naghihintay sa atin ang korona ng pagkamatuwid. Ngayon, kailangan lang nating magtuon sa pagsusumikap para sa Panginoon, at pagmamasid sa Kanyang pagbabalik. Sa gayon lamang tayo maaaring dalhin sa kaharian ng langit. Iyon ay dahil sinabi sa Biblia na “at ang nangaghihintay sa akin ay hindi mangapapahiya” (Isaias 49:23). Naniniwala kami sa pangako ng Panginoon: Dadalhin Niya tayo sa kaharian ng langit sa Kanyang pagbabalik. May mali ba talaga sa pagsampalataya sa ganitong paraan?
5Tanong 5: Sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo at nagsusumikap tayo para sa Panginoon, sa pangangaral ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Panginoon, at pagpapastol sa mga iglesia ng Panginoon, gaya ni Pablo: “Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya.” Hindi ba pagsunod ito sa kalooban ng Diyos? Ang ibig sabihin ng ganitong pamumuhay ay karapat-dapat tayong madala at makapasok sa kaharian ng langit, kaya bakit natin kailangang tanggapin ang gawain ng paghatol at pagdalisay ng Diyos sa mga huling araw bago tayo madala sa kaharian ng langit?
6Tanong 6: Talikuran natin ang iba pa, ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, at patnubayan ang iglesia. Ganitong pagsusumikap ang paraan para maisagawa ang kalooban ng Ama sa langit. May mali ba sa ginagawa nating ito?
7Tanong 7: Ngayo’y nananalig tayo sa Panginoong Jesus; nagsasakripisyong ipalaganap ang pangalan ng Panginoon, at tinatalikuran natin ang iba pa. Ginagawa natin ang kalooban Ama sa langit. Ibig sabihi’y nagawa na tayong banal. Pagdating ng Panginoon, talagang dadalhin Niya tayo sa kaharian sa langit!
8Tanong 8: Simula nang manalig tayo sa Panginoon, naibigay na natin ang lahat para sairin ang ating lakas at nagsumikap tayo para sa Panginoon, at sumailalim na tayo sa pagpapahirap at kapighatian. Nabilanggo pa tayo para sa Kanya at mas gusto pa nating mamatay kaysa ikaila ang pangalan ng Panginoon o pagtaksilan Siya. Palagay ko ito ang pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Sa pagdurusa para sa Panginoon at pagpapatotoo magkakamit tayo ng kabanalan, at magiging marapat na makita ang Panginoon. Basta’t patuloy natin itong ginagawa, pagbalik Niya ay dadalhin tayo sa kaharian ng langit.

VI. Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan

1Tanong 1: Sabi sa Biblia, “Sapagka’t sa puso’y nananampalataya ang tao sa ikatutuwid; at ang ginagawang pagpapahayag sa bibig ay sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Naligtas na tayo ng ating pananampalataya kay Jesus. Pag naligtas na tayo, magpasawalang-hanggan na ’yon. Pagdating ng Panginoon tiyak na makakapasok tayo sa kaharian ng langit.
2Tanong 2: Sabi sa Biblia, “Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang nagbibigay-katwiran. Sino siya na humahatol?” (Roma 8:33–34). Patunay ’yan na nang ipako sa krus ang Panginoong Jesus, napatawad na ang lahat ng kasalanan natin. Sa Kanya’y hindi na tayo makasalanan. Sino pang magbibintang sa’tin?
3Tanong 3: Nasusulat na, “Ngayon nga’y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus” (Roma 8:1). Dahil nananalig tayo kay Cristo Jesus, garantisado nang hindi tayo isusumpa at makakapasok tayo sa kaharian ng langit!
4Tanong 4: Ang mga tao ay makasalanan, pero ang handog ng Panginoong Jesus para sa kasalanan ay epektibo magpakailanman. Basta’t inamin natin ang ating mga sala sa Panginoon, patatawarin Niya tayo. Wala tayong kasalanan sa paningin ng Panginoon, kaya makakapasok tayo sa kaharian ng langit!
5Tanong 5: Sabi mo kailangang tanggapin ng mga taong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at noon lang mababago ang kanilang masamang disposisyon. Pero, alinsunod sa mga ipinagagawa ng Panginoon, nagpapakumbaba at nagpapasensya tayo, minamahal natin ang ating mga kaaway, pinapasan ang ating krus, sinusupil ang ating katawan, tinatalikuran ang mga makamundong bagay, at nagsisikap at nangangaral para sa Panginoon at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba mga pagbabago natin ang lahat ng ito? Hindi ba puwedeng maging mga kredensyal ang mga ito para sa pagpasok natin sa kaharian ng langit? Naniniwala ako na basta’t naghanap tayo sa ganitong paraan, mapapadalisay tayo, at makakapasok sa kaharian ng langit.
6Tanong 6: Sabi n’yo pag gusto ng mga tao na mapawalang-sala at malinis, kailangan nilang tanggapin ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pa’no naman hinahatulan at nililinis ng Diyos ang mga tao sa mga huling araw? Sa nakalipas na mga taon na nanalig ako sa Panginoon, akala ko maganda kung dumating ang oras na hindi na nagkakasala ang mga tao. Noon, akala ko, hindi na magiging masaklap ang buhay!
7Tanong 7: Pag di natin tinanggap ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos, magagawa ba talaga natin ang kalooban ng Ama sa langit? Makakapasok ba tayo talaga sa kaharian ng langit?
8Tanong 8: Tungkol sa mga matagal nang nanalig sa Panginoong Jesus at buong buhay na nagsakripisyo para sa Kanya, kung hindi nila tatanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, hindi talaga sila madadala sa kaharian ng langit?
9Tanong 9: Pag tinanggap namin ang Makapangyarihang Diyos, tiyak bang makakapasok kami sa kaharian sa langit?

VII. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Pangalan ng Diyos

IX. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

1Tanong 1: Pero sabi mo nagkatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw para gawin ang gawaing paghatol. May batayan ba ito sa Biblia, o tinutupad ang anumang mga propesiya sa biblia? Kung walang batayan sa biblia, hindi natin dapat paniwalaan ito kaagad.
2Tanong 2: Ipinako ang Panginoong Jesus bilang alay sa kasalanan para tubusin ang sangkatauhan. Tinanggap na natin ang Panginoon, at nakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Bakit kailangan pa nating tanggapin ang gawaing paghatol at pagdadalisay ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw?
3Tanong 3: Maraming taon na akong nananalig sa Panginoon at nabasa ko na nang kaunti ang Biblia, kaya bakit hindi ko pa nakitang magpropesiya ang Panginoon na sa mga huling araw ay magiging tao Siyang muli at magiging Anak ng tao para isagawa ang gawain ng paghatol? Pinatototohanan ninyo na nagkatawang-tao nang muli ang Panginoong Jesus, na Siya ang Makapangyarihang Diyos, at na ginagawa Niya ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. May basehan ba ito sa Biblia? Pinagtibay ba iyan ng mga relihiyon?
4Tanong 4: Kanina lamang, sinabi ninyo na ang pinakahinuhulaang bagay sa Biblia ay ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Mayroong hindi bababa sa 200 bahagi ng Biblia ang nabanggit na gagawin ng Diyos ang Kanyang paghatol. Talagang totoo ito. Nakasaad pa nga ito nang mas malinaw sa 1 Pedro 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.” Parang ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling mga araw ay may kasiguraduhan. Ngunit ang inyong nasaksihan ay ang Diyos ng mga huling araw na nagkakatawang-tao para gampanan ang kanyang gawain ng paghatol. Iba ito sa aming paniniwala. Naniniwala kami na ang Panginoon sa mga huling araw ay magpapakita sa sangkatauhan at gagawa sa anyo ng espiritwal na katawan ni Jesus kasunod ng muling pagkabuhay. Ito rin ang pananaw ng karamihan sa mga relihiyosong sekta. Ang konsepto ng nagbalik na Panginoon na nagpapakita sa tao at gumagawa sa katawang-tao ay isang bagay na di pa namin nakikita, kaya maaari bang makipag-talastas ka pa sa amin.
5Tanong 5: Nagpatotoo kayo na ang Diyos ay nagkatawang-tao muli bilang Anak ng tao at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol mula sa tahanan ng Diyos. Ganap nga itong alinsunod sa propesiya ng Biblia, pero di ko maintindihan: Ang paghatol na nagmula sa tahanan ng Diyos pareho ba ng sa dakilang puting trono ng paghatol na nasa Aklat ng Pahayag? Sa aming palagay ay pinatatamaan ng puting trono ng paghatol ang mga hindi mananampalataya na pag-aari ng diyablo na si Satanas. Pag dumating na ang Panginoon, ang mga mananampalataya ay dadalhin sa langit, at saka Siya magpapadala ng kalamidad upang malipol ang mga hindi mananampalataya. Iyan ang paghatol sa harap ng dakilang puting trono. Nagpatotoo kayo sa simula ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, pero di pa namin nakita na nagpadala ng kalamidad ang Diyos upang malipol ang mga hindi mananampalataya. Kaya papaano ito maging paghatol ng dakilang puting trono? Ano ba talaga ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Maaari mo bang sabihin sa amin ito ng mas malinaw.
6Tanong 6: Sabi mo naparito ang Panginoon para gawin ang gawain ng paghatol at pagdadalisay sa mga huling araw, pero sabi ng Panginoong Jesus: “At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol” (Juan 16:8). Napaghiganti na ng mga salita at gawain ng Panginoong Jesus ang mga tao para sa kanilang mga kasalanan, para sa katuwiran, at para sa paghatol. Sa pangungumpisal ng ating mga kasalanan sa Panginoon at pagsisisi, sumailalim na tayo sa Kanyang paghatol, kaya ano talaga ang kaibhan sa pagitan ng sinasabi mong gawain ng paghatol sa mga huling araw at ng gawain ng Panginoong Jesus?
7Tanong 7: Maraming mga kapatid ang nag-iisip na ang ating paniniwala sa Panginoong Jesus ay nangangahulugan na napatawad na ang ating mga kasalanan, at na tinamasa nating mabuti ang biyaya ng Panginoon at lahat ay nakaranas ng habag at awa ng Panginoon. Hindi na mga makasalanan ang tingin sa atin ng Panginoon Jesus, kaya dapat maaari tayong madala nang diretso sa kaharian ng langit. Kung gayon bakit hindi tayo dinala ng Panginoon sa kaharian ng langit noong dumating Siya, ngunit kailangan pa ring gawin ang Kanyang gawaing paghatol sa mga huling araw? Ang paghatol ba ng Diyos sa mga huling araw ay upang linisin at iligtas ang sangkatauhan o upang kondenahin at sirain? Maraming tao ang hindi nakakaunawa dito. Mangyaring i-fellowship ito sa amin nang mas tiyak.
8Tanong 8: Paano eksaktong ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawaing paghatol upang iligtas at linisin ang sangkatauhan sa mga huling araw?
9Tanong 9: Tinatanggap natin ang gawain ng Diyos ng mga huling araw, ngunit paano natin mararanasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos upang matanggap natin ang katotohanan at buhay, tanggalin ang ating makasalanang kalikasan, at makamit ang kaligtasan upang pumasok sa kaharian ng langit?
10Tanong 10: Maraming kapatid na nananalig sa Panginoon ang hindi pa nalilinawan at naniniwala rito: Tinubos tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan at itinuturing na Niya tayong natubos na mula sa kasalanan. Basta’t nagdurusa tayo at nagsasakripisyo para ikalat ang ebanghelyo ng Panginoon, at kumikilos tayo nang maayos at tumatayo ring mga saksi, pagdating ng Panginoon dapat tayong madala sa kaharian ng langit. Susundin natin ang Panginoon hanggang wakas, hindi natin Siya nilalabanan o tinatanggihan ang Kanyang pangalan, kaya bakit kailangan pa rin tayong sumailalim sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw?

X. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Katotohanan ng Pagkakatawang-tao

XI. Mga Tanong at mga Sagot Kung Paano Matutukoy ang Kaibhan ng Tunay na Cristo sa mga Huwad na Cristo

1Tanong 1: Naniniwala ako na kung tayo ay magiging tapat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa paraan ng Panginoon at hindi tatanggapin ang panlilinlang ng bulaang Cristo at mga bulaang propeta, kung tayo ay alerto habang tayo ay naghihintay, kung gayon ang Panginoon ay tiyak na magbibigay sa atin ng mga rebelasyon kapag Siya ay dumating. Hindi natin kailangang makinig sa boses ng Panginoon upang tayo ay dalhin. Sabi ng Panginoong Jesus, “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati na’ng mga hirang” (Mateo 24:23–24). Hindi n’yo ba nakikita ang panlilinlang ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta? Kaya nga, naniniwala kami na lahat ng nagpapatotoo sa pagdating ng Panginoon ay tiyak na bulaan. Hindi na natin kailangang maghanap at magsiyasat. Dahil pagdating ng Panginoon, maghahayag Siya sa atin, at tiyak na hindi Niya tayo pababayaan. Naniniwala ako na ito ang tamang pagpapatupad. Ano sa tingin ninyong lahat?
2Tanong 2: May ilang kaso ng panlilinlang ng mga huwad na Cristo sa mga tao sa mga ibang bansa. Maraming tao sa Korea ang hindi nakakaunawa, kaya nalilinlang silang sumunod sa mga huwad na Cristo. Tumutupad ito sa sabi nga: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati na’ng mga hirang” (Mateo 24:23–24). Naniniwala ako na huwad ang nagsasabing bumalik na ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao. Huwag tayong maniwala. Niloloko lang tayo.
3Tanong 3: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos at ang bumalik na Panginoong Jesus. Pero sa South Korea, may mga taong nagpapanggap bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus. May mga sinabi rin silang mga salita at naisulat na mga libro. Nagkaroon din ng mga tagasunod ang iba. Gusto kong pakinggan ang masasabi mo sa kung paano makikilala ang mga salita nitong mga huwad na Cristo.
4Tanong 4: Tungkol sa sinabi mo na paggamit ng mga huwad na Cristo sa Biblia at pagpapakita ng mga palatandaan at kababalaghan para linlangin ang mga tao, naiintindihan ko na ito ngayon. Pero meron pa rin akong gustong itanong. Sinasabi ng ilang huwad na Cristo na bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Nagpapanggap na sila ang nagbalik na Panginoong Jesus at nililinlang ang ilang tao. Paano natin makikilala ito?

XII. Mga Tanong at mga Sagot Kung Paano Matutukoy ang Kaibhan ng Gawain ng Diyos sa Gawain ng Tao

1Tanong 1: Pero naniniwala kaming, darating Siya dahil, Dadalhin Niya ang mga mananampalataya. Di Niya pwedeng gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, para gumawa ng mga mananagumpay. Itinaas ng Diyos si Brother Lin at ginamit siya. Ginabayan Niya kami para, maging bago, mabago, sumunod, at maluwalhati para maging mga mananagumpay. Sa pagbalik Nya, ang iglesya namin ang unang madadala Pinatotohanan ninyo na Diyos lamang ang makakagawa ng mga mananagumpay. Gusto kong itanong: Kung magpapatuloy tayo ayon sa paraan ng pamumuno ni Brother Lin, hindi ba tayo magagawang mga mananagumpay?
2Tanong 2: Ano ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos sa gawain ng tao? At ano ang pagkakaiba ng nagkatawang-taong Diyos sa mga taong ginagamit Niya?
3Tanong 3: Iniisip ng ilang kapatid natin na ginamit ng ating Diyos si Brother Lin. Marami siyang sinulat na espiritwal na libro at ibinahaging mensahe sa’min. Ang salita niya ang pagkain at daan ng buhay natin, at ito’y may pagliliwanag ng Banal na Espiritu tulad ng sulat ng mga apostol sa Biblia. Malaki nga ang pakinabang nito. Naaayon ’to sa katotohanan. Pero sinabi niyong, ang salita ng ginagamit Niya na naaayon sa katotohanan, ay hindi totoo, Kung gayon, ano ba talaga ang katotohanan?
4Tanong 4: Pinatotohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao at nagsasagawa ng paghatol ang Diyos ng mga huling araw. Mahirap makilala ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang-tao. Sa South Korea, maraming tao ang tumuturing sa gawain ng tao bilang gawain ng Diyos. Mas maraming tao pa nga ang tumuturing sa mga nanlilinlang na salita ng mga huwad na Cristo bilang gawain ng Diyos, na dahilan para malinlang sila at sundan nila si Satanas. Kaya, pakisabi naman sa amin kung paano makikilala ang gawain ng Diyos at ang gawain ng tao at ano ang mga pagkakaiba ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ang gawin ng tao na ginagamit ng Diyos. Kailangan nating maintindihan ang katotohanan tungkol dito.
5Tanong 5: Si Moses na ginamit ng Diyos ang nagsagawa sa gawain sa Kapanahunan ng Kautusan. Bakit hindi gamitin ng Diyos ang tao para sa paghatol ng mga huling araw? At bakit kailangan Niyang magkatawang-tao para dito?
6Tanong 6: Umaayon din sa katotohanan ang mga salita ng mga tanyag na tao at nakakatulong sa mga tao. Kung ganoon, paano ito naiiba sa mga salita ng Diyos na katotohanan?
7Tanong 7: Tanging salita ng Diyos ang katotohanan at maaaring maging buhay ng tao. Ito ang sigurado! Ngunit hindi malinaw sa akin ang kahulugan ng salita ng Diyos bilang buhay ng tao at mga resultang kaya nitong makamit. Maaari bang magbahagi pa kayo ng mas maraming detalye?

XIV. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Pagsusuri sa “Teorya ng Diyos na Naging Tao”

1Tanong 1: “Naging tao ang Diyos at magiging Diyos ang tao” yan ang pinakamahalagang pangaral ni Brother Lin. Sa simula, tao ang nilikha ng Diyos kaya nilikha ang tao ay para gawin silang Diyos. Nung una, dahil wala silang katangian ng Diyos nilinlang sila ni Satanas para magkasala. Niligtas Niya ang tao para maibigay Niya ang disposisyon Niya para sa atin. Kapag ba nakuha natin ang disposisyon Niya, ’di pa ba tayo magiging Diyos? Paanong magkakaroon ng mali?
2Tanong 2: Tungkol sa mga salita ng Diyos sa Genesis. “Lalangin natin ang tao sa ating larawan, at ayon sa ating wangis” (Genesis 1:26). Di ko pa maintindihan. Kung nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis, Ibig bang sabihin, mayroon tayong imahe ng Diyos? Kung taglay natin ang imahe ng Diyos, tao ba tayo o isang Diyos?
3Tanong 3: Hindi magiging Diyos ang tao kahit na isabuhay natin ang imahe Niya. Buong-buo ko ’yung tinatanggap. Pero pag sinabi nating pwede siyang maging Diyos sa pagsabuhay sa imahe ng Diyos hindi natin tinutukoy ang Diyos at ang Kanyang pagkatao, kundi ang Diyos sa Kanyang disposisyon pero wala ang Kanyang pagkatao. Kung isinabuhay natin ang imahe Niya tayo’y magiging Diyos na may buhay Niya, yun nga lang, wala ang pagkatao Niya. Kaya ang pahayag na “naging tao ang Diyos at maaaring magiging Diyos ang tao” ay ganap na totoo.
4Tanong 4: Nang nabuhay muli ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao. Siya nga ang naging Espiritu. At sa gayo’y nananahan sa atin ang Espiritung nagbibigay-buhay, pinagsasama ang espiritu at tayo’y magiging isa. Kaya pa’nong ’di tayo magiging Diyos? Sabihin nyo paano naman ako magkakamali?

XV. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Pagsusuri sa Diwa ng mga Fariseo

1Tanong 1: Lahat ng mga pastor at elder ng mga relihiyon ay naglilingkod sa Diyos sa iglesia. Tama lang sabihing pagdating sa pagbalik ng Panginoon, dapat silang magmasid at maghintay, at saka mag-ingat. Pero ba’t ’di lang nila hinahanap o sinisiyasat ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, sa halip, tinutuligsa nila ang Makapangyarihang Diyos, at hinihigpitan ang nananalig sa tunay na daan?
2Tanong 2: Pero madalas ipangaral ng mga pastor ang kasulatan sa mga tao, ipagdasal ang mga kapatid, at hinihiling sa mga taong panghawakan ang Biblia. Pag sinasabi natin na mga ipokritong Fariseo sila, hindi ’yon maiintindihan o matutukoy ng karamihan. Kaya, pakidetalye naman ’yon sa ’min.
3Tanong 3: Kahit ano pa, nangangaral ang mga pastor at elder base as Biblia. ’Di ba pagpapatotoo sa Panginoon ang pagpapaliwanag sa Biblia at panghihikayat sa mga tao’ng panghawakan ’yon? Mali bang ipinapaliwanag ng mga pastor ang Biblia? Papa’no niyo nasasabi na mga ipokritong Fariseo sila?
4Tanong 4: Madalas ipaliwanag ng mga pastor ang mga salita ng tao sa Biblia, lalo na yung kay Pablo sa halip na talakayin ang mga salita ng Panginoon, o ang mga intensyon Niya. Pero meron pa rin akong ’di naiintindihan. ’Di ba kinasihan ng Diyos ang buong kasulatan? Di ba salita ng Diyos ang lahat ng nasa Biblia? Ba’t kailangan niyong tukuyin nang napakalinaw ang mga salita ng tao at ng Diyos sa Biblia? Hindi ba kinasihan ng Diyos ang lahat ng salita ng tao sa Biblia?
5Tanong 5: Naniniwala ako na kinasihan ng Diyos ang buong kasulatan! Di pwedeng magkamali ang salita ni Pablo! Dahil napakalinaw ng pagkukumpara n’yo ng mga salita ng Diyos sa mga salita ng tao sa Biblia, papa’no matutukoy ng isang tao kung alin ang mga salita ng Diyos at alin ang sa tao?
6Tanong 6: Di ako sang-ayon sa sinabi mo! Pananalig sa Diyos ang paniniwala sa Biblia. ’Di pananalig sa Diyos ang paglayo sa Biblia!
7Tanong 7: Karamihan sa mga mananampalataya ngayon ay iniisip pa rin na sa paniniwala sa Diyos sa relihiyon ay naniniwala sila sa Panginoong Jesus at hindi sa mga pastor at elder, kaya papaanong sila’y hindi maililigtas?
8Tanong 8: Kahit pinamamahalaan ng mga pastor at elder ang mga relihiyon, at mga ipokrito sila na tumatahak sa landas ng mga Fariseo, ano ang kinalaman natin sa mga kasalanan nila? Kahit sinusunod natin sila at pinakikinggan, ang pinaniniwalaan natin ay ang Panginoong Jesus at hindi ang mga pastor. Pakiramdam ko, ’di pa tayo nakatapak sa landas ng mga Fariseo. Bakit naging mga Fariseo rin tayo?
9Tanong 9: Gusto kong malaman kung pa’no ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol Niya para iligtas ang sangkatauhan kay Satanas. Maaari niyo bang ibahagi sa ’min ang karanasa’t patotoo niyo?
10Tanong 10: Madalas na ipinapaliwanag ni Pastor Yuan ng aming iglesia ang Biblia, tinuturuan tayong maging mababang-loob, matiyaga, at masunurin. Kapani-paniwala ang kanyang pananalita, at mukhang makadiyos mula sa kanyang panlabas na anyo. Nakinig din si Pastor Yuan sa inyong pagpapatotoo tungkol sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sa atin. Inamin din niya na ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, ngunit bakit hindi niya ito tinatanggap? Bakit nagkakalat pa siya ng mga tsismis sa lahat ng lugar, kinokondena at tinututulan ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, at pinipigilan ang mga tao na bumaling sa Makapangyarihang Diyos?
11Tanong 11: Pinahirapan din si Pastor Yuan ng CCP dahil sa kanyang pananampalataya noong nakaraan. Hindi ko kailanman inakala na makikipagsabwatan siya sa mala-demonyong CCP upang tutulan ang Makapangyarihang Diyos. Hindi ba ito garapalang pagsalungat sa Diyos? Paano naging napakataksil at napakamalisyoso ang mga pastor at mga namumuno na ito?
12Tanong 12: Hindi naiintindihan ng karamihan sa ating mga kapatiran: Bago ang pagdating ng Panginoong Jesus, madalas na ipinapaliwanag ng mga Fariseo sa iba ang Biblia sa sinagoga; tumatayo sila sa harapan ng mga tao at nagdadasal at ginagamit ang mga patakaran sa Biblia para mabatikos ang mga tao; Mukha silang napakagalang sa panlabas, tulad ng mga taong hindi kailanman itatakwil ang Biblia, ngunit bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Sa anong paraan sila tumutol sa Diyos? Paano nila ipinakita ang kanilang pagiging hipokrito? Bakit nakamtan nila ang galit ng Diyos?
13Tanong 13: Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, alam nating lahat na ang mga Judiong Fariseo, ay binatikos at tinutulan ang Panginoong Jesus. Gayun pa man, hindi pa rin naiintindihan ng karamihan sa mga kapatiran na noong ginawa ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain, alam ng mga Fariseo na may awtoridad at kapangyarihan ang Kanyang mga salita. Gayun pa man, panatiko pa rin nilang tinutulan at binatikos ang Panginoong Jesus. Ipinako nila Siya sa krus. Ano ang kanilang natural na katangian at diwa?
14Tanong 14: Maraming mga kapatiran ang taos-pusong pinupuri ang mga pastor at elder. Hindi nila naiintindihan kung bakit, kahit pa madalas na ipinapaliwanag ng mga pastor at elder ang Biblia at dinadakila ang Biblia, kinapopootan pa rin nila ang katotohanan at tinututulan at binabatikos ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao. Ang pagpapaliwanag sa Biblia at pagdakila sa Biblia, parehas ba ’yon sa pagsaksi sa Panginoon at pagdakila sa Panginoon?

XVI. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Pagsusuri sa Diwa ni Pablo

1Tanong 1: Sinabing minsan ni apostol Pablo, “Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran” (2 Timoteo 4:7–8). Samakatwid, ang ibig sabihin ng kumikilos ayon sa mga salita ni Pablo ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kung gayon, siguradong makakapasok tayo sa kaharian ng langit at tatanggap ng mga gantimpala.
2Tanong 2: Sabi mo, hindi katotohanan ang mga salita ni Pablo. Kung gayo’y ba’t nasa Biblia ang kanyang mga salita? Nasusulat sa Biblia ang mga salita ni Pablo. Kung gayon, binigyang-inspirasyon ito ng Diyos; kumakatawan ito sa mga salita ng Diyos. Dapat natin silang sundin!
3Tanong 3: Kahit hindi mga salita ng Diyos ang mga salita ni Pablo, matapos matawag ng Diyos, nagpalaganap siya ng ebanghelyo at nagtiis ng hirap para sa Panginoon habambuhay. Malayo ang nilakbay niya at sinikap niyang itatag ang iglesia. Napakalaki ng isinakripisyo niya. Kitang-kita ang mga inambag niya sa iglesia. Ang pananampalataya at pagdurusa niya para sa Panginoon ay isang halimbawa sa lahat ng Kristiyano. Tinatanggap n’yo ba ang mga ito?
4Tanong 4: Kahit hindi perpekto si Pablo, hindi na maaalala ng Panginoon ang dati niyang mga kasalanan. Naglingkod at nagdusa si Pablo para sa Panginoon nang maraming taon; mas malaki ang sakripisyo niya kaysa kaninuman. Malamang, pinuri ng Panginoon ang kanyang pagdurusa. Huwaran pa rin natin si Pablo! Isa siyang halimbawa sa lahat ng Kristiyano. Kung hindi nakatamo si Pablo ng papuri ng Diyos, sino pa?
5Tanong 5: Pilit ang mga sakripisyo at pagdurusa ni Pablo. Inaamin din natin ’yan. Pero pag sinabi mong galit si Pablo sa katotohanan at kaaway siya ng Diyos, hindi ako sang-ayon diyan. Ano’ng batayan mo?
6Tanong 6: Lahat ng sinasabi n’yong ito ay mga kasalanan ni Pablo bago niya tinanggap ang tawag ng Panginoon. Pero matapos siyang liwanagan ng matinding liwanag, naglakbay siya sa lahat ng dako para ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Ni hindi natin alam kung ilang iglesia ang itinatag niya o kung ilang tao ang naakay niyang tanggapin ang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Napakarami niyang isinulat para suportahan ang matatapat. Ipinapakita niyan na talagang nagsisi si Pablo. Hindi n’yo masasabi na isa siyang kaaway ng Panginoong Jesus batay sa kanyang isinagawa bago siya bumaling sa Panginoon.
7Tanong 7: Sabi mo, hindi dinakila o pinatotohanan ni Pablo ang Panginoong Jesus. Hindi ko tanggap ang sinasabi mo. Napakaraming isinulat ni Pablo. Hindi pa puro patotoo ang mga ’yon sa Panginoong Jesus?
8Tanong 8: Sabi mo, hindi talaga nagsisi si Pablo kailanman. Pero sabi ni Pablo, ang nabuhay siya na parang Cristo. Pa’no mo iinterpretahin ’yan?

XVII. Mga Tanong at mga Sagot Kung Bakit Napapailalim sa Pag-uusig ang Tunay na Daan

1Tanong 1: Hindi ko maintindihan, kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, bakit napakatindi ng pagtutol do’n ng CCP? Bakit galit din ’yong tinutuligsa ng mga pinuno ng relihiyon? Hindi sa hindi pa inusig ng CCP ang mga pastor at elder. Pero pagdating sa Kidlat ng Silanganan, bakit pwedeng pareho ang opinyon at saloobin ng CCP at ng mga pastor at elder na naglilingkod sa Diyos? Ano ba talaga ang dahilan no’n?
2Tanong 2: Kung ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, papa’no niyo ’yon patutunayan? Nananalig tayo sa Panginoong Jesus dahil may kakayahan Siyang iligtas tayo, pero ano ang patunay niyong ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan?
3Tanong 3: Nagpatotoo kayo Ang Kidlat ng Silanganan ang tunay na daan, pero idineklara na ng CCP na kulto ang Kidlat ng Silanganan. Paano Masasabi ang Isang Mabuting Relihiyon Mula sa Isang Masamang Kulto
4Tanong 4: Sa ilalim ng pamumuno ng gobyerno ng CCP, ang mga tao ay maaaring maaresto, mapahirapan at maaari pang mapatay dahil sa pagtanggap sa totoong daan! Hindi ko maintindihan, bakit takot na takot ang CCP sa gawain ng Makapangyarihang Diyos?
5Tanong 5: Inisip ko dati na ang mga araw ng CCP ay bilang na at malapit nang bumagsak, kaya hindi ba makakatulong nang malaki kung hinintay ko ang kanyang pagbagsak bago ako naniwala? Pero ngayon nakikita ko na ang layunin ng CCP na pahirapan at arestuhin tayo ay upang tayo ay maipadala sa impiyerno! Kung hintayin natin na mamatay ang CCP bago tayo manampalataya sa Makapangyarihang Diyos, matatanggap pa kaya natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mapapalampas kaya natin ang ating pagkakataon na mailigtas?

XVIII. Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Daan Tungo sa Buhay na Walang Hanggan

1Tanong 1: Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan.” Naalala ko ang minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Alam na nating ang Panginoong Jesus ang pinagmumulan ng tubig na buhay, at ang daan ng walang hanggang buhay. Posible kayang ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay ang parehong pinagmumulan? Ang kanilang gawain at mga salita ba ay parehong sa Banal na Espiritu? Ang kanilang gawain ba’y sa iisang Diyos?
2Tanong 2: Ang Panginoong Jesus at Makapangyarihang Diyos ay iisang Diyos, pero gumagawa ng magkaibang gawain sa magkaibang mga panahon. Ginawa ng Panginoong Jesus ang gawaing pagtubos, at ipinangaral ang daan ng pagsisisi. Sa mga huling araw, ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawaing paghatol at pagdadalisay sa sangkatauhan, at dinadala sila sa daan ng walang hanggang buhay. May isa pa akong tanong, ano ang pagkakaiba ng daan ng pagsisisi at ng daan ng walang hanggang buhay?
3Tanong 3: Sabi mo ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang makakatanggap ng daan ng walang hanggang buhay. Matapos naming magsimulang maniwala sa Panginoon, nagdusa kami at nagbayad para ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon. Ipinastol namin ang kawan ng Panginoon, pinasan ang krus at sinundan ang Panginoon, nagpakababang-loob, nagtiyaga, at nagpaubaya. Sinasabi mo bang hindi namin sinusunod ang kalooban ng Diyos? Alam naming kung magpapatuloy kami, magiging banal kami, at madadala sa kaharian ng langit. Ibig mo bang sabihin mali ang ganitong paraan ng pag-intindi at pagsasagawa sa salita ng Panginoon?
4Tanong 4: Kung tatanggapin natin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, paano tayo maghahanap para matanggap ang daan ng walang hanggang buhay?
  • 1
  • 2

I-download