Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

Mga Nilalaman

1Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
2Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
3Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
4Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin
5Pagsira Ng Mga Tanikala
6Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
7Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
8Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
9Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo
10Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
11Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao
12Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso
13Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
14Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
15Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
16Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
17Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
18Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
19Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
20Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
21Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan
22Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
23Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
24Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!
25Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
26Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
27Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
28Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao
29Mga Pagwawari sa Pagkakapalit
30Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”
31Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin
32Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
33Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
34Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
35Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
36Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang
37Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
38Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
39Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”
40Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao
41Ang Tunay na Pagsasamahan
42Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
43Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
44Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
45Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad
46Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
47Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
48May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
49Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
50Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
51Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
52Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
53Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
54Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
55Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
56Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
57Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
58Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
59Isang Muling Pagsilang
60Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
61Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
62Ang Paghatol Ay Liwanag
63Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi
64Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

I-download