Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

Mga Nilalaman

1Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
2Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
3Sinong Nakakaalam ng Makainang Puso ng Diyos
4Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos
5Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa
6Paglabas Mula sa Pagkalito
7Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
8Lubhang Walang Katuturan ang Pagdakila at Pagpapatotoo Ko sa Diyos
9Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas
10Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
11Hindi Mo Maaaring Makilala ang isang Tao sa Kanilang Anyo
12Pagtalo kay Satanas sa Labanan
13May Paraan upang Lutasin ang Kayabanga
14Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
15Ito ang Tunay na Mabuting Tao
16Ang Lihim na Nakatanim nang Malalim sa Puso Ko
17Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
18Hindi Madaling Tunay na Kilalanin Ang Iyong Sarili
19Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
20Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
21Ang Diwa ng Pag-aabuso sa Kapangyarihan para sa Personal na Paghihiganti
22Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
23Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
24Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
25Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
26Bakit Gumagawa ng Panlilinlang Kapag Naglilingkod sa Diyos
27Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Tayog
28Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
29Matapos Mawala Ang Aking Katayuan
30Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong
31Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
32Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
33Isang Pagliko para sa Ikabubuti sa Daan ng Paniniwala sa Diyos
34Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
35Ngayon Ko Lamang Naunawaan Kung Ano ang Pagpasok sa Buhay
36Ang mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Kinakailangang mga Matapat na Tao
37Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-unawa sa Katotohanan na Maaaring Magkaroon ang Isa ng Pagkilala
38Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Magagandang Intensiyon”
39Paggamit ng Salita ng Diyos Bilang Isang Salamin
40Napakahalaga na Sundin ang Gawain ng Banal na Espiritu!
41Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
42Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
43Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
44Ang Paghusga Ayon sa Panlabas na Anyo ay Talagang Di-makatwiran
45Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
46Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan
47Ang Tunay na Kahulugan ng Paghihimagsik Laban sa Diyos
48Ang Tunay na Mukha ng Tinatawag na Mabuting Tao
49Ito ang Pagsasagawa ng Katotohanan
50Ang Tunay na Pagsasamahan
51Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
52Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
53Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
54Ang Mga Lihim na Nakatago sa Likod ng Paghahangad
55Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
56Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
57Naranasan Ko ang Pagliligtas ng Diyos
58May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
59Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
60Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
61Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin
62Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay
63Tunay ngang Ako ay Supling ng Malaking Pulang Dragon
64Nakikita Ko ang Katotohanan ng Aking Katiwalian
65Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
66Ang Pagtatangi Laban sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
67Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
68Pagtatapon sa mga Kadena
69Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala
70Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
71Ang Pagkaunawa sa Puso ng Diyos ay Makapag-aalis ng Maling Pag-aakala
72Natutunan Ko Kung Paano Tratuhin Nang Tama ang Ibang Tao
73Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
74Nasiyahan Ako sa Masaganang Handaan
75Ang mga Salita ng Diyos ang Nangunguna sa Daan
76Tanging sa pamamagitan ng Aking Sariling Pagpasok sa Katotohanan Maaari Akong Tunay na Makatulong sa Iba
77Hindi Ko na Ginagamit ang Mahinang Kalibre Bilang Dahilan
78Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
79Inilantad ng Pitong Taon ng mga Pagsubok ang Aking mga Tunay na Kulay
80Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay
81Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang
82Ang Paglaya ng Puso
83Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
84Ang Muling Pagsilang
85Ang Pagbabago ng Masamang Tao
86Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
87Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
88Ang Paghatol Ay Liwanag
89Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan
90Ang Aral ng Pagsunod
91Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”
92Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos
93Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit
94Ang Mga Kayamanan ng Buhay
95Pinapanata ang Aking Buhay sa Debosyon
96Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan
97Mga Pagdurusa at mga Pagsubok—ang mga Pagpapala ng Pinapaboran
98Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos
99Ginugol ang Kabataan Nang Walang Pagsisisi
100Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

I-download