Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

Mga Patotoo ng mga Karanasan sa Harap ng Luklukan ng Paghatol ni Cristo

Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

Talaan ng mga Nilalaman

1Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
2Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
3Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos
4Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa
5Paglabas Mula sa Pagkalito
6Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
7Lubhang Walang Katuturan ang Pagdakila at Pagpapatotoo Ko sa Diyos
8Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas
9Hindi Mo Maaaring Makilala ang isang Tao sa Kanilang Anyo
10Pagtalo kay Satanas sa Labanan
11May Paraan upang Lutasin ang Kayabanga
12Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
13Ito ang Tunay na Mabuting Tao
14Ang Lihim na Nakatanim nang Malalim sa Puso Ko
15Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
16Hindi Madaling Tunay na Kilalanin Ang Iyong Sarili
17Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
18Ang Diwa ng Pag-aabuso sa Kapangyarihan para sa Personal na Paghihiganti
19Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
20Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
21Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
22Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
23Bakit Gumagawa ng Panlilinlang Kapag Naglilingkod sa Diyos
24Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Tayog
25Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
26Matapos Mawala Ang Aking Katayuan
27Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong
28Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
29Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
30Isang Pagliko para sa Ikabubuti sa Daan ng Paniniwala sa Diyos
31Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
32Ngayon Ko Lamang Naunawaan Kung Ano ang Pagpasok sa Buhay
33Ang mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Kinakailangang mga Matapat na Tao
34Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-unawa sa Katotohanan na Maaaring Magkaroon ang Isa ng Pagkilala
35Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Magagandang Intensiyon”
36Paggamit ng Salita ng Diyos Bilang Isang Salamin
37Napakahalaga na Sundin ang Gawain ng Banal na Espiritu!
38Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
39Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
40Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
41Ang Paghusga Ayon sa Panlabas na Anyo ay Talagang Di-makatwiran
42Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
43Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan
44Ang Tunay na Kahulugan ng Paghihimagsik Laban sa Diyos
45Ang Tunay na Mukha ng Tinatawag na Mabuting Tao
46Ito ang Pagsasagawa ng Katotohanan
47Ang Tunay na Pagsasamahan
48Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
49Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
50Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
51Ang Mga Lihim na Nakatago sa Likod ng Paghahangad
52Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
53Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
54Naranasan Ko ang Pagliligtas ng Diyos
55May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
56Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
57Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
58Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin
59Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay
60Tunay ngang Ako ay Supling ng Malaking Pulang Dragon
61Nakikita Ko ang Katotohanan ng Aking Katiwalian
62Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
63Ang Pagtatangi Laban sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
64Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
65Pagtatapon sa mga Kadena
66Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
67Ang Pagkaunawa sa Puso ng Diyos ay Makapag-aalis ng Maling Pag-aakala
68Natutunan Ko Kung Paano Tratuhin Nang Tama ang Ibang Tao
69Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
70Nasiyahan Ako sa Masaganang Handaan
71Ang mga Salita ng Diyos ang Nangunguna sa Daan
72Tanging sa pamamagitan ng Aking Sariling Pagpasok sa Katotohanan Maaari Akong Tunay na Makatulong sa Iba
73Hindi Ko na Ginagamit ang Mahinang Kalibre Bilang Dahilan
74Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
75Inilantad ng Pitong Taon ng mga Pagsubok ang Aking mga Tunay na Kulay
76Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay
77Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang
78Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
79Ang Muling Pagsilang
80Ang Pagbabago ng Masamang Tao
81Ang Lunas sa Pagmamataas
82Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
83Ang Paghatol Ay Liwanag
84Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan
85Ang Aral ng Pagsunod
86Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”
87Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos
88Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit
89Ang Mga Kayamanan ng Buhay
90Pinapanata ang Aking Buhay sa Debosyon

I-download