Ano ang ugnayan sa pagitan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan at pagiging naligtas

2018-04-21 264

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Sa kanilang pananampalataya, kung nais ng mga tao na magtamo ng kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay ay kung may takot ba sila sa Diyos at kung may puwang ba Siya sa puso nila. Kung walang kakayahan ang iyong puso na mamuhay sa harapan Niya, o kung walang normal na ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos, hindi ka kailanman maliligtas. Mahaharangan ang iyong landas tungo sa kaligtasan; narating mo na ang isang lugar na walang labasan. Mawawalan ng kabuluhan ang pananalig mo sa Diyos kung sa pangalan lamang ang pagkakaroon mo nito, at walang halaga kung gaano man karaming doktrina ang kaya mong salitain, gaano man karaming pagdurusa ang pinagdaanan mo, o gaano man kagaling ang iyong mga likas na kaloob. Sasabihin ng Diyos, “Lumayo ka sa Akin, ikaw na gumagawa ng kasamaan.” Nahanay ka na sa mga gumagawa ng kasamaan. Wala kang kaugnayan sa Diyos; Hindi Siya ang Naghahari sa iyo, hindi Siya ang iyong Lumikha, hindi Siya ang iyong Diyos, hindi Siya ang iyong sinasamba, at hindi Siya ang iyong sinusunod. Si Satanas at ang mga demonyo ang sinusunod mo. Ikaw ang sarili mong panginoon. Sa huli, lilipulin, kamumuhian, tatanggihan, at parurusahan ng Diyos ang mga taong kagaya mo. Hindi Siya nagliligtas ng gayong mga tao. Tanging kapag tinatanggap ng mga tao na kanilang Panginoon at Hari ang Diyos, tanging kapag tinatanggap nila na Siya ang katotohanan at ang pinagmumulan ng daan at buhay ng tao, at tanging kapag ang lahat ng kanilang ginagawa at ang landas na kanilang tinatahak ay nauugnay sa katotohanan, sa Diyos, sa pagpapasakop sa harapan Niya, at sa pagsunod sa Kanyang daan—saka lamang sila maliligtas. Kung hindi, sila ay parurusahan ng Diyos. Ayos lang ba na umasa na lang ang mga tao na suwertihin? Ayos lang ba na palagi nilang panghawakan ang kanilang sariling mga kuru-kuro? Ayos lang ba na palagi nilang panghawakan ang malalabo at mahihirap unawain na mga imahinasyon? (Hindi.) Huwag mong isipin na basta-basta ka na lamang susuwertihin; kung gusto mong magtamo ng kaligtasan sa iyong pananampalataya sa Diyos, wala nang iba pang landas na tatahakin. …

Hindi mahalaga kung ano ang nakapagpapaalab sa damdamin mo pagkaraang makapakinig ng mga sermong ito; matapos ang lahat, ang tanging tamang landas ay ang landas kung saan ay may takot ka sa Diyos at lumalayo ka sa kasamaan. Kung naniniwala ka sa Diyos ngunit walang kinalaman ang iyong pananampalataya sa Kanya, kung hindi Siya ang iyong Panginoon at Lumikha, kung hindi mo tinatanggap na Siya ang Naghahari sa iyong kapalaran, kung hindi ka nagpapasakop sa lahat ng itinakda Niya para sa iyo, kung hindi mo tinatanggap ang katunayan na Siya ang katotohanan, kung gayon, luray-luray ang pangarap mong kaligtasan. Kung tinatahak mo ang landas na ito, nasa landas ka ng pagkawasak. Sabihin na nating kung ano ang pinagtutuunan, hinahanap, at ipinapanalangin at ipinagmamakaawa mo bawat araw ay nagbibigay sa iyo ng patindi nang patinding pakiramdam na dapat kang magpasakop sa Lumikha, na ang Diyos ang iyong Panginoon. At sabihin na nating malugod mong tinatanggap at sinusunod ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan at pangangasiwa sa iyo, lalong malugod na nagpapasakop sa kung ano ang isinasaayos ng Diyos para sa iyo, lalong nagiging normal ang iyong kalagayan, lalong nagiging mas malapit ang iyong kaugnayan sa Diyos, lalong nagiging mas dalisay ang iyong pagmamahal para sa Kanya, at lalong mas nababawasan ang iyong maluluhong hangarin, mga reklamo, at di-pagkaunawa sa Diyos, pakaunti nang pakaunti ang nagagawa mong kasamaan, lalo kang lumalayo rito, at lalong nagiging totoo ang takot mo sa Diyos. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na iniapak mo na ang iyong paa sa landas ng kaligtasan. Kung iniisip mo na walang mali sa kung ano ang hinahanap mo, at na ang sinusundan mong landas ay ang tamang landas, ngunit pagkaraan ng lahat ng iyong paghahanap, hindi ka dinisiplina ng Diyos at hindi mo maramdaman ang Kanyang paghatol at pagkastigo, hindi ka handang siyasatin Niya at nais mong maging sarili mong amo, kung gayon hindi ito ang tamang landas. Kung, habang lalo kang naghahanap, mas tumitindi ang iyong pakiramdam na dapat kang mamuhay sa harapan ng Diyos sa bawat sandali, at natatakot ka na balang araw ay makakagawa ka ng mali, na sa sandaling hindi ka mag-ingat ay baka magkasala ka sa Diyos at malagay sa gulo, at kung gayon ay tiyak na pababayaan ka Niya, at wala nang higit pang nakakatakot kaysa rito, at pakiramdam mo na kapag naniniwala ang mga tao sa Diyos, hindi sila dapat humiwalay sa Kanya, at kung humiwalay nga sila sa Kanyang pagdisiplina, pagwawasto, pagpupungos, paghatol, at pagkastigo, kung gayon ay magiging katulad ito ng pagkawala ng kalinga at proteksyon ng Diyos—kung napagtatanto mo ang mga bagay na ito, mananalangin ka sa Diyos at magsasabing, “O Diyos! Nagmamakaawa ako sa Iyo na hatulan at kastiguhin ako, na pagalitan at disiplinahin ako, na masusing siyasatin ako sa lahat ng oras, na pagkalooban ako ng paggalang para sa Iyo, at na malayuan ko ang masama.” Ano sa palagay mo ang landas na ito? Ito ang tamang landas.

Hinango mula sa “Tanging Kapag Namumuhay Ka sa Harapan ng Diyos sa Lahat ng Sandali Makalalakad Ka sa Landas ng Kaligtasan” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo ng mga Huling Araw

Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kinakailangan, at may pambihirang kabuluhan, dahil ang lahat ng ginagawa Niya sa tao ay may kinalaman sa Kanyang pamamahala at pagliligtas sa sangkatauhan. Natural lamang na ang gawaing ginawa ng Diyos kay Job ay hindi naiiba, kahit na si Job ay perpekto at matuwid sa paningin ng Diyos. Sa madaling salita, kahit ano pa ang ginagawa ng Diyos o ang paraan na ginagamit Niya para gawin ito, kahit ano pa ang halaga, o ang Kanyang nilalayon, ang layunin ng Kanyang mga kilos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang layunin ay upang ipasok sa tao ang mga salita ng Diyos, mga kinakailangan ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos para sa tao, Sa madaling salita, ito ay upang ipasok sa tao ang lahat ng pinaniniwalaan ng Diyos na positibo alinsunod sa Kanyang mga hakbang, na nagbibigay sa tao ng pagkaunawa sa puso ng Diyos at pagkaintindi sa diwa ng Diyos, at nagpapahintulot sa kanya na sundin ang dakilang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at nang sa gayon ay magkaroon ng daan upang matamo ng tao ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan—ang lahat ng ito ay isang aspeto ng layunin ng Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa. Ang isa pang aspeto ay, dahil si Satanas ang hambingan at nagsisilbing gamit-pangserbisyo sa gawain ng Diyos, ang tao ay madalas na ibinibigay kay Satanas; paraan ito na ginagamit ng Diyos upang makita ng mga tao ang kasamaan, kapangitan, at pagiging kasuklam-suklam ni Satanas sa gitna ng mga pagtukso at pag-atake nito, na nagiging dahilan upang kamuhian ng mga tao si Satanas at magawang malaman at makilala ang mga bagay na negatibo. Ang prosesong ito ay nagbibigay-daan sa kanila upang unti-unti nilang mapalaya ang kanilang mga sarili mula sa pamamahala ni Satanas, at mula sa mga paratang, pakikialam, at pag-atake nito—hanggang, salamat sa mga salita ng Diyos, ang kanilang kaalaman at pagsunod sa Diyos, at ang kanilang pananampalataya sa Diyos at takot sa Kanya, ay magdala sa kanila ng tagumpay laban sa mga pag-atake at paratang ni Satanas; doon lamang sila ganap na maiaadya mula sa nasasakupan ni Satanas. Ang paglaya ng mga tao ay nangangahulugan na si Satanas ay natalo, ito ay nangangahulugan na hindi na sila pagkain sa bibig ni Satanas—na sa halip na lunukin sila, pinakawalan sila ni Satanas. Ito ay sa kadahilanang ang mga taong ito ay matuwid, may pananampalataya, masunurin, at may takot sa Diyos, at dahil tuluyan silang kumakawala kay Satanas. Nagdadala sila ng kahihiyan kay Satanas, ginagawa nilang duwag si Satanas, at tuluyan nilang tinatalo si Satanas. Ang kanilang matibay na paniniwala sa pagsunod sa Diyos, at ang pagsunod at takot nila sa Diyos ang tumatalo kay Satanas, at nagiging dahilan kung bakit ganap silang isinusuko ni Satanas. Ang mga taong tulad nito lamang ang tunay na nakamtan ng Diyos, at ito ang tunay na layunin ng Diyos sa pagligtas sa tao. Kung nais nilang mailigtas, at nais nilang ganap na makamit ng Diyos, ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay dapat humarap sa mga maliliit at malalaking tukso at pag-atake na galing kay Satanas. Ang mga taong mangingibabaw sa mga tukso at pag-atake na ito at nagagawang ganap na talunin si Satanas ay ang mga nailigtas ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao na nailigtas ng Diyos ay iyong mga sumailalim sa mga pagsubok ng Diyos, at ang mga tinukso at inatake ni Satanas nang hindi mabilang na pagkakataon. Nauunawaan ng mga taong nailigtas ng Diyos ang kalooban at mga hinihingi ng Diyos, at nagagawa nilang sumunod sa dakilang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, at hindi nila itinatakwil ang daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa gitna ng mga panunukso ni Satanas. Ang mga taong nailigtas ng Diyos ay nagtataglay ng katapatan, sila ay may mabubuting puso, napaghihiwalay nila ang pag-ibig at poot, may pagkakaunawa sila sa katarungan at sila ay makatuwiran, at nagagawa nilang pangalagaan ang Diyos at pahalagahan ang lahat ng sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay hindi naigagapos, namamanmanan, napararatangan, o naaabuso ni Satanas. Sila ay ganap na malaya, sila ay ganap na napalaya at napakawalan na. Si Job ay isang tao ng kalayaan, at ito ang tiyak na kahulugan kung bakit ipinasa siya ng Diyos kay Satanas.

Hinango mula sa “Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Diyos ay nararapat pagpitaganan at sundin, dahil ang Kanyang katauhan at Kanyang disposisyon ay hindi kapareho ng sa isang nilalang at mas mataas sa mga nilalang. Ang Diyos ay umiiral nang mag-isa at walang katapusan, at hindi Siya isang nilalang, at ang Diyos lamang ang karapat-dapat na pagpitaganan at sundin; hindi karapat-dapat ang tao para dito. Kaya, lahat ng nakaranas na ng Kanyang gawain at tunay na nakakilala sa Kanya ay nakakaramdam ng pagpipitagan sa Kanya. Gayunman, yaong mga ayaw bumitaw sa kanilang mga kuru-kuro tungkol sa Kanya—yaong mga talagang hindi Siya itinuturing na Diyos—ay walang pagpipitagan sa Kanya, at bagama’t sumusunod sila sa Kanya, hindi sila nalupig; sila ay likas na masuwaying mga tao. Ang nais Niyang makamtan sa pamamagitan ng paggawa ng gayon ay para lahat ng nilalang ay magkaroon ng pusong nagpipitagan sa Lumikha, sumasamba sa Kanya, at nagpapasakop sa Kanyang kapamahalaan nang walang pasubali. Ito ang huling resultang nais makamit ng lahat ng Kanyang gawain. Kung lahat ng taong nakaranas na ng gayong gawain ay hindi nagpipitagan sa Diyos, kahit kaunti, at kung ang kanilang dating pagsuway ay hindi man lamang nagbabago, siguradong aalisin sila. Kung ang saloobin ng isang tao sa Diyos ay para lamang hangaan Siya o magpakita ng paggalang sa Kanya mula sa malayo, at hindi para mahalin Siya kahit katiting, ito ang resultang naabot ng isang taong walang pusong nagmamahal sa Diyos, at wala sa taong iyon ang mga kalagayan para magawang perpekto. Kung hindi natamo ng napakaraming gawain ang tunay na pagmamahal ng isang tao, hindi pa nakamit ng taong iyon ang Diyos at hindi niya tunay na hinahanap ang katotohanan. Ang isang taong hindi mahal ang Diyos ay hindi mahal ang katotohanan at sa gayon ay hindi makakamit ang Diyos, lalong hindi niya matatanggap ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang gayong mga tao, paano man nila nararanasan ang gawain ng Banal na Espiritu, at paano man nila nararanasan ang paghatol, ay hindi magawang magpitagan sa Diyos. Ito ay mga taong hindi mababago ang likas na pagkatao at napakasama ng disposisyon. Lahat ng hindi nagpipitagan sa Diyos ay aalisin, upang maging mga pakay ng kaparusahan, at maparusahan tulad ng mga gumagawa ng kasamaan, upang magdusa nang higit pa kaysa sa mga nakagawa ng masasamang bagay.

Hinango mula sa “Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content