Paano naipapamalas ang pagbabago ng disposisyon?

2018-04-21 0

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Kung mababago man ang iyong disposisyon o hindi, nakasalalay ito kung makaaagapay ka o hindi sa mismong salita ng Banal na Espiritu at taglay mo o hindi ang tunay na pagkaunawa. Ito ay iba mula sa inyong naunawaan noong una. Ang iyong naintindihan ukol sa pagbabago sa iyong disposisyon noong una ay ikaw, na madaling manghatol, sa pamamagitan ng pagdidisiplina ng Diyos ay hindi na basta-basta na lamang nagsasalita; nguni’t ito ay isa lamang aspeto ng pagbabago. Sa kasalukuyan ang pinakakritikal na punto ay ang pagsunod sa paggabay ng Banal na Espiritu. Sundin ang anumang sinasabi ng Diyos; at sumunod sa anumang Kanyang sinasabi. Hindi kayang baguhin ng mga tao ang kanilang disposisyon sa kanilang ganang mga sarili; sila ay kailangang sumailalim sa paghatol at pagkastigo, sa pagdurusa at pagpipino ng salita ng Diyos, o pakikitunguhan, didisiplinahin, at tatabasan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pagkatapos lamang noon na matatamo nila ang pagiging masunurin at pagiging tapat sa Diyos, at hindi na tatangkaing linlangin Siya at makitungo sa Kanya nang basta-basta na lamang. Sa ilalim ng pagpipino ng salita ng Diyos na nagkakaroon ang mga tao ng pagbabago sa kanilang disposisyon. Yaon lamang mga sumailalim sa paghahayag, paghatol, pagdidisiplina, at pakikitungo sa pamamagitan ng Kanyang salita ang hindi na mangangahas na gumawa ng mga bagay nang walang pakundangan, at sa halip magiging kalmado at mahinahon. Ang pinakamahalagang punto ay ang nagagawa nilang magpasakop sa mismong salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos, at maging ito man ay hindi nakaayon sa mga pagkaunawa ng tao, kaya nilang isantabi ang mga pagkaunawang ito at maluwag sa kalooban na magpasailalim. Kapag ang isang pagbabago sa disposisyon ay sinalita noong nakaraan, ito ay pangunahing tungkol sa pagtatanggi sa sarili, pagpapahintulot na magdusa ang laman, pagdidisiplina sa katawan ng isang tao, at pag-aalis sa mga makamundong pagnanasa mula sa sarili—ito ay isang uri ng pagbabago sa disposisyon. Nalalaman na ng mga tao na ang tunay na pagpapahayag ng isang pagbabago sa disposisyon ay ang pagsunod sa mismong salita ng Diyos gayundin ang pagkakaroon ng isang tunay na pagkaunawa sa Kanyang bagong gawain. Sa ganitong paraan magagawa nilang alisin ang kanilang nakaraang pagkaunawa sa Diyos, na nakulayan ng kanilang mga sariling pagkaunawa, at matatamo ang isang tunay na pagkaunawa at pagkamasunurin sa Kanya. Ito lamang ang isang tunay na pagpapahayag ng isang pagbabago sa disposisyon.

—mula sa “Yaong mga Nabago Na ang Disposisyon ay Yaong mga Nakapasok Na sa Realidad ng mga Salita ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Maaaring magpakabait ang mga tao, nguni’t hindi ito nangangahulugan na taglay nila ang katotohanan. Magagawa lamang ng sigasig ng mga tao na sumunod sila sa doktrina at sundin ang patakaran; ang mga tao na walang katotohanan ay walang pag-asa sa paglutas ng mga makabuluhang suliranin, at hindi makakapanindigan ang doktrina para sa katotohanan. Yaong mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang disposisyon ay naiiba. Yaong mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang disposisyon ay naunawaan na ang katotohanan, nauunawaan nila ang lahat ng usapin, alam nila kung paano kumilos alinsunod sa kalooban ng Diyos, kung paano kumilos alinsunod sa mga prinsipyo ng katotohanan, kung paano kumilos upang mapalugod ang Diyos, at nauunawaan nila ang kalikasan ng katiwalian na kanilang ibinubunyag. Kapag ang kanilang sariling mga ideya at mga pagkaintindi ay naibubunyag, nagagawa nilang makakilala at tinatalikuran ang laman. Ganito ipinahahayag ang isang pagbabago sa disposisyon. Ang pangunahing bagay tungkol sa isang pagbabago sa disposisyon ay na malinaw na nilang naunawaan ang katotohanan, at kapag ipinatutupad ang mga bagay, isinasagawa nila ang katotohanan nang may kaugnay na kawastuan at ang kanilang katiwalian ay hindi ibinubunyag nang madalas. Karaniwan, ang mga tao na nagbago na ang disposisyon ay mukhang partikular na makatwiran at nakakaunawa, at dahil sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan, hindi sila gaanong nagpapakita ng pagmamataas at kayabangan. Nauunawaan at nahihiwatigan nila ang marami sa katiwaliang ibinunyag, kaya huwag kang magyabang. Nagagawa nilang magkaroon ng isang nasusukat na pagkaunawa sa kung ano ang kalagayan ng tao, kung paano gumawi nang may katwiran, kung paano maging masunurin, kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi sasabihin, at kung ano ang sasabihin at kung ano ang gagawin sa aling mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na ang mga uri ng mga taong ito ay medyo makatwiran. Tunay na isinasabuhay niyaong may pagbabago sa disposisyon ang kawangis ng isang tao, at taglay nila ang katotohanan. Lagi silang nasasabi at nakikita ang mga bagay alinsunod sa katotohanan, at may prinsipyo sila sa lahat ng ginagawa nila; hindi sila sumasailalim sa impluwensiya ng sinumang tao o bagay, at lahat sila ay may sariling pananaw at maaari nilang panatilihin ang mga prinsipyo ng katotohanan. Ang kanilang disposisyon ay medyo matatag, hindi sila sala sa init at sala sa lamig, at anuman ang kanilang sitwasyon, nauunawaan nila kung paano isagawa nang wasto ang kanilang tungkulin at kung paano gawin ang mga bagay upang mapalugod ang Diyos. Yaong nagbago ang mga disposisyon ay hindi nagtutuon ng pansin sa kung ano ang gagawin upang mapaganda ang kanilang mga sarili sa isang mababaw na antas—mayroon silang panloob na kaliwanagan sa kung ano ang gagawin upang mapalugod ang Diyos. Kung gayon, mula sa labas maaaring tila hindi sila ganoon kasigasig o parang hindi sila nakagawa ng anumang totoong dakila nguni’t ang lahat ng kanilang ginagawa ay makahulugan, mahalaga, at mayroong praktikal na mga resulta. Yaong nagbago ang mga disposisyon ay nakatitiyak na magtataglay ng napakaraming katotohanan—ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw sa mga bagay at sa kanilang mga pamantayan sa kanilang mga pagkilos. Yaong mga hindi nagtataglay ng katotohanan ay tiyak na hindi pa nagkaroon ng pagbabago sa disposisyon. Hindi niyon ibig sabihin na ang isang taong nasa hustong gulang na ang pagkatao ay nagkaroon na ng pagbabago sa disposisyon; tumutukoy ito una sa lahat sa panahon na ang ilan sa napakasasamang lason sa likas na pagkatao ng isang tao ay nagbabago dahil sa kanilang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan. Ibig sabihin, ang napakasasamang lason na iyon ay nalinis at ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ay nag-uugat sa kalooban ng tao, nagiging buhay nila, at nagiging pundasyon ng kanilang pag-iral. Noon lamang sila nagiging bagong tao, at ang kanilang disposisyon kung gayon ay nagbabago. Ang isang pagbabago sa disposisyon ay hindi nangangahulugan na ang panlabas na disposisyon ng mga tao ay mas mapagkumbaba kaysa rati, na dati silang mapagmataas ngunit ngayo’y makatwiran na ang kanilang mga salita, na dati ay wala silang pinakikinggan ngunit ngayo’y kaya na nilang makinig sa iba—hindi masasabi na ang panlabas na mga pagbabagong ito ay mga pagbabago sa disposisyon. Mangyari pa kabilang nga ang mga kalagayang ito sa mga pagbabago sa disposisyon, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na nagbago ang kanilang puso’t isipan. Ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ang kanilang nagiging pinakabuhay, ang napakasasamang lason sa kalooban ay naalis na, ang kanilang pananaw ay ganap nang nagbago, at hindi nakaayon ang anuman doon sa mundo. Nakikita nila nang malinaw ang mga pakana at lason ng malaking pulang dragon; naunawaan na nila ang tunay na diwa ng buhay. Kaya nagbago na ang kanilang mga pagpapahalaga sa buhay—ito ang pinaka-pangunahing pagbabago at ang diwa ng isang pagbabago sa disposisyon.

—mula sa “Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Panlabas na mga Pagbabago at mga Pagbabago sa Disposisyon” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang mga pagbabago sa disposisyon ay may isang katangian. Iyon ay ang makayanang tanggapin ang katotohanan at magpasakop sa kung ano ang tama at naaayon sa katotohanan. Kahit sino ang nagbibigay sa iyo ng mga panukala—sila man ay bata o matanda, nagkakasundo man kayo, at kung may mga hinanakit man sa pagitan ninyo—hangga’t may sinasabi sila na tama, at nakaayon sa katotohanan, at kapaki-pakinabang sa gawain ng pamilya ng Diyos, nakakaya mong ariin at tanggapin ito. Hindi ka naaapektuhan ng iba pang mga salik. Ito ang unang aspeto ng katangiang iyon. Ang isa pa ay na kapag nakatagpo ka ng isang suliranin nakakaya mong hanapin ang katotohanan. Halimbawa, kung nakatagpo ka ng isang bagong problema na walang sinumang nakakaarok, nakakaya mong hanapin ang katotohanan, tingnan kung ano ang dapat mong gawin upang iayon ang usapin sa mga prinsipyo ng katotohanan, at tugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Bukod dito, ang isa pang aspeto ay ang pagtatamo ng kakayahang maging mapagsaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Kung paano ka dapat maging mapagsaalang-alang sa kalooban Niya ay nakasalalay sa kung anong tungkulin ang iyong ginagampanan at kung ano ang mga kinakailangan sa iyo ng Diyos sa iyong tungkulin. Kailangan mong unawain ang prinsipyong ito: Isakatuparan ang iyong tungkulin ayon sa kinakailangan ng Diyos, at isakatuparan ito upang bigyang-kasiyahan ang Diyos. Kailangan mo ring unawain ang kalooban ng Diyos, at kung ano ang hinahangad na resulta ng iyong tungkulin, at kailangan mong magawang kumilos nang may pananagutan at katapatan. Lahat ng ito ay mga paraan ng pagkakaroon ng konsiderasyon sa kalooban ng Diyos. Kung paano ka dapat maging mapagsaalang-alang sa kalooban Niya ay nakasalalay sa kung anong tungkulin ang iyong ginagampanan at kung ano ang mga kinakailangan sa iyo ng Diyos sa iyong tungkulin. Ang makayanang isakatuparan ito ayon sa kinakailangan ng Diyos, pagkilos nang may pagsisikap na bigyang-kasiyahan ang Diyos, at pagkilos nang may pananagutan at katapatan—lahat ito ay mga paraan upang maging mapagsaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo alam kung paano maging mapagsaalang-alang sa kalooban ng Diyos sa bagay na iyong ginagawa, dapat maghanap ka para maisakatuparan iyan, at Siya’y mabigyang-kasiyahan. Kung maisasagawa ninyo ang tatlong prinsipyong ito, masusukat ang paraan na talagang namumuhay kayo ayon sa mga ito, at makasusumpong kayo ng isang paraan ng pagsasagawa, mapapamahalaan ninyo ang mga bagay-bagay sa maprinsipyong paraan. Anuman ang makaharap at anumang mga problema ang maranasan ninyo, dapat ninyong hanapin kung anong mga prinsipyo ng pagsasagawa ang naroon, anong mga detalye ang kasama sa bawat isa, at paano dapat isagawa ang mga ito para hindi ninyo malabag ang mga prinsipyo. Kapag naunawaan na ninyo ang mga bagay na ito, likas ninyong maisasagawa ang katotohanan.

—mula sa “Sa Pagsasagawa Lamang ng Katotohanan Naiwawaksi Mo ang Mga Tali ng Isang Tiwaling Disposisyon” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content