Ano ang ibig sabihin ng “talikuran ang lahat at sundan ang Diyos”?

2018-04-20 0

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Maaari mong italaga ang iyong puso at katawan at lahat ng iyong tunay na pag-ibig sa Diyos, ilagay ang mga iyon sa harap Niya, maging ganap na masunurin sa Kanya, at lubos na maging mapagbigay sa Kanyang kalooban. Hindi para sa laman, hindi para sa pamilya, at hindi para sa iyong personal na mga pagnanasa, nguni’t para sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Sa lahat ng bagay maaari mong tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang prinsipyo, bilang saligan. Sa gayong paraan, ang iyong mga hangarin at iyong mga pananaw ay magiging nasa tamang lugar lahat, at ikaw ay magiging isang tao na nakakakuha ng papuri ng Diyos sa harap Niya.

—mula sa “Ang mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong mga Tunay na Umiibig sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Nananampalataya ka sa Diyos at sumusunod sa Kanya, at kaya sa iyong puso ay dapat mong mahalin ang Diyos. Dapat mong isantabi ang iyong tiwaling disposisyon, dapat hanaping tuparin ang nais ng Diyos, at dapat na gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos. Dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa Diyos, dapat mong ialay ang lahat sa Kanya, at hindi dapat na gumawa ng mga personal na pagpili o paghingi, at dapat mong makamit ang pagsasakatuparan ng nais ng Diyos. Dahil ikaw ay nilikha, dapat mong sundin ang Panginoon na lumikha sa iyo, sapagka’t ikaw ay likas na walang kapamahalaan sa iyong sarili, at walang kakayahan na kontrolin ang iyong tadhana. Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos, dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago. Yamang ikaw ay isang nilalang ng Diyos, dapat kang manangan sa iyong tungkulin, at panatilihin ang iyong kinalalagyan, at hindi dapat lumampas sa iyong tungkulin. Ito ay hindi upang pilitin ka, o supilin ka sa pamamagitan ng doktrina, kundi ang landas kung saan sa pamamagitan nito ay magagampanan mo ang iyong tungkulin, at maaaring makamit—at dapat na makamit—ng lahat niyaong gumagawa ng pagkamakatuwiran.

—mula sa “Ang Tagumpay o Kabiguan ay Depende sa Landas na Tinatahak ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

9. Ang iyong mga iniisip ay dapat maging tungkol sa gawain ng simbahan. Dapat mong isantabi ang mga inaasam ng iyong sariling laman, maging desidido tungkol sa mga usaping pampamilya, buong-pusong ialay ang iyong sarili sa gawain ng Diyos, at unahin ang gawain ng Diyos at pangalawa ang iyong sariling buhay. Ito ang kagandahang-asal ng isang banal.

—mula sa “Ang Sampung Atas Administratibo na Dapat Sundin ng mga Taong Hinirang ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Dapat kang magdusa ng kahirapan alang-alang sa katotohanan, dapat mong ibigay ang iyong sarili sa katotohanan, dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan, at para makamit pa nang higit ang katotohanan ay dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa isang mapayapang buhay pampamilya, at hindi mo dapat iwala ang dangal at katapatan ng iyong buhay para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong habulin ang lahat ng mainam at mabuti, at dapat habulin ang isang landas ng buhay na higit na makahulugan. Kung namumuhay ka ng gayong mahalay na buhay, at hindi maghahabol ng anumang mga layunin, hindi ba sinasayang mo ang iyong buhay? Ano ba ang iyong makakamtan mula sa gayong pamumuhay? Dapat mong itakwil ang lahat ng kasiyahan ng laman alang-alang sa isang katotohanan, at hindi dapat sayangin ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao ay walang katapatan o dangal; walang kahulugan sa kanilang pag-iral!

—mula sa “Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Ito ang ipinagagawa ng Diyos sa lahat ng naniniwala sa Kanya: talikuran ang lahat para sundan ang Diyos. Mula sa Kapanahunan ng Biyaya hanggang sa Kapanahunan ng Kaharian, napakarami nang tao na tinalikuran ang lahat para sundan ang Diyos. Ang mga taong ito lang ang karapat-dapat na tawaging mga banal, na siyang mga tao ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Ano ang kahulugan ng talikuran ang lahat at sundan ang Diyos? Ito’y pag-aalay ng iyong buong puso, pagbibigay ng iyong buong pagkatao sa Diyos, at lubos na pagtutuon mo sa gawain ng Diyos at paggugol ng sarili mo para sa Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng talikuran ang lahat para sundan ang Diyos. May mga taong naniniwala na yaon lamang mga hindi pa nagsisimula ng sarili nilang pamilya at walang inaalala ang may kakayahang talikuran ang lahat, samantalang hindi ito magagawa ng mga may pamilya, may mga magulang, asawa, o mga anak. Mali ang pananaw na ito. Una, kailangang malaman ng mga tao na ang mga ipinagagawa ng Diyos sa mga tao ay makatarungan at makatwiran. Hindi Niya hinihiling na pabayaan ng mga tao ang kanilang mga magulang, asawa, o mga anak. Sa halip, hinihiling Niya na ialay ng mga tao ang kanilang puso at gampanan nang husto ang kanilang tungkulin nang hindi nagpapapigil sa sinumang tao, anumang pangyayari, o anumang bagay. Katulad ito ng pagtalikod sa lahat ng bagay at pagsunod sa Diyos. Hindi pinipilit ng Diyos ang mga tao na gawin ang ayaw nilang gawin. Sapat nang gawin ng isang tao ang lahat para mapalugod ang Diyos. Natural lamang na dapat iwaksi ng isang tao ang ilang bagay na dapat iwaksi. Kung sa ngayon ay hindi matatalikuran ng isang tao ang isang bagay, ang kailangan lang ay huwag siyang magpapigil doon. Kung napipigilan pa rin ang kanyang puso at hindi niya lubos na magagampanan ang kanyang tungkulin, hindi ito itinuturing na pagtalikod sa lahat ng bagay. Ang isyu ng pagiging deboto sa Diyos ay nasa pagsasagawa ng pagtalikod sa lahat ng bagay. Kung talagang deboto ka sa Diyos, sa iyong kalooban ay maiiwasan mong magpapigil sa iyong pamilya, asawa, o mga anak. Maraming kapatid ang malalapit sa pamilya, ngunit ang kanilang puso ay hindi napipigilan ng kanilang pamilya; ginagampanan nila nang napakahusay ang kanilang tungkulin. Bagama’t umaalis sila paminsan-minsan para kalingain ang kanilang pamilya, hindi talaga nila hinahayaang makapigil ito sa pagganap sa kanilang tungkulin. Masasabi mo ba na hindi pa nila natatalikuran ang lahat para sundan ang Diyos? Talagang mahirap magkapamilya—at hindi iyan maikakaila ninuman. Gayunman, kung magagawa ng kanilang puso na maging tapat sa Diyos, maiwawaksi nila ang lahat ng gusot sa pamilya. Bagama’t dumaranas ng kaunting hirap ang laman, may malalaking pagpapala mula sa Diyos para sa ikalalago nila sa buhay. At ano ang napapala ng mga taong kumakapit sa kasiyahan ng laman? Sa bandang huli ay wala silang napapala. At paano dapat hinaharap ng isang tao ang mga paghihirap ng laman? Masasabi na anumang hirap ng laman ay mabuting bagay. Basta’t nalulugod ang Diyos, magagalak ang espiritu ng isang tao. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang magkasala sa Diyos dahil sa pagkapit sa mga kasiyahan ng laman. Lahat ng tumatalikod sa lahat para gugulin ang kanilang sarili sa Diyos ay masisiyahan dahil lubos nilang nagampanan ang tungkulin ng isang nilalang at napalugod nila ang Diyos. Bukod pa rito, pupurihin sila ng Diyos, dahil nagbibigay ng malalaking pagpapala ang Diyos sa lahat ng taimtim na gumugugol ng kanilang sarili para sa Kanya. Ang mga kumakapit sa mga kasiyahan ng pamilya at laman at hindi matatalikuran ang lahat para sundan ang Diyos ay pawang mga taong tapat sa diyablong si Satanas. Siguradong hindi sila maililigtas ng Diyos, at lalong hindi sila pagpapalain ng Diyos.

—mula sa Ang Pagbabahagi mula sa Itaas

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content