Ano ang mabubuting gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng mabubuting gawa?

2018-04-21 2

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Kung taglay mo ang katotohanan, makakasunod ka sa Diyos. Kung mayroon kang pagsasabuhay, maaari kang maging isang pagpapamalas ng salita ng Diyos. Kung mayroon ka ng buhay, maaari kang magtamasa ng pagpapala ng Diyos. Ang mga nagtataglay ng katotohanan ay maaaring magtamasa ng pagpapala ng Diyos. Tinitiyak ng Diyos ang pagtutuwid para doon sa mga nagmamahal sa Kanya nang taos-puso gayundin ang nagtitiis ng mga kahirapan at mga pagdurusa, hindi para doon sa mga nagmamahal lamang sa kanilang mga sarili at nahulog na bihag sa mga pandaraya ni Satanas. Paano maaaring magkaroon ng kabutihan sa mga yaon na hindi umiibig sa katotohanan? Paano magkakaroon ng pagkamakatuwiran sa mga yaon na umiibig lamang sa laman? Hindi ba’t ang pagkamakatuwiran at kabutihan ay tumutukoy lahat sa katotohanan? Hindi ba’t nakalaan ang mga iyon para sa mga yaon na buong-pusong nagmamahal sa Diyos?

—mula sa “Tanging ang Nagawang Perpekto ang Makakapamuhay ng Makahulugang Buhay” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Bago Ko kayo iwan, dapat Ko pa kayong hikayating tumigil sa paggawa niyaong hindi ayon sa katotohanan. Sa halip, dapat ninyong gawin yaong nakakalugod sa lahat, na nagdadala ng benepisyo sa lahat ng tao, at yaong may pakinabang sa sarili mong hantungan, kung hindi ang magdurusa sa gitna ng kapahamakan ay walang iba kundi ikaw.

—mula sa “Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang mga may kakayahang magsagawa ng katotohanan ay makakatanggap ng pagsisiyasat ng Diyos sa kanilang mga pagkilos. Kapag tinatanggap mo ang pagsisiyasat ng Diyos, naitatama ang puso mo. Kung ang iyong ginagawa ay para makita lamang ng iba at hindi tinatanggap ang pagsisiyasat ng Diyos, nasa puso mo ba ang Diyos? Ang mga taong tulad nito ay walang pusong may takot sa Diyos. Huwag laging gumagawa ng mga bagay-bagay para sa iyong sariling kapakanan, huwag laging nagsasaalang-alang ng iyong sariling mga interes, at huwag nagsasaalang-alang ng iyong sariling katayuan, kahihiyan o reputasyon. Dapat mo munang isaalang-alang ang interes ng tahanan ng Diyos at unahin iyan; dapat maging mapagsaalang-alang ka sa kalooban ng Diyos, magbulay-bulay kung iniisip mo man ang gawain ng tahanan ng Diyos o hindi at kung iyong nagagampanan man nang mainam ang tungkulin mo o hindi. Kapag lagi mong isinasaalang-alang ang gawain ng tahanan ng Diyos sa puso mo at iniisip ang pagpasok sa buhay ng iyong mga kapatiran, kung gayon makakaya mong gampanan nang mainam ang iyong tungkulin. Tanging kapag ang kakayahan mo ay mahina, ang iyong karanasan ay mababaw, o hindi ka bihasa sa iyong mga tungkulin, kaya baka may ilang mali o kakulangan sa iyong gawain, at maaaring hindi maging napakaganda ng mga resulta, nguni’t naibuhos mo na ang iyong buong lakas. Kapag hindi mo isinasaalang-alang ang iyong sariling mga interes sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, bagkus sa lahat ng oras ay isinasaalang-alang ang gawain ng tahanan ng Diyos, iniisip ang interes ng tahanan ng Diyos at ginagampanan nang mainam ang iyong tungkulin, makakaipon ka kung gayon ng mabubuting gawa sa harap ng Diyos. Ang mga nagtataglay ng mabubuting gawang ito ay yaong mga may angking realidad ng katotohanan, at sa ganoon mayroon silang patotoo.

—mula sa “Makakamtan Mo ang Katotohanan Matapos Ipagkaloob sa Diyos ang Iyong Tunay na Puso” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Kung ikaw ay tunay na nagtataglay ng konsiyensya, kung gayon kailangan mong magkaroon ng isang pasan, at isang pagkadama ng pananagutan. Dapat mong sabihin: “Nang hindi alintana kung ako man ay lulupigin o gagawing perpekto, dapat kong taglayin nang maayos ang hakbang na ito ng patotoo.” Bilang isang nilikha ng Diyos, ang isa ay maaaring ganap na lupigin ng Diyos, at sa huli, nagagawa nilang mapalugod ang Diyos, tinutumbasan ang pag-ibig ng Diyos ng pusong nagmamahal sa Diyos at sa ganap na paglalaan ng kanilang mga sarili sa Diyos. Ito ang pananagutan ng tao, ito ang tungkulin na dapat gampanan ng tao, at ang pasan na dapat batahin ng tao, at dapat matapos ng tao ang tagubilin na ito. Sa gayon lamang sila tunay na naniniwala sa Diyos.

—mula sa “Pagsasagawa (3)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sa iglesia, kayo ay tatayo nang matatag sa inyong patotoo sa Akin, paninindigan ang katotohanan—ang tama ay tama at ang mali ay mali—at huwag malito sa itim at puti. Kayo ay makikipagdigma kay Satanas at dapat na lubusang magapi ito upang sa gayon ay hindi na ito kailanman babangon. Dapat ninyong isakripisyo ang lahat ng bagay upang pangalagaan ang Aking patotoo. Ito ang magiging layunin ng inyong mga pagkilos, huwag kalimutan ito.

—mula sa “Kabanata 41” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kailangan ninyong gawin ang inyong tungkulin hanggang sa inyong makakayanan nang bukas at matuwid ang inyong mga puso, at kailangang handa kayong gawin ang anumang kinakailangan. Gaya nga ng sinabi ninyo, pagdating ng araw na iyon, hindi pakikitunguhan nang masama ng Diyos ang sinumang nagdusa o nagbayad nang malaki para sa Kanya. May halaga ang pagkapit sa ganitong uri ng paniniwala, at hindi ninyo ito kailanman dapat kalimutan. Sa ganitong paraan Ko lamang mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo. Kung hindi, hindi Ko kailanman mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo, at magpakailanman kayong magiging mga layon ng Aking kapaitan. Kung masusunod ninyong lahat ang inyong konsiyensya, at ibibigay ang lahat para sa Akin, walang hindi pagsusumikapan para sa Aking gawain, at mag-uukol ng buong buhay ng pagsusumikap sa Aking gawain ng ebanghelyo, hindi ba’t laging lulukso sa tuwa ang Aking puso para sa inyo? Hindi ba’t lubos Kong mapapalagay ang Aking isipan ukol sa inyo?

—mula sa “Tungkol sa Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Maaari mong italaga ang iyong puso at katawan at lahat ng iyong tunay na pag-ibig sa Diyos, ilagay ang mga iyon sa harap Niya, maging ganap na masunurin sa Kanya, at lubos na maging mapagbigay sa Kanyang kalooban. Hindi para sa laman, hindi para sa pamilya, at hindi para sa iyong personal na mga pagnanasa, nguni’t para sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Sa lahat ng bagay maaari mong tanggapin ang mga salita ng Diyos bilang prinsipyo, bilang saligan. Sa gayong paraan, ang iyong mga hangarin at iyong mga pananaw ay magiging nasa tamang lugar lahat, at ikaw ay magiging isang tao na nakakakuha ng papuri ng Diyos sa harap Niya.

—mula sa “Ang mga Tao na Maaaring Walang Pasubali na Masunurin Tungo sa Praktikalidad ng Diyos ay Yaong mga Tunay na Umiibig sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Ang Dalawampung Mabubuting Gawa na Kailangang Ihanda ng mga Taong Hinirang ng Diyos:

1. Madalas na ibahagi ang katotohanan upang lutasin ang mga problema para sa mga taong hinirang ng Diyos sa buhay-iglesia, patuloy na suportahan ang mga tunay na nananalig sa Diyos upang matulungan silang unawain ang katotohanan at pumasok sa realidad. Ito ay mabuting gawa, at ito lang ang tunay na pagmamahal.

2. Kung hindi ka nangangalakal o naghahangad ng gantimpala sa paggawa ng iyong tungkulin, wala kang iba pang mga motibo, at hindi mo lang basta ginagawa ang tungkulin mo, at may praktikal na mga resulta, ito ay mabuting gawa. Yaon lamang mga taong gumaganap sa kanilang tungkulin sa ganitong paraan ang tunay na gumugugol ng kanilang sarili para sa Diyos.

3. Kung matagpuan na mabubuting tao pala ang mga naihiwalay sa maling kadahilanan o napatalsik sa iglesia, sikaping tulungan at suportahan sila at tanggapin silang muli sa iglesia. Ito ay mabuting gawa. Ang pagtanggap sa mga kapatid mula sa ibang mga lugar na naghahanap sa iglesia, at ang kakayahang kainin at inumin ang mga salita ng Diyos at isabuhay ang buhay-iglesia na kasama nila ay isa ring mabuting gawa.

4. Taos-pusong pagsisikap, na kinalilimutang kumain at matulog upang ang mga taong hinirang ng Diyos na tunay na nananalig sa Kanya ay maaaring maunawaan ang katotohanan, makapasok sa realidad at lumago sa buhay—ito ay mabuting gawa. Ito ang realidad na dapat taglayin ng mga taong naglilingkod sa Diyos at may tunay na konsiderasyon sa kalooban ng Diyos.

5. Magtuon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, magpatotoo sa gawain ng Diyos tuwing makakaharap mo ang isang angkop na tao. Ang pangangaral ng ebanghelyo hangga’t maaari upang makakuha ng mas maraming tao ay mabuting gawa. Kung madadala mo sa harap ng Diyos ang ilang taong may tunay na pananampalataya at talagang nagagawang magpatuloy sa katotohanan, ito ay mas mabuti pang gawa.

6. Kung matuklasan mo na ginagambala ng isang masamang tao ang iglesia, gamitin ang lahat ng klase ng karunungan upang harangan at higpitan sila sa paggawa ng kasamaan. Gamitin ang katotohanan at karunungan upang pakitunguhan ang kaguluhan at tiyakin na makapagpatuloy ang buhay-iglesia na tulad ng dati. Ito ay mabuting gawa.

7. Anumang mga problema ang lumitaw sa iglesia, ang paninindigan sa panig ng Diyos, pangangalaga sa Kanyang gawain, at pagprotekta sa pagpasok sa buhay ng mga taong hinirang ng Diyos ay mabuting gawa. Kung nagagamit mo ang katotohanan upang lutasin ang mga problema para maunawaan ng mga taong hinirang ng Diyos ang katotohanan at mahiwatigan ang mabuti at masama, iyan ay mas mabuti pang gawa.

8. Ang magawang tapatang ilantad at pabulaanan ang masama na nangangahas na hatulan, salakayin, at kontrahin ang taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu at pinaninindigan ang gawain ng Diyos ay mabuting gawa. Sinumang gumagamit ng katotohanan upang lutasin ang lahat ng klase ng paggambala ng masasamang tao at mga anticristo at maghatid ng pakinabang sa mga taong hinirang ng Diyos ay mas mabuti pang gawa.

9. Ang paghahanap sa katotohanan matapos matuklasan ang iba’t ibang kamalian at maling paniniwala sa loob ng iglesia, pagpapabulaan at pagbatikos sa mga ito ayon sa mga salita ng Diyos, pagpapanatiling ligtas ng mga taong hinirang ng Diyos mula sa kapinsalaan, at pagtulong sa kanila na sumigla at lumago sa buhay—ito ay mabuting gawa.

10. Kung matuklasan na nalinlang o nakontrol na ang mga tunay na nananampalataya sa Diyos na handang hanapin ang katotohanan, mabuting gawa ang gawin ang lahat ng posibleng gawin upang masagip sila, na matiyagang ibinabahagi ang katotohanan para makawala sila sa mga kamay ng masasama, tunay na makabalik sa Diyos, at matalikuran ang kadiliman para sa liwanag.

11. Kung matuklasan na talagang may bulaang pinuno o anticristo na nagmamagaling sa iba at nagtatangkang magtatag ng hiwalay na kaharian, mabuting gawa ang ipaalam ito kaagad at kumontak sa mga taong nakakaunawa sa katotohanan para mailigtas ang mga taong hinirang ng Diyos mula sa pamiminsala ng diyablong si Satanas.

12. Kapag may nangyayaring masama sa paligid, ang pagsisikap na gawin ang lahat para protektahan ang mga taong hinirang ng Diyos, paggawa ng angkop na mga plano para mapangalagaan ang pera at mga ari-arian ng bahay ng Diyos, at pagprotekta sa mga handog sa Diyos upang hindi ito mahulog sa mga kamay ni Satanas at ng malaking pulang dragon ay mabuting gawa. Siya na gumagawa nito ay isang taong pinangangalagaan ang gawain ng Diyos at tunay na deboto sa Kanya.

13. Mabuting gawa ang protektahan ang mga tunay na nananampalataya sa Diyos mula sa pagka-aresto at gamitin ang lahat ng koneksyon upang sagipin ang mga kapatid na naaresto. Mas mabuti pang gawa ang gumamit ng karunungan upang mapangalagaan ang buhay-iglesia at maprotektahan ang mga taong hinirang ng Diyos kapag may nangyayaring masama sa paligid.

14. Kapag nakikita mo na ang mga kapatid na tunay na ginugugol ang kanilang sarili para sa Diyos at hinahanap ang katotohanan ay dumaranas ng mga paghihirap at problema, mabuting gawa ang gawin ang lahat para tulungan silang malagpasan ang problema. Mabuti ring gawa ang magawang tulungan ang mga pinuno at manggagawa na ginugugol ang buong panahon nila para sa Diyos at naghihirap ang mga pamilya.

15. Mabuting gawa kung masusubukan mo ang lahat ng posibleng paraan para matanggap at matulungan ang mga kapatid na tinutugis at pinaghahanap nang hindi natatakot sa mga panganib o maaari mong isakripisyo, at kung nagagawa mong tiisin ang lahat ng klase ng paghahanap ng mali, kabastusan at mga problemang nagmumula sa iba sa pagganap mo sa tungkulin para mapalugod ang Diyos.

16. Mabuting gawa ang buuin ang mga kapatid na tunay na nananampalataya sa Diyos at naghahanap sa katotohanan upang makakain at makainom ng mga salita ng Diyos, ibahagi ang katotohanan, at mamuhay ng buhay-iglesia sa mga pagsubok. Mas mabuti pang gawa ang alalayan ang mahihinang kapatid upang maunawaan nila ang katotohanan at sumaksi sila sa panahon ng mga pagsubok at kalamidad.

17. Ang paglalantad at pagsuplong sa masasamang taong nagnanakaw ng mga handog at nagdidispalko ng pag-aari ng bahay ng Diyos ay isang mabuting gawa. Hinahadlangan nito ang pagkawala ng mga handog sa Diyos at pag-aari ng bahay ng Diyos. Ang pagprotekta sa mga handog sa Diyos upang hindi mahulog sa mga kamay ng masasama at madispalko ng mga taong may mga lihim na motibo ay isa ring mabuting gawa.

18. Mabuting gawa ang sikapin ang lahat para makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng mga pagsasaayos ng gawain mula sa taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu at malutas din ang lahat ng klase ng mga praktikal na problemang kinakaharap ng mga taong hinirang ng Diyos sa iglesia, at gawin ang maraming praktikal na gawain para mapangalagaan ang gawain ng Diyos at madala ang mga taong hinirang ng Diyos sa tamang landas ng pananampalataya.

19. Ang aktibong pakikipagtulungan sa pamumuno at pag-akay ng taong kinakasangkapan ng Banal na Espiritu, paglulunsad ng isang desperadong pakikibaka sa mga bulaang pinuno at anticristo upang madala ang mga taong hinirang ng Diyos sa tamang landas ng pananalig sa Diyos, pagsasakripisyo upang mapangalagaan ang gawain ng Diyos at pagkakamit ng mga resulta—lahat ng ito ay nasa grupo ng mabubuting gawa.

20. Ang mahiwatigan at matukoy ang mga bulaang pinuno at anticristo ayon sa mga pagsasaayos ng gawain, mailantad sila ayon sa katotohanan, at mahikayat silang magbitiw para maiwasan ang mas malaking pinsala sa mga taong hinirang ng Diyos ay isang mabuting gawa. Ang pagtulong at pagprotekta sa mga pinunong mayroong mga paglabag, ngunit may kakayahang tunay na magsisi at may mabuting pagkatao para patuloy nilang magawa ang kanilang tungkulin ay mabuting gawa.

—mula sa Isang Kolekyon ng mga Pagsasaayos ng Gawain ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content