Ano ang pagbabago ng disposisyon?

2018-04-21 1

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ano ba ang tinutukoy na pagbabago sa disposisyon? Nangyayari ito kapag ang isang mangingibig ng katotohanan, habang dinaranas ang gawa ng Diyos, ay tumatanggap ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos at sumasailalim sa lahat ng uri ng pagdurusa at pagpipino. Ang gayong tao ay nililinis mula sa mala-satanas na mga lason sa loob at lubusang nakakawala sa kanyang tiwaling disposisyon, kaya nasusunod niya ang mga salita ng Diyos at ang lahat ng Kanyang mga plano at pagsasaayos, upang hindi na kailanman muling maghimagsik laban sa Kanya o labanan Siya. Ito ay isang pagbabago sa disposisyon. … Ang isang pagbabago sa disposisyon ay nangangahulugan na ang isang tao, sapagka’t iniibig niya at matatanggap ang katotohanan, sa wakas ay nakakarating sa pagkaunawa sa kanyang kalikasang masuwayin na lumalaban sa Diyos; nauunawaan niya na ang katiwalian ng tao ay napakalalim at nakikilala ang kabalintunaan at pagiging-mapanlinlang ng tao. Nakikilala niya ang kasalatan at pagiging kahabag-habag ng tao, at nauunawaan sa wakas ang kalikasan at diwa ng tao. Sa pagkaalam sa lahat ng ito, matatanggihan niya at matatalikuran ang kanyang sarili nang lubos, nakakapamuhay ayon sa salita ng Diyos, at naisasagawa ang katotohanan sa lahat ng bagay. Ito ay isa na nakakakilala sa Diyos; ito ay isa na nabago na ang disposisyon.

—mula sa “Paano Malalaman ang Kalikasan ng Tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang pagbabago sa disposisyon higit sa lahat ay tumutukoy sa isang pagbabago sa likas na pagkatao ng mga tao. Ang mga bagay tungkol sa kalikasan ng isang tao ay hindi makikita mula sa panlabas na mga paggawi; ang mga ito ay tuwirang may kinalaman sa halaga at kabuluhan ng kanilang pag-iral. Na ibig sabihin ay, tuwirang may kinalaman ang mga ito sa mga pananaw ng isang tao sa buhay at sa kanilang mga pinahahalagahan, sa mga bagay na nasa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, at kanilang diwa. Ang isa na hindi kayang tumanggap ng katotohanan ay hindi magkakaroon ng pagbabago sa mga aspetong ito. Kapag naranasan lamang ng mga tao ang gawain ng Diyos, nakapasok nang lubusan sa katotohanan, binago ang kanilang mga pinahahalagahan at kanilang mga pananaw tungkol sa pag-iral at buhay, iniayon ang kanilang mga pananaw sa pananaw ng Diyos, at nakayang lubos na magpasakop at italaga ang kanilang mga sarili sa Diyos saka masasabi na ang kanilang mga disposisyon ay nagbago.

—mula sa “Kung Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pagbabago ng Iyong Disposisyon” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Hindi niyon ibig sabihin na ang isang taong nasa hustong gulang na ang pagkatao ay nagkaroon na ng pagbabago sa disposisyon; tumutukoy ito una sa lahat sa panahon na ang ilan sa napakasasamang lason sa likas na pagkatao ng isang tao ay nagbabago dahil sa kanilang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan. Ibig sabihin, ang napakasasamang lason na iyon ay nalinis at ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ay nag-uugat sa kalooban ng tao, nagiging buhay nila, at nagiging pundasyon ng kanilang pag-iral. Noon lamang sila nagiging bagong tao, at ang kanilang disposisyon kung gayon ay nagbabago. Ang isang pagbabago sa disposisyon ay hindi nangangahulugan na ang panlabas na disposisyon ng mga tao ay mas mapagkumbaba kaysa rati, na dati silang mapagmataas ngunit ngayo’y makatwiran na ang kanilang mga salita, na dati ay wala silang pinakikinggan ngunit ngayo’y kaya na nilang makinig sa iba—hindi masasabi na ang panlabas na mga pagbabagong ito ay mga pagbabago sa disposisyon. Mangyari pa kabilang nga ang mga kalagayang ito sa mga pagbabago sa disposisyon, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na nagbago ang kanilang puso’t isipan. Ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ang kanilang nagiging pinakabuhay, ang napakasasamang lason sa kalooban ay naalis na, ang kanilang pananaw ay ganap nang nagbago, at hindi nakaayon ang anuman doon sa mundo. Nakikita nila nang malinaw ang mga pakana at lason ng malaking pulang dragon; naunawaan na nila ang tunay na diwa ng buhay. Kaya nagbago na ang kanilang mga pagpapahalaga sa buhay—ito ang pinaka-pangunahing pagbabago at ang diwa ng isang pagbabago sa disposisyon.

—mula sa “Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Panlabas na mga Pagbabago at mga Pagbabago sa Disposisyon” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ano ang kalikasan? Ito ang diwa ng tao. Ang disposisyon ng isang tao ay ang mga bagay na nabubunyag mula sa kalikasan ng isang tao, at ang ibig sabihin ng nabagong disposisyon ay na hindi na muling lilitaw ang orihinal na tiwaling mga bagay na nasa loob mo, at na sila ay napalitan na ng katotohanan. Hindi ang mga bagay na pinag-uugatan ng kalikasan ng isang tao ang nagbago, kundi ang mga tiwaling bagay na nahahayag ang nagbago, at ang mga bagay tungkol sa disposisyon ng isang tao na nahahayag sa kanyang kalikasan ang nagbago. Tinitiwali ni Satanas ang mga tao, at ang tao ay naging kinatawan na ni Satanas, naging bagay na lumalaban sa Diyos, at kaya ng tao na lubos na pagtaksilan ang Diyos. Bakit kinakailangan sa mga tao na magbago ng kanilang mga disposisyon? Sa mga tao na nagawa nang ganap sa wakas, maraming naidaragdag na kaalaman tungkol sa Diyos, at maraming tumutugma sa Kanyang kalooban. Noong nakaraan, noong tiwali ang disposisyon ng mga tao, lahat ng ginawa nila ay mali, at lahat ay kontra sa Diyos. Ngayong nasa kanila na ang katotohanan, marami na silang nagagawa na tumutugma sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nagtataksil sa Diyos; may kakayahan pa rin silang magtaksil sa Diyos. Posibleng baguhin ang isang bahagi ng nahahayag ng kalikasan ng mga tao, at ang bahaging nagbabago ay ang bahagi mo na kayang magsagawa ayon sa katotohanan. Pero dahil sa nakakaya mong isagawa ang katotohanan ngayon ay hindi nangangahulugang nagbago na ang iyong kalikasan. … Kaya ano ang ibig sabihin ng “nagbabago”? Ang ibig sabihin nito, kapag nauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, magagawa mong sumunod. Kung hindi mo ito nauunawaan, gagawin mo pa rin ang gusto mo at maniniwala ka pa rin na ang iyong mga kilos ay ayon sa kalooban ng Diyos; kataksilan ito, at isang bagay na nasa kalikasan mo. Siyempre, walang limitasyon sa mga pagbabago ng disposisyon. Kapag mas marami kang nakamit na katotohanan—na ibig sabihin ay kapag mas malalim ang kaalaman mo tungkol sa Diyos—mas hindi mo kokontrahin at pagtataksilan ang Diyos. Ang paghahanap ng mga pagbabago sa disposisyon ay pangunahing nalulutas sa paghahanap sa katotohanan. Ang kaalaman tungkol sa diwa ng kalikasan ng mga tao ay nakakamit din sa pag-unawa sa katotohanan. Kapag nakamit na talaga ng mga tao ang katotohanan, nalulutas ang lahat ng problema.

—mula sa “Masyadong Maraming Hinihingi ang mga Tao Mula sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Sa pagbubuod, ang isang pagbabago sa disposisyon sa buhay ay mula sa pagtutol sa Diyos at pagtataksil sa Diyos hanggang sa pagiging masunurin at matapat sa Diyos sa huli, at pagsamba sa Kanya—iyan ang proseso. Sa puntong kaya na ng mga tao na sumunod at sumamba sa Diyos, tinataglay nila kapwa ang katotohanan at pagkatao. Ito ang klase ng tao na nagbago na ang disposisyon sa buhay. Samakatuwid, ang proseso ng pagbabago ng disposisyon sa buhay ay ang proseso ng pagpasok sa katotohanan at pagtatamo nito, ang proseso ng pagtanggap sa katotohanan bilang buhay, at ito rin ang proseso ng pagkilala ng tao sa Diyos. Ang isang taong may tunay na kaalaman tungkol sa Diyos na ang puso ay lubos na hawak ng salita ng Diyos, na kayang mahalin ang Diyos at maging matapat sa Kanya, ginagawa ang lahat upang bigyang-kasiyahan ang Diyos, at makakaisa ng Diyios sa puso’t isipan ay ang klase ng taong natamo ng Diyos. Kung hindi nagagawa ng isang tao na taos-pusong mahalin at sundin ang Diyos sa ngayon, nagpapakita iyan na hawak pa rin ni Satanas ang kanyang puso, at kontrolado pa rin ito ng lason at pilosopiya ni Satanas. Kapag nakamit na ng tao ang lahat ng katotohanang dapat nilang taglayin at tinanggap itong lahat sa kanilang puso, magtatamo sila ng bagong buhay. Kapag nagbagong-buhay ang isang tao, susunod na ang kanyang pagsunod, pagmamahal, at pagsamba sa Diyos; sa panahong ito lubusan nang nagbago ang disposisyon niya sa buhay. Ang proseso ng pagbabago ng disposisyon sa buhay ay siya ring proseso ng pagpapanibago nito. Dati-rati, ang puso ng tao ay kontrolado ni Satanas, at ang buhay at mga lason ni Satanas ang likas sa kanila. Ngayon, gumuguho ang mga bagay na ito dahil sa lahat ng katotohanang natanggap nila. Nasa puso nila ang katotohanan, katotohanan ang nananaig sa kanilang puso, kaya nagbabago rin ang disposisyon nila sa buhay; ganito ang pagbabago ng disposisyon sa buhay. Noong may kapangyarihan pa si Satanas sa kalooban mo, masunurin ka sa kanya at binibigyang-kasiyahan mo siya sa lahat ng bagay; lahat ay ginagawa ayon sa gusto ni Satanas. Ngayo’y ang katotohanan ang namamayani sa kalooban mo; katotohanan lang ang sinusunod mo at Diyos lang ang binibigyang-kasiyahan. Ganito ang proseso para matamo ng Diyos ang tao: Dati-rati ay napakadali para sa iyo na mahalin si Satanas ngunit nahirapan kang mahalin ang Diyos, ngunit ngayon ay nariyan na ang katotohanan sa kalooban mo at mahal mo ang katotohanan, kaya naging madali nang mahalin ang Diyos. Kapag hinilingan kang mahalin si Satanas, anuman ang sabihin nila para kumbinsihin ka, hindi mo gagawin iyon. Kaya, sa sandaling mamayani ang katotohanan sa kalooban ng tao, lubos silang nagbabago at nagiging bagong tao. Kaya masasabi na nagbago ang disposisyon sa buhay ng tao sa pamamagitan lang ng paghahanap at pagtatamo ng katotohanan.

—mula sa Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content