Ano ang paggawa ng tungkulin ng isang tao?

2018-04-20 1

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Ang pagtupad sa iyong tungkulin ang katotohanan. Ang pagtupad ng iyong tungkulin sa tahanan ng Diyos ay hindi basta lamang pagtupad ng ilang katungkulan o paggawa ng isang bagay na dapat mong gawin. Ito’y pagtupad ng tungkulin ng isang nilikhang nabubuhay sa pagitan ng langit at lupa! Ito’y pagtupad sa iyong mga katungkulan at pananagutan sa harap ng Panginoon ng sangnilikha. Ang mga pananagutang ito ang iyong tunay na mga pananagutan. Ihambing ang pagtupad sa tungkulin ng isang nilikha sa pagiging anak ng iyong mga magulang—alin ang katotohanan? Ang pagtupad sa tungkulin ng isang nilikha ang katotohanan; ito ang iyong takdang tungkulin.

—mula sa “Ano ang Realidad ng Katotohanan?” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang iyong tungkulin ay hindi mo napamamahalaan; hindi mo sariling proyekto o sariling gawain ito. Ito’y gawain ng Diyos na hinihingi ang iyong pakikipagtulungan, kaya naman naging dahilan ng iyong tungkulin. Ang gawain ng plano ng pamamahala ng Diyos ay naisakatuparan na hanggang sa mismong araw na ito, at ang bahagi na dapat makipagtulungan ang mga tao sa Kanyang gawain ay tungkulin ng tao. Anumang uri ng tungkulin ang ginagampanan mo, hindi mo ito sariling proyekto o iyong personal na negosyo. Ito’y ang gawain ng tahanan ng Diyos, binubuo nito ang isang bahagi ng plano ng pamamahala ng Diyos, at ito ang tagubilin na naibigay na ng Diyos sa iyo. Kung gayon paano mo ituturing ang iyong tungkulin? …

Anumang tungkulin ang iyong tinutupad, dapat mong palaging hangaring arukin ang kalooban ng Diyos at unawain kung ano ang Kanyang mga ipinagagawa sa iyong tungkulin; saka mo lamang maisasagawa ang mga bagay-bagay sa isang maprinsipyong paraan. Sa pagganap sa iyong tungkulin, hindi ka talaga maaaring sumunod sa iyong personal na mga kagustuhan, sa paggawa lamang ng anumang gusto mong gawin, anumang magpapasaya sa iyo at komportable kang gawin, o anumang makakaganda sa iyo. Kapag puwersahan mong iginiit ang iyong mga kagustuhan sa Diyos o isinasagawa ang iyong mga kagustuhan na parang ang mga ito ang katotohanan, sinusunod ang mga ito na parang mga prinsipyo ng katotohanan, kung gayon hindi iyan pagtupad sa iyong tungkulin at ang pagganap sa iyong tungkulin sa ganitong paraan ay hindi maaalaala ng Diyos.

—mula sa “Tanging sa Paghahanap ng Mga Prinsipyo ng Katotohanan Nagagampanan Mo nang Maigi ang Iyong Tungkulin” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

6. Dapat mong gawin ang nararapat gawin ng tao, at isakatuparan ang iyong mga obligasyon, at tuparin ang iyong mga responsibilidad, at manangan sa iyong tungkulin. Yamang nananalig ka sa Diyos, dapat kang gumawa ng iyong kontribusyon sa gawain ng Diyos; kung hindi, hindi ka karapat-dapat na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos, at hindi ka karapat-dapat na manirahan sa sambahayan ng Diyos.

—mula sa “Ang Sampung Atas Administratibo na Dapat Sundin ng mga Taong Hinirang ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang paggawa ng tao sa kanyang tungkulin ay, sa totoo lang, ang pagtupad ng lahat ng likas sa loob ng tao, iyan ay, yaong maaari para sa tao. Doon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Ang mga pagkukulang ng tao sa panahon ng paglilingkod ng tao ay unti-unting nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad na karanasan at ng proseso ng kanyang karanasan sa paghatol; hindi nakapipigil o nakaaapekto ang mga ito sa tungkulin ng tao. Yaong mga tumigil sa paglilingkod o sumuko at umatras dahil sa takot sa mga kakulangan na maaaring umiral sa paglilingkod ay ang mga pinakaduwag sa lahat ng tao. Kung hindi kayang ipahayag ng tao ang nararapat niyang ipahayag sa panahon ng paglilingkod o makamit kung ano ang likas na posible para sa kanya, at sa halip ay naglalaro lamang at nagpapadala sa agos, naiwala na niya ang ginagampanan na kailangang mataglay ng isang taong nilalang. Ang ganitong uri ng tao ay itinuturing na isang mababang walang-kaanyuan at walang-kabuluhang pagsasayang ng espasyo; papaano ang isang gaya nito ay mapaparangalan gamit ang titulo ng isang taong nilalang? Hindi ba’t sila ay mga kaanyuan ng katiwalian na nagniningning sa panlabas nguni’t nabubulok sa loob?

—mula sa “Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Walang pagkakaugnay sa pagitan ng tungkulin ng tao at ng kung siya ay pinagpala o isinumpa. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat na tuparin ng tao; ito ang kanyang nakalaang tungkulin at hindi dapat umasa sa gantimpala, mga kalagayan, o mga kadahilanan. Ito lamang ang paggawa ng kanyang tungkulin. Ang taong pinagpala ay nagtatamasa ng kabutihan sa pagiging ginawang perpekto pagkatapos ng paghatol. Ang taong isinumpa ay tumatanggap ng kaparusahan kapag ang kanyang disposisyon ay nananatiling hindi nagbabago kasunod ng pagkastigo at paghatol, iyan ay, hindi pa siya nagawang perpekto. Bilang isang taong nilalang, nararapat tuparin ng tao ang kanyang tungkulin, gawin ang nararapat niyang gawin, at gawin ang kaya niyang gawin, hindi alintana kung siya man ay pagpapalain o isusumpa. Ito ang pinakapangunahing kundisyon para sa tao, bilang isa na naghahanap sa Diyos. Hindi mo dapat gawin ang iyong tungkulin para lamang pagpalain, at hindi ka dapat tumangging kumilos dahil sa takot na maisumpa. Hayaang sabihin Ko sa inyo itong isang bagay: Kung kaya ng tao na gawin ang kanyang tungkulin, ito ay nangangahulugan na ginagampanan niya ang dapat niyang gawin. Kung hindi kaya ng tao na gawin ang kanyang tungkulin, ito ay napapakita ng pagiging suwail ng tao.

—mula sa “Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Anong tungkulin ang dapat gampanan ng bawat tao? Ang tungkulin na nararapat na gampanan ng bawat tao ay ang katotohanan na nararapat na isagawa ng taong iyon, at ang katotohanan na nararapat niyang isagawa ay ang tungkulin na nararapat niyang gampanan, at ang obligasyon na nararapat niyang tuparin. Kung isinasagawa mo ang katotohanan na alam mo at nararapat na isagawa mo, ibig sabihin maayos mong matutupad ang iyong tungkulin. Kung hindi mo isinasagawa ang katotohanan, ibig sabihin hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin. Paligoy-ligoy ka, niloloko mo ang Diyos, at nagkukunwari ka lang sa Diyos. Kaya, ang pagganap ng iyong mga tungkulin ay kailangang may kasamang katotohanan, kailangang malapit na nakaugnay ito sa katotohanan. Kailangan mong isagawa ang lahat ng katotohanan na iyong naiintindihan at isamuhay ang realidad ng katotohanan. Ang isamuhay ang realidad ng katotohanan ay representasyon ng tunay na larawan ng tao. Noong nilikha ng Diyos ang tao, ito’y batay sa larawang ito, kaya kung isinasabuhay mo ang larawan ng katotohanan, mabibigyang kasiyahan mo ang Diyos. Malulugod ang Diyos kapag tinitingnan ka Niya, pagpapalain ka Niya, bibigyan ka Niya ng buhay na walang hanggan at hahayaan ka Niyang mabuhay magpakailanman. Ngunit kung hindi mo isinasabuhay ang larawan ng katotohanan, hindi ka karapat-dapat na matawag na isang tao, at kapag tinitingnan ka ng Diyos, iisipin Niya na wala kang hininga ng buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, at aalisin Niya ang naturang basura. Kaya, kung naniniwala ka sa Diyos, nararapat mong maranasan at maisagawa ang katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan, at sa huli’y nararapat mong isamuhay ang realidad ng salita ng Diyos. Ito ang pagganap sa iyong mga tungkulin. … Kung hindi kasama ang katotohanan mula sa iyong mga tungkulin, kung gayon hindi mo tunay na ginagampanan ang iyong mga tungkulin, ngunit sa halip ay pagkukunwari, mali at mapanlinlang at dumadaan ka lang sa mga pormalidad, sumusunod ka lang sa pamamaraan. Kailangan mong isagawa ang katotohanan habang ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin-tanging ito ang tunay na pagganap sa inyong mga tungkulin, ito ang tanging paraan para magampanan ang iyong mga tungkulin na abot sa pamantayan, at ito ang tanging paraan para tunay na maging tao. Kapag ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, isinasagawa mo na ang katotohanan. Sa anumang bahagi ng trabaho na iyong ginagawa sa loob ng iglesia ay kasama nito ang pagsasagawa ng katotohanan, at kapag ikaw ay nagsasagawa ng katotohanan, tinutupad mo ang iyong mga responsibilidad, ang iyong mga obligasyon at ito ang iyong tungkulin, kaya kailangan mo itong gampanan nang mabuti. Ito ang ibig sabihin namin ng pagsasagawa ng katotohanan. Kaya ano ang tunay na ugnayan sa pagitan ng pagganap ng iyong mga tungkulin at pagsasagawa ng katotohanan? May dalawang magkaibang paraan sa pagbibigay kahulugan sa parehong bagay. Sa panlabas, mukha itong tungkulin na ginagampanan, ngunit sa diwa, ito ay isinasagawang katotohanan. Kaya, kung hindi mo naiintindihan ang katotohanan kapag ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, kaya mo bang isagawa nang tama ang iyong gawain? Hindi mo maisasagawa. Una sa lahat, hindi ka magkakaroon nang malinaw na kaunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagganap sa iyong mga tungkulin, o kung paano gampanan nang tama ang iyong mga tungkulin. Pangalawa, darating ang araw na ikaw ay magkakaroon ng malinaw na kaunawaan ngunit ikaw ay mabibigo pa rin na gampanan nang tama ang iyong mga tungkulin, puro kamalian pa rin ang mga ito. Sa oras na ito, matutuklasan mo na ang iyong pagkatao ay may depekto, na marami kang nagagawang kamalian sa mga bagay na iyong ginagawa, na ikaw ay puno ng katiwalian. Sa oras na ito, magsisimula kang maghanap ng katotohanan para mapuksa ang katiwaliang ito, at sa oras na mapuksa mo ito, magsisimula kang epektibong gumanap sa iyong mga tungkulin. Sa oras na ito gagampanan mo ang iyong mga tungkulin nang tama at maayos, hindi lang sa pangalan, kundi sa realidad din. Kung taglay mo ang katotohanan habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin, kung wala ni isang katiwalian na ipinahayag habang ginagampanan mo ito, kung gayon ang nararapat na mga resulta ang makakamtan sa iyong pagganap, at maisasagawa mo na rin ang katotohanan na abot sa pamantayan. Ito’y totoong-totoo. Kaya, sa tuwing ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, napakahalaga kung paano mo hanapin ang katotohanan. Kung hindi mo hinahanap ang katotohanan, tiyak na ang pagganap sa iyong mga tungkulin ay hindi aabot sa pamantayan.

—mula sa Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content