Ano ang masaniban ng mga demonyo? Paano naipamamalas ang pagsanib ng mga demonyo?

2018-04-21 3

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Kung, sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng maysakit, at magpakita ng maraming milagro, at kung ang taong ito ay nagsasabing sila si Jesus na dumating, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu, at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito! Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at hindi na muling isasagawa ng Diyos ang yugtong iyon ng gawain. … Kung, nitong mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng mga tanda at kababalaghan, at nagpapalayas pa rin ng mga demonyo at nagpapagaling ng maysakit—kung ginawa Niya ang eksaktong ginawa ni Jesus—uulitin ng Diyos ang parehong gawain, at ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o halaga. Kaya, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawat kapanahunan. Kapag ang isang yugto ng Kanyang gawain ay nakumpleto na, agad itong ginagaya ng masasamang espiritu, at matapos simulan ni Satanas na sundan ang mga yapak ng Diyos, binabago ng Diyos ang pamamaraan. Kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng Kanyang gawain, ginagaya ito ng masasamang espiritu. Kailangan mong malinawan ito.

—mula sa “Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

May ilang sinasaniban ng masasamang espiritu at paulit-ulit na sumisigaw ng, “Ako ay Diyos!” Nguni’t sa katapusan, sila ay nabubunyag dahil sila ay mali sa kanilang kinakatawan. Kinakatawan nila si Satanas, at hindi sila binibigyang-pansin ng Banal na Espiritu. Gaano man kataas ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili o gaano ka man kalakas sumigaw, ikaw ay isang nilalang pa rin at isa na nabibilang kay Satanas. … Hindi ka makakagawa ng daan para sa isang bagong kapanahunan, at hindi mo maaaring dalhin ang luma sa katapusan, at hindi maaaring maghatid ng isang bagong kapanahunan o gumawa ng bagong gawain. Samakatuwid, hindi ka maaaring tawaging Diyos!

—mula sa “Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Ang mga taong sinasapian ng mga demonyo ay yaong mga napasok at nakontrol na ng masasamang espiritu. Ang pinakamatinding pagpapakita ay ang pagkakaroon ng sakit sa isip, o paminsan-minsang hindi maayos na pag-iisip, lubos na pagkawala ng normal na katinuan. Nananalig sila sa Diyos ngunit hindi nila magawang tanggapin ang katotohanan at makakagambala lang sila sa iba. Kaya nga, nananalig sila sa Diyos ngunit hindi maliligtas at kailangang mapatalsik. Karamihan sa mga taong sinasapian ng masasamang espiritu ay kumikilos bilang mga kampon ni Satanas at ginagambala ang gawain ng Diyos. Ang sampung matinding pagpapakita ay ang mga sumusunod:

1. Lahat ng nagpapanggap na Diyos o Cristo ay sinasapian ng masasamang espiritu.

2. Lahat ng nagpapanggap na mayroon silang espiritu ng mga anghel ay sinasapian ng masasamang espiritu.

3. Lahat ng nagpapanggap na isa pang Diyos na nagkatawang-tao ay sinasapian ng masasamang espiritu.

4. Lahat ng nagsasabi na ang mga salita ng Diyos ay sarili nilang mga salita o sinasabi sa iba na ituring na mga salita ng Diyos ang kanilang mga salita ay sinasapian ng masasamang espiritu.

5. Lahat ng nagpapanggap na kinakasangkapan sila ng Banal na Espiritu para sundan at sundin sila ng iba ay sinasapian ng masasamang espiritu.

6. Lahat ng madalas magsalita sa iba’t ibang wika, at nagbibigay-kahulugan ng mga wika at makikita ang lahat ng uri ng di-pangkaraniwang mga pangitain, o madalas tawagan ng pansin ang mga kasalanan ng iba ay sinasapian ng masasamang espiritu.

7. Lahat ng madalas makarinig ng di-pangkaraniwang mga tinig ng mga espiritu o ng mga ingay ng mga espiritu o madalas makakita ng mga multo, at lahat ng malinaw na medyo hindi tama ang pag-iisip ay nasapian na ng masasamang espiritu.

8. Lahat ng nasisiraan ng bait, madalas magsalita ng mga kabaliwan, madalas kausapin ang kanilang sarili, nagsasalita nang walang kabuluhan o madalas magsabi na inutusan sila ng Diyos at na naantig sila ng Banal na Espiritu ay nasapian na rin ng masasamang espiritu.

9. Lahat ng nakakaranas ng panaka-nakang abnormal na pag-uugali, hindi nag-iisip kung kumilos, nababaliw kung minsan, at hindi makakausap nang normal ng iba ay mga taong nasapian na ng masasamang espiritu. Lahat ng nasa grupo ng homoseksuwal ay isang uri ng mga tao na sinasapian ng mga demonyo at kabilang sa mga patatalsikin.

10. Ang ilang tao ay karaniwang medyo normal ngunit maaaring mabuyo, sa loob ng ilang buwan o isa o dalawang taon, at magkaroon ng karamdaman sa pag-iisip. Sa oras ng karamdaman kagaya lang sila ng mga nasapian na ng mga demonyo. Bagama’t normal ang mga taong ito paminsan-minsan, nasa grupo rin sila ng mga sinasapian ng masasamang espiritu. (Kung nagkaroon ng karamdaman sa pag-iisip ang isang tao maraming taon bago iyon ngunit gumaling na sa loob ng maraming taon pagkatapos niyon, maaari nilang maunawaan at matanggap ang katotohanan sa kanilang pananampalataya, at sumailalim na sa ilang pagbabago, wala sila sa grupo ng sinasapian ng masasamang espiritu.)

Ang isang taong sinasapian ng mga demonyo ay lubos na sakop at kontrolado ni Satanas, nabibilang kay Satanas, at isinusumpa.

—mula sa Isang Kolekyon ng mga Pagsasaayos ng Gawain ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Dalawang uri lang ang sitwasyon kung saan nililinlang ng masasamang espiritu ang tao: Ang isa ay ang higit sa karaniwang gawain ng masasamang espiritu, at ang isa pa ay ang masasamang espiritung muling nagkatawang-tao bilang mga tao. Ang mga tumututol sa Diyos at sa katotohanan tulad ng demonyong malaking pulang dragon ay masasamang espiritu rin; mas tuso sila at mas masasama. Sinasaniban ng ilang masasamang espiritu ang katawan ng mga tao sa isang punto ng kanilang buhay; ang ilang masasamang espiritu ay mga demonyong muling nagkatawang-tao. Bagama’t mukhang wala namang ginagawang higit sa karaniwan ang masasamang espiritu at wala kang makikitang anumang bakas ng pagsanib ng mga diyablo, galit na galit silang tumututol sa katotohanan; mabangis nilang tinututulan at nilalabanan ang Diyos. Ang mga demonyong muling nagkatawang-tao ay hindi higit sa karaniwan, kundi normal. Gayunman, malinaw na laban sila sa katotohanan. Ang malaking pulang dragon ay nabibilang sa kategorya ng mga demonyong muling nagkatawang-tao, at lahat ng pulitiko at pinuno ng estado na lumalaban sa Diyos ay mga demonyo ring muling isinilang. Ang pagsasabi na yaon lamang mga taong may gawain ng masasamang espiritu ang sinasaniban ng mga demonyo at masasamang espiritu mismo ay hindi umaayon sa realidad. Mas matinding magbalatkayo ang ilang masasamang espiritu at hindi mo sila mahihiwatigan; kabilang sila sa kategorya ng mga demonyong muling nagkatawang-tao.

—mula sa Mga Sermon at Pagbabahagi Tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content