Bakit hindi inililigtas ng Diyos yaong may gawain ng masasamang espiritu sa loob nila o yaong nasaniban ng mga demonyo?

2019-09-19 0

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Yaong mga dating inangkin ng masasamang espiritu sa ilang panahon (simula sa pagsilang) ay mabubunyag lahat ngayon. Sisipain kita palabas! Natatandaan pa ba ninyo ang nasabi Ko na? Ako—ang banal at walang-bahid na Diyos—ay hindi nananahan sa isang mabaho at maruming templo. Alam niyaong mga inangkin ng masasamang espiritu sa kanilang mga sarili, at hindi Ko kailangang linawin. Hindi kita naitalaga! Ikaw ay matandang Satanas, gayunman ay nais mong pasukin ang Aking kaharian! Hinding-hindi!

—mula sa “Kabanata 81” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Matagal Ko nang nakita nang malinaw ang sari-saring mga gawa ng masasamang espiritu. At ang mga taong ginagamit ng masasamang espiritu (yaong mga may maling hangarin, yaong mga nag-iimbot sa laman o kayamanan, yaong mga nagtataas sa kanilang mga sarili, yaong mga nanggagambala sa iglesia, atbp.) ay naaninag Ko na ring isa-isa. Huwag akalain na ang lahat ay magiging maayos sa sandaling napalayas na ang masasamang espiritu. Hayaang sabihin Ko sa iyo! Mula ngayon, isa-isa Kong aalisin ang mga taong ito at hindi na sila kailanman gagamitin! Ibig sabihin niyan, sinumang taong nagawang tiwali ng masasamang espiritu ay hindi Ko gagamitin, at palalayasin! Huwag isiping wala Akong pakiramdam! Alamin ito! Ako ang banal na Diyos, at hindi Ako mananahan sa isang maruming templo! Ginagamit Ko lamang ang matatapat at marurunong na tao na ganap na tapat sa Akin at maaaring maging mapagsaalang-alang sa Aking pasanin. Ito ay dahil Aking paunang itinalaga ang gayong mga tao. Lubusang walang masasamang espiritu ang gumagawa sa kanila kahit kailan. Hayaang linawin Ko ang isang bagay: Mula ngayon, lahat niyaong walang gawain ng Banal na Espiritu ay may gawain ng masasamang espiritu. Hayaang ipagdiinan Ko: Hindi Ko gusto ang kahit isang tao na kinikilusan ng masasamang espiritu. Lahat sila ay ihuhulog sa Hades kasama ng kanilang laman!

—mula sa “Kabanata 76” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Madalas binabanggit ng mga tao ang impiyerno at Hades. Pero ano ba ang tinutukoy ng dalawang salitang ito, at ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito? Tunay bang tumutukoy ang mga ito sa isang malamig, madilim na sulok? Palaging ginagambala ng isip ng tao ang Aking pamamahala, iniisip na mahusay ang kanilang sariling mga walang pinipiling pagbubulay-bulay. Pero sarili lang nila itong mga pagguni-guni. Kapwa tinutukoy ng Hades at impiyerno ang isang templong madumi na dating napanirahan na ni Satanas o ng masasamang espiritu. Na ibig sabihin, sinumang napanirahan na noon ni Satanas o ng masasamang espiritu, sila itong Hades at sila ang impiyerno—walang pagkakamali! Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit Kong nabigyang-diin sa nakaraan na hindi Ako naninirahan sa templong madumi. Maaari bang manirahan Ako (Diyos Mismo) sa Hades, o sa impiyerno? Hindi ba iyan magiging walang katuwirang kalokohan? Nasabi Ko na ito nang maraming beses pero hindi pa rin ninyo nauunawaan ang ibig Kong sabihin. Kumpara sa impiyerno, mas matinding ginagawang tiwali ni Satanas ang Hades. Yaong mga para sa Hades ay ang mga pinakamalalang kalagayan, at talagang hindi Ko naitadhana ang mga taong ito; yaong mga para sa impiyerno ay yaong Aking naitadhana, pero naalis sila kalaunan. Sa simpleng salita, hindi Ko napili kahit isa sa mga taong ito.

—mula sa “Kabanata 90” ng Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sanggunian na mga Sipi ng Sermon at Pagbabahagi:

Iyong mga sinaniban ng mga demonyo ay isinasabuhay ang kanilang malademonyong kalikasan, itong malademonyong kalikasan ay galing sa masasamang espiritu na naninirahan sa kanila. Ang kalikasan ng masasamang espiritu ay nagiging panloob na kalikasan ng mga taong sinaniban ng mga demonyo. Ang partikular na kalikasan ng isang tao ay nakadepende sa partikular na espiritu sa loob ng tao, at ang katangian ng kalikasan ng tao ay nagtatakda sa katangian ng kanilang mga tiwaling disposisyon-iyon ay talagang totoo. Iyong mga itinalaga para hirangin ng Diyos ay mga taong may espiritu ng tao lahat. Iyong mga walang espiritu ng tao ay siyang mga napasok ng lahat ng uri ng masasamang espiritu. Samakatuwid, ang mga taong ito ang siyang nabibilang sa nakasusuklam na mga demonyo at masasamang espiritu, at hindi ang mga pakay ng pagliligtas ng Diyos. Ang mga pakay ng pagliligtas ng Diyos ay iyong may mga espiritu ng tao. Kahit na ang mga taong ito na may espiritu ng tao ay dumaan sa pagtitiwali ni Satanas, at nagbunga sa isang kalikasang tumututol sa Diyos, sila ay kayang-kayang madalisay at mailigtas. Dahil nasa kanila ang espiritu ng tao, ang mga natural na katangian ng sangkatauhan, na may mabuting panig sa kanilang karakter at ang kanilang diwa. Iyong mga walang espiritu ng tao ang tunay na mga halimaw o demonyo, mga halimaw na nakadamit, kaya hindi sila inililigtas ng Diyos; hindi sila nabibilang sa sangkatauhan. Hindi sila kasali sa sangkatauhan na sinasabi ng Diyos.

—mula sa Ang Pagbabahagi mula sa Itaas

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content