Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Mga Pagpipiliang mga Salita ng Makapangyarihang Diyos

Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Talaan ng mga Nilalaman

Unang Bahagi

Mga Klasikong Salita ng Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

1Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos
2Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan
3Pagmamasid sa Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
4Ang Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
5Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
6Maaari Lamang Maligtas ang Tao sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
7Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
8Nakabalik na ang Tagapagligtas Sakay ng Isang “Puting Ulap”
9Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (3)
10Kapag Namasdan Mo na ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa
11Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos
12Marami ang Tinatawag, Datapuwa’t Kakaunti ang Nahihirang
13Dapat Mong Hangarin ang Daan ng Pagiging-Magkaayon kay Cristo
14Isa Ka bang Tunay na Mananampalataya sa Diyos?
15Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
16Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Dakilang Bagay sa mga Tao
17Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
18Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan
19Pagbabatid sa Gawain ng Diyos Ngayon
20Simple ba ang Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao?
21Tanging Yaong mga Nakababatid Lamang ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Maaaring Paglingkuran ang Diyos
22Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Kanyang mga Yapak
23Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
24Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
25Ang Kapanahunan ng Kaharian ay ang Kapanahunan ng Salita
26Ang Lahat ay Nakakamit sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos
27Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
28Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos
29Tanging ang mga Nakakikilala sa Diyos at Nakaaalam sa Kanyang Gawain ang Makapagbibigay-lugod sa Diyos
30Paano Maaaring Tumanggap ng mga Paghahayag ng Diyos ang Taong Nililimitahan ang Diyos sa Kanyang mga Kuru-kuro?
31Ang Hindi Pagbabago ng Disposisyon ay Pakikipag-alitan sa Diyos
32Lahat ng Taong Hindi Nakakakilala sa Diyos ay mga Taong Sumasalungat sa Diyos
33Mas Kinakailangan ng Tiwaling Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Diyos na Nagkatawang-tao
34Ang Diwa ng Katawang-taong Tinatahanan ng Diyos
35Ginagawang Ganap ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
36Ang Mahalagang Kaibhan sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ng mga Taong Kinakasangkapan ng Diyos
37Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Diyos na Nagkatawang-tao at ng Tungkulin ng Tao
38Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao
39Ang Diyos ang Panginoon ng Lahat ng Nilikha
40Mayroon bang Trinidad?

Ikalawang Bahagi

Mga Seleksyon ng mga Pangunahing Salita ng Diyos tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

I-download