Alam Mo ba ang Iyong Misyon

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Alam Mo ba ang Iyong Misyon Alam mo ba ang pasanin,ang tungkulin at ang komisyon sa iyong balikat? Nasaan ang iyong makasaysayang diwa ng misyon? Paano ka magiging isang mabuting panginoon sa susunod na kapanahunan? Matatag ba ang 'yong diwa ng pagkapuno? Paano mo maipapaliwanag ang panginoon ng lahat? Ito ba ang talagang panginoon ng lahat ng nabubuhay,o panginoon ng lahat ng materyal na mundo? Anong plano mo sa sunod na hakbang ng gawa? Gaano karami ang naghihintay sa iyo na iyong papastulan? Hindi ka ba nabibigatan sa iyong gawain? Itong mga kaawaawang kaluluwa'y kahabaghabag,bulag at lubhang nawala,tumatangis sa dilim,naghihintay makalabas.Paano nila ninanais na makamtan ang liwanag katulad ng isang bulalakaw at buwagin ang puwersa ng dilim na nangaapi sa kanila nang maraming taon.Ang kanilang pananabik sa araw at gabi,sino ang kailanman nakakaalam? Kapag ang ilaw ay kumikislap,ang mga hamak na nagdurasang ito ay nananatiling nakabilanggo sa kadiliman,na walang pagasang lumaya.Kailan sila titigil sa pagtangis? Ang mga kaawaawang kaluluwang ito'y nagdurusa sa gayong kasawian.Ang walang pusong mga lubid,at ang nakapirming kasaysayan ay matagal nang nagkukulong sa kanila.Sino ang nakarinig ng kanilang pagtangis? Sino ang nakakita ng kanilang paghihirap? Ni minsan ba'y naisip mo rin ang Diyos? Kung gaano Siya nagdalamhati at nababahala? Paano Niya nakakayanang makita ang sangkatauhan na nagdurusa,na Siya mismong lumikha? Ang sangkatauhan ay ang mga kaawaawang nalason.At bagaman sila ay nakaligtas hanggang ngayon,sila ay matagal ng nalason ni Satanas.Nakalimutan mo ba na ikaw mismo ay biktima? Di mo ba nais,para sa pagibig mo sa Diyos,na iligtas yaong mga natitirang buhay,upang masuklian ang Diyos sa iyong makakaya,na minamahal ang tao tulad ng sarili Niyang katawangtao at dugo? Paano mo naiintindihan ang pagiging instrumento mo sa Diyos upang mabuhay nang dipangkaraniwan? Mayroon ka bang tunay na pagnanais at kumpiyansa upang mamuh……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse