Ang Pagtubos ng Panginoon at ang Paghatol Niya sa mga Huling Araw

Hinulaan sa Biblia na isasagawa ng Diyos ang Kanyang gawaing huling paghuhukom sa mga huling araw. Kaya ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtubos ng Diyos at ng Kanyang huling paghuhukom? Makakapasok ba ang isang tao sa kaharian ng langit sa pagtanggap lamang sa pagtubos ng Diyos ngunit hindi sa Kanyang huling paghuhukom? Basahin ngayono upang malaman ang iba pa.

Pagkaligtas Kumpara sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Magtatamo lamang ang isang tao ng ganap na kaligtasan at makakapasok sa kaharian ng langit kapag iwinaksi niya ang kanyang pagiging likas na makasalanan at siya ay napadalisay

Pagiging Titipunin at Dumadadlo sa Piging Kasama ng Panginoon Bago ang Sakuna

Madala sa kaharian ng langit ang pinakamalaking pag-asa para sa lahat ng Kristiyano. Anong uri ng mga tao ang madadala? Ano ang dapat nating gawin upang madala tayo at makasama sa piging ng Panginoon bago ang sakuna? Ihahayag sa iyo ng 4 na elemento ang hiwaga ng madala. Tingnan ang pahina ngayon!

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon—Ang Pag-asam

Ang pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at pagkadala sa kaharian ng langit ay ang kahilingan na pinaghahatian ng lahat ng mga Kristiyano. Kung gano’n paano magpapakita at gagawa ang Panginoong Jesus pagbalik Niya? Paano tayo dapat magbabantay at maghihintay sa Kanyang pagbabalik?

Ang Diyos ay Lihim na Dumating Matagal na at Gumawa ng Pangkat ng mga Mananagumpay sa Tsina

Paano ginagawa ng Diyos ang mga mananagumpay na ipinropesiya sa Pahayag? Ano ang mga pangako at pagpapala ng Diyos sa mga mananagumpay? Ihahayag sa inyo ng pahinang ito ng ebanghelyo ang mga hiwaga, at tutulungan kayong malaman ang gawain ng Diyos sa mga huling araw.

Ano ba Talaga ang Pananampalataya sa Diyos?

Paano tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan sa pagsampalataya sa Diyos? Sabi sa Biblia, “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.” Ang Panginoong Jesus ay ang Anak ng tao. At hinuhulaan sa Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon ay para maging tao, magpapakita bilang Anak ng tao. Magtatamo ba tayo ng buhay na walang hanggan kung mananalig tayo sa Panginoong Jesus nang hindi nananalig kay Cristo ng mga huling araw?

Ang Paghuhukom ng Dakilang Puting Trono ay Matagal na Panahon nang Nagsimula

Nagsimula na ang paghatol ng malaking tronong puti na ipinropesiya sa Biblia tungkol sa mga huling araw, na siyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos na ginawa ng nagbalik na Panginoong Jesus—Makapangyarihang Diyos—sa katotohanan. Ang gawain ng paghatol ng Diyos ay para padalisayin, iligtas, at gawing perpekto ang tao, at para gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay bago sumapit ang kalamidad. Sa huli, wawasakan ang buong kapanahunan, at matutupad ang kaharian ni Cristo sa lupa.

Paano Maging Matalinong Dalaga at Salubungin ang Asawang Lalaki

Ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa ikalawang pagparito ni Cristo ay natupad na. Nagbalik na ang Panginoon para magsalita at gumawa. Ang matatalinong birhen lang ang makakakilala sa mga salita ng Panginoon bilang katotohanan at tinig ng Diyos ang makakasalubong sa pagbalik ng Panginoon, magagawang perpekto, at madadala sa kaharian ng Diyos. Samantala, yaong mga hindi nakakarinig sa tinig ng Diyos at bigong sumalubong sa Panginoon ay pawang mga hangal na birhen. Inilalantad at pinupuksa sila at hahantong sa kapahamakan.

Ang Buong Proseso ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan: Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Ang kuwento sa likod ng gawain ng Diyos na iligtas ang tao sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian ay inihahayag dito para tulungan kang malaman ang gawain ng Diyos.

Matagal nang Panahon ang Nakalipas mula nang Nagbalik ang Panginoon sa Katawang-tao upang Magpakita at Gumawa

Bakit nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus upang gumawa sa mga huling araw? Ano ang malawak na kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Bakit napakahalaga nito sa sangkatauhan?

Nagbalik na ang Tagapagligtas

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?