Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Diyos ang WalangHanggang Suporta ng Tao Kahit si Jesus ay nabuhay mang maguli,puso Niya't gawai'y di iniwan ang tao.Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang sinabi naroon Siya,anuman ang Kanyang anyo.Lalakad Siyang kasama nila,sa lahat ng oras at lugar,sasamahan sila,maglalaan,magpapastol,magpapahawak,makikita,kaya di na madaramang wala silang magawa.Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli ay nagpakita ng pagasa't malasakit sa tao,na may malasakit Siya't pagtatangi sa kanila.Gan'on pa rin naman,di nagbabago.Gustong ipaalam ni Jesus sa mga tao di sila nagiisa sa mundo.May malasakit ang Diyos sa kanila,at kasama Niya sila,Siya ang kanilang masasandigan.Sa Kanyang mga alagad,Siya'y kapamilya.Nakasandig sa Kanya,di sila nagiisa.Yaong tanggap Siyang alay sa kasalanan ay makakawala sa kasalanan.Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli ay nagpakita ng pagasa't malasakit sa tao,na may malasakit Siya't pagtatangi sa kanila.Gan'on pa rin naman,di nagbabago.Gawain ni Jesus matapos na muling mabuhay,para sa tao,maliliit na bagay.Nguni't sa Diyos,ito'y may saysay,mahalaga't importanteng bagay.Tinatapos ng Diyos ang Kanyang sinimulan.May mga hakbang at plano,ipinapakita Kanyang karunungan,Kanyang kapangyariha't mga dakilang gawa,maging ang Kanyang pagibig at awa.Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli ay nagpakita ng pagasa't malasakit sa tao,na may malasakit Siya't pagtatangi sa kanila.Gan'on pa rin naman,di nagbabago.Ang dahilan ng lahat ng gawain ng Diyos ay nagmamalasakit Siya sa tao,at talagang nagaalala sa kanila.Mga damdaming di Niya mabalewala.Lahat ng ginawa ni Jesus matapos mabuhay na muli ay nagpakita ng pagasa't malasakit sa tao,na may malasakit Siya't pagtatangi sa kanila.Gan'on pa rin naman,di nagbabago.mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse