Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Makapangyarihang Diyos,Amang walang hanggan,Prinsipe ng Kapayapaan,S'ya'y naghahari bilang Hari ng lahat!I Makapangyarihang Diyos,Amang walang hanggang,Prinsipe ng Kapayapaan Diyos na Hari nating lahat!Kanyang mga yapak sa Bundok ng Olibo,sa Bundok ng Olibo.O kay ganda!Makinig!Tayong mga bantay itaas mga tinig,Itaas ating mga tinig,tayo'y umawit,pagka't sa Sion Diyos ay nagbalik.Nasaksihan ng aming mga mata ang kapanglawan ng Jerusalem!Sabay tayong umawit ng buong galak,pagkat tayo'y inaliw N'ya,Tinubos N'ya ang Jerusalem.Sa mga bansa'y pinamalas,ng Diyos ang bisig N'yang banal,pinakita ang tunay na Siya.Makikita'ng pagligtas Niya hanggang sa dulo ng mundo.II Makapangyarihang Diyos!Mula sa trono Mo,ang pitong espiritu'y sinugo sa mga iglesia sa lahat ng dako,sa mga iglesia sa lahat ng dako nang mabunyag mga hiwaga Mo.Ikaw sa Iyong mal'walhating trono,maghari sa 'Yong kahariang tinayo ng matatag sa kat'wiran at katarungan,at ang mga bansa'y yuyukod sa Iyong harapan,sa Iyong harapan.Makapangyarihang Diyos pinalaya pamigkis ng mga hari,ang pinto ng mga lungsod sa harap Mo'y di na muling magsasara.Ang liwanag Mong dumating maluwalhating ilaw ng Iyong kadakilaa'y magniningning.III Lupang binalot ng dilim,taong kinain ng lagim.Ah...Nagpakita Ka at ilaw Mo'y kami liwanagan.Diyos,nagpakita Ka,kami'y liwanagan.Luwalhati Mo sa ami'y nahahayag.Lahat ng mga bansa'y paroon sa ilaw Mo,mga Hari nila patungo sa liwanag Mo.Tumitingin ka sa paligid Mong,sa 'Yo nangagtipon mga anak Mong lalaki.Sila'y nagmula sa malayong lugar,babaeng anak taglay ng bisig Mo.Makapangyarihang Diyos!Kami ay binigkis ng dakilang pag ibig Mo.Ikaw ang umakay sa amin patungo sa Kaharian.Salita Mong sakdal na tumagos sa 'ming lubos.Makapangyarihang Diyos,pasasalamat at papuri sa 'Yo.Salamat at papuri Sa 'Yo .Sama samang may payapa't wagas at tapat na puso,tingalain Ka at maging saksi,itaas Ka't awitan ng papuri.Buuin ating mga sa……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse