Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala

Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Kung tunay kang may konsensya,

dapat ay may pasan ka

at may diwa ng pananagutan.

Kung ikaw man ay lupigin

o ikaw man ay gawing ganap,

patotohanan ito nang wasto.

Bilang nilalang ng Diyos,

upang tao'y ganap na malupig Niya,

at sa huli ay mapalugod ang Diyos,

ang pagmamahal ng Diyos ay tumbasan,

sarili sa Kanya'y ganap na ilaan,

ito ang pananagutan ng mga tao.

Ito ang tungkuling dapat nilang gampanan,

ang pasan na dapat nilang pagtiisan.

Dapat tapusin itong tagubilin.

Dito sila'y tunay na naniniwala sa Diyos,

tunay na naniniwala sa Diyos.

Sa pagdanas ng lahat ng gawain,

kung ang tao ay nalupig na,

at kung ang tao'y may tunay na kaalaman,

makakaya nila ang sumunod

anuman ang kanilang inaasahan.

Makakaya nila, anuman kapalaran nila.

Sa ganitong paraan,

ang dakilang gawain ng Diyos

ay magkakatotoo sa kabuuan nito.

Bilang nilalang ng Diyos,

upang tao'y ganap na malupig Niya,

at sa huli ay mapalugod ang Diyos,

ang pagmamahal ng Diyos ay tumbasan,

sarili sa Kanya'y ganap na ilaan,

ito ang pananagutan ng mga tao.

Ito ang tungkuling dapat nilang gampanan,

ang pasan na dapat nilang pagtiisan.

Dapat tapusin itong tagubilin.

Dito sila'y tunay na naniniwala sa Diyos.

(Ang pananagutan ng mga tao,

ang pananagutan ng mga taong nilalang ng Diyos.)

Tunay na naniniwala sa Diyos.

(Ang pananagutan ng mga tao,

ang pananagutan.)

Dapat tapusin itong tagubilin.

Dito sila'y tunay na naniniwala sa Diyos.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala