Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

– Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

Si Cristo ng mga Huling Araw, ang Makapangyarihang Diyos, ay nagpahayag ng mga salita, nagbibigay ng patotoo na ang Tagapagligtas noon ay bumalik sa isang “puting ulap” at nagawa ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos upang humatol, linisin, at iligtas ang sangkatauhan. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang Cordero na propesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbubukas ng balumbon at ng pitong tatak.

Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

I-download