Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi Ang Paghatol Ay Liwanag Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya Isang Muling Pagsilang Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo? Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao Ang Tunay na Pagsasamahan Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos” Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan? Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu! Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon” Mga Pagwawari sa Pagkakapalit Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago? Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos? Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong! Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan Pagsira Ng Mga Tanikala Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina? Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon