Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Zhao Gang

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

(Pinagmumulan: Depositphotos)

Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang sinabi ni Kapatid na Guan sa amin nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako ni Kapatid na Zhang kung ano ang aking naramdaman tungkol sa buong bagay na ito. Kaya sinabi ko sa mga kapatid ang tungkol sa kahinaan na aking naramdaman at tungkol sa karunungan na aking nalaman. Ngumiti si Kapatid na Zhang, habang sinasabing: Salamat sa Diyos! Ito ay isang napakadalisay na pang-unawa, ito ay ang gabay ng Diyos!” Nagtataka na nagtanong ang aking asawa, “Yamang hindi kami nakagawa ng anumang pagkakamali, bakit sinasabi ng Kapatid na Guan ang mga bagay na iyon? Siya ay isang pangunahing pinuno na naniwala sa Panginoon sa loob ng ilang tao!” Tumingin ako sa aking asawa at sinabing: “Gusto niya lang tayong bumalik sa ating dating simbahan!” Ngumiti si Kapatid na Zhang, habang sinasabing: “Ngayon ang tanging nakikita lang natin ay ang kanilang panlabas na anyo, ngunit hindi pa tayo tumingin sa diwa ng kanilang kalikasan! Isang beses na sinabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao: sapagka’t kayo’y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangakapasok” (Mateo 23:13). ” Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka’t tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapuwa’t sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat na karumaldumal” (Mateo 23:27). Kung ikaw ay titingin sa isang tao sa kanilang panlabas na anyo, kung gayon ay napakatapat ng mga Fariseo sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Sa isip ng mga tao, ang mga Fariseo ay mga taos-pusong tagapaglingkod sa Diyos, at sila ang mga pinaka-mapagkakatiwalaan sa mga relihiyosong pinuno. Ngunit nang dumating ang Panginoong Jesus upang isagawa ang Kanyang mga gawain, ang likas na hindi pagsunod ng Fariseo at nailantad. Ang mga Fariseong ito ang galit na galit na lumaban at humusga sa mga gawain ng Panginoong Jesus. Sila’y gumawa lahat ng uri ng bulung-bulungan at nagbintang upang linlangin ang mga karaniwang tao: Sinabi nila na nililinlang ng Panginoong Jesus and lahat ng nasa ilalim ng langit, na Siya ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beezlebub, ang prinsipe ng mga demonyo. At nang muling nabuhay ang Panginoong Jesus tatlong araw pagkatapos Niyang ipako sa krus, sinuhulan nila ang mga sundalo upang ikalat ang mga bulung-bulungan tungkol sa pagnanakaw ng mga disipulo sa katawan ng Panginoong Jesus. Gumawa ang mga Fariseo ng lahat ng uri ng mga kasinungalingan at ginamit ang lahat ng mga pandaraya na mayroon sila upang pigilan ang mga tao mula sa paghahanap at pagsisiyasat sa tunay na daan. Ang kanilang layunin ay ang sugpuin ang gawain ng Diyos upang mas maging makapangyarihan sa mga piniling tao ng Diyos habang buhay. Kahit na mukha silang tapat sa panlabas, ang totoo sila ay galit sa katotohanan at mga anticristo na tumayong mga kaaway ng Diyos. Katulad ito ng sinabi ng Panginoong Jesus nang inilantad at hinatulan niya ang mga ito: “Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impierno?” (Mateo 23:33). Kaya ngayon isipin ang tungkol dito. Naiiba ba ang mga relihiyosong pinuno ng kasalukuyan mula sa mga Fariseo?” Habang iniisip ko ito, nahanap ng mga kapatid ang isang sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos upang aking basahin: “Yaong mga nagbabasa ng Biblia@sa mga engrandeng iglesia, nagsasalaysay ng Biblia araw-araw, ngunit ni isa ay hindi nauunawaan ang mga layunin ng gawa ng Diyos. Wala ni isa ang kayang makilala ang Diyos; bukod dito, wala ni isa ang nakaayon sa puso ng Diyos. Lahat sila ay mga walang silbi, masasamang tao, bawat isang tumatayo nang mapagmataas para turuan ang Diyos. Kahit iwagayway nila ang ngalan ng Diyos, kusang-loob nila Siyang sinasalungat. Kahit tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mananampalataya ng Diyos, sila yaong mga kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Ang lahat ng mga taong iyon ay demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao, mga diyablong sinasadyang manggambala sa mga sumusubok lumakad sa tamang landas, at katitisuran sa landas ng mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may ‘matipunong laman’, paano malalaman ng kanilang mga tagasunod na sila ay anticristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay demonyong nabubuhay na sadyang naghahanap ng kaluluwang lalamunin?” (“Ang Lahat ng Hindi Kilala ang Diyos ay Yaong Sumasalungat sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Binigyan ako ng mga kapatid ng detalyadong pagbabahagi batay sa mga salita ng Diyos na ito, sinusuri and lahat ng mga kilos ng mga relihiyosong pinuno kasama ang diwa ng kanilang kalikasan, hanggang sa wakas ay aking napagtanto na sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggambala at paghadlang sa amin mula sa paniniwala sa Makapangyarihang Diyos at maging ang pagbabanta at pagsasapanganib sa amin, ang mga pinuno ay hindi upang protektahan kami, sa halip, ginawa nila ito upang itaas ang kanilang kapangyarihan sa ibabaw ng mga napiling tao ng Diyos, nang sa gayon ay tratuhin namin na parang Diyos, sinasamba at dinadambana sila. Kaya sa katunayan, katulad din sila ng mga Fariseo. Silang lahat ay mga anticristo na galit sa katotohanan at nilalabanan ang Diyos. Dumating ang Diyos upang tayo ay iligtas, ngunit iniisip nila ang bawat posibleng paraan upang pigilan tayo mula sa pagtanggap sa gawain ng Diyos at pigilan tayo mula sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Hindi ba’t kapareho ito ng paghila nila sa atin pababa sa impyerno? Lubos na masasama ang kanilang hangarin! Kung hindi dahil sa mga salita ng Diyos na naglalantad ng diwa kung paano nilalabanan ng mga taong ito ang Diyos at nakikipag-away sa Diyos para sa tao, muntik na akong maniwala sa kanilang mga pandaraya, sinisira ang sarili kong pagkakataon na makatanggap ng kaligtasan. Sa oras na ito, namamanghang sinabi ng aking asawa: “Lumitaw nga na narito sila upang tayo ay mapinsala! Humph! Talagang hindi titigil ang mga taong ito hanggang sa mahila nila tayo pababa sa impyerno! Hindi na ako maniniwala pa sa kanilang mga sinasabi.”

Habang iniisip namin ito, binasa sa amin ni Kapatid na Mu ang isa pang sipi ng salita ng Diyos: “Sa bawa’t hakbang ng paggawa ng Diyos sa kalooban ng mga tao, sa panlabas, mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parang mula sa pagsasaayos ng tao, o mula sa panghihimasok ng tao. Nguni’t sa likod ng mga eksena, bawa’t hakbang ng gawain, at lahat ng nangyayari, ay isang pakikipagtawaran na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, at humihinging manindigan ang mga tao sa kanilang testimonya sa Diyos. Gaya nang si Job ay sinubukan, halimbawa: Sa likod ng mga eksena, pumupusta si Satanas sa Diyos, at ang nangyari kay Job ay ang mga gawain ng tao, at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawa’t hakbang na ginagawa ng Diyos sa inyong kalooban ay pakikipagtawaran ni Satanas sa Diyos-sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan” (“Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pagkatapos ay nagsimulang magbahagi si Kapatid na Zhang: “Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos makikita na kahit na anong mangyari sa atin, bagaman sa panlabas ay tila gawa ito ng tao, sa katunayan si Satanas ang nasa likod nito na nakipagpustahan sa Diyos. Ito ay katulad nang tinukso ni Satanas si Job. Sinabihan siya ng kanyang asawa na talikuran si Jehova, ngunit nakikita niya ang mga pandaraya ni Satanas. Siya ay nagtiwala sa kanyang pananampalataya sa Diyos upang maging patotoo para sa Kanya, at pinagsabihan ni Job ang kanyang asawa sa pagiging walang-alam at babaeng matigas ang ulo. Ipinaaalam sa atin ng mga karanasan ni Job na para sa mga nais iligtas ng Diyos, laging galit na tutuksuhin at aabalahin ni Satanas ang mga ito at ilalabas ang lahat ng mga pandaraya na mayroon siya upang sila ay lusubin at kanilang talikdan at ipagkanulo ang Diyos, hanggang sa tuluyang mawala ang kanilang pagkakataon upang makakuha ng kaligtasan. Dahil nais ni Satanas na tayo ay habang buhay na pamahalaan, at lamunin ang mga tao, ito ay hindi papayag na makuha ng mga tao ang kaligtasan ng Diyos!” Ibinahagi rin ni Kapatid na Mu: “Ito ay totoo. Paulit-ulit na gumamit si Satanas ng mga pinuno upang tayo ay lusubin at takutin, na may layunin na pilitin tayong itanggi ang Diyos at ipagkanulo ang Diyos, at iwan ang tunay na gawi. Ito ang pandaraya ng Satanas. Dapat nating malinaw na makita ang labanang nangyayari sa espiritwal na mundo!” Pagkatapos makinig sa pagbabahagi ng dalawang kapatid na ito, pinag-isipan ko ang mga bagay-bagay sa ilang sandali, at sinabing: “Nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng mga bagay na sinasabi ng mga pinuno na nilulusob ni Satanas ang ating mga mahihinang bahagi, at nais nitong talikuran natin ang tunay na gawi at iwan and Diyos dahil sa ating kaduwagan! Ang Satanas na ito ay tunay na mapandaya!” At sinabi rin ng aking asawa: “Lubos na kasuklam-suklam ang Satanas na ito! Kung hindi kami nakinig sa mga salita ng Diyos at sa inyong pagbabahagi, paano naming malalaman ang tungkol sa mga pakana ni Satanas?” Sinabi ko nang may galak: “Ngayon na aking nauunawaan ang mga bagay na ito, dapat tayong umasa sa Diyos upang lansagin ang mahigpit na pagkubkob ni Satanas, tumayong saksi para sa Diyos, at ipahiya si Satanas sa pamamagitan ng ating praktikal na mga gawain!” Masayang sumagot si Kapatid na Zhang at sinabing: “Mga kapatid, mula ngayon tayo ay magsama-sama at magbahagi tungkol sa salita ng Diyos. Tanging sa ganitong paraan natin mabibigyan ang ating mga sarili ng mas maraming katotohanan upang bukas-makalawa tayo ay magiging tiyak tungkol sa mga gawain ng Diyos sa mga huling araw. Kapag tayo ay nagtatag ng pundasyon sa tunay na gawi, hindi magtatangka si Satanas na tayo ay gambalain!” Sinabi ko: “Sige! Kung ikaw ay mas madalas na makakarating at makapagbabahagi kasama namin, mas mabuti.” Ngumiti si Kapatid na Mu habang sinasabi: “Kung gayon, ganoon ang ating gagawin.”

Makalipas ang ilang araw maaga akong bumangon at tumingin sa labas ng aking bintana at nakita na may malaking pagbagsak ng niyebe, at hindi ko namalayan na kinikiskis ko na ang aking dalawang kamay. Pagkatapos, nagsuot ako ng sombrerong lana at mga guwantes na gawa sa bulak at nagpunta sa patyo upang walisin ang niyebe. Nang natapos ako ay bumalik ako sa loob. Binuksan ko ang itaas ng kalan at ginatungan ang apoy habang ang aking asawa at naglilinis ng bahay. Nang oras na iyo ay dumating ang nakatatandang kapatid na lalaki ng aking asawa at ang asawa nito, nang oras na nakapasok ang aking hipag, sinabi niya sa nababalisang tinig: “Pumunta dito si Pinunong Wang at si Ginoong Guan at nagsabi sa inyo ng maraming mga bagay. Paano ninyo nagawang hindi makinig sa kanila? Partikular nilang sinabi sa amin na magpunta rito at muli kayong hikayatin. Huwag kayong maniniwala sa Kidlat ng Silanganan. Ang ating mga pinuno ang may pananagutan sa ating mga buhay, kaya kailangan nilang pangunahan tayo sa isang pagsisiyasat ng gawain ng Makapagyarihang Diyos sa mga huling araw, at salubungin ang pagbabalik ng Diyos!” Pagkatapos ay tapatang sumagot ang aking asawa: “Ano ang mabuting ginawa nila para sa atin?” Natatakot sila na kapag tayong lahat ay naniwala sa Makapangyarihang Diyos, wala ng matitira upang makinig sa kanila.” Tila nainis ang aking hipag dahil sa kanyang narinig at sinabi niya: “Paano ninyo nasasabi ang mga bagay na ito? Hindi nila kayo pinilit na gawin ang anumang bagay. Hindi ba’t nais lang nila na bumalik kayo sa simbahan? Makinig kayo sa akin. Batay sa relasyon sa pagitan ng ating dalawang pamilya paano ko kayo mawawasak?” Nagpatuloy ang kapatid ng aking asawa: “Isipin ninyo kung paano ko kayo pinakisamahan sa loob ng ilang taon. Alam ninyo ba kung gaano karami ang ibinayad ko para sa inyo? Mayroon ba talagang kayong lakas ng loob na ihiwalay ang inyong sarili mula sa amin? Hindi ninyo ba nararamdaman na kayo’y nagkakasala sa amin?” Pagkatapos kong marinig and sinabi ng dalawang ito ako ay lubos na nalungkot, at naisip sa aking sarili: Tunay nga na lubos nila kaming tinulungan, at ngayon ay kanilang nakikita na pinipilit naming sumunod sa Makapangyarihang Diyos. Tiyak na nakararamdam sila na masyadong nasaktan, ngunit ano ang maaaring gawin? Hindi maaaring ako ay pilitin na talikuran ang tunay na gawi at ipagkanulo ang Diyos, dahil alam ko na ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ngunit kapag pinilit ko na maniwala sa Diyos, ano kaya ang iisipin nila tungkol sa akin? Sasabihin ba nila na isa akong tao na walang utang na loob? Sa oras na ito, nakaramdam ako ng lungkot sa aking puso. Tahimik akong nanalangin sa Diyos, humihingi sa Kanya na bigyan ako ng daan palabas. Biglang naisip ko ang mga salita ng Diyos na ito: “Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok at ang oras na kailangan ka ng Diyos na panindigan ang testimonya” (“Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pagkatapos ay muli kong inisip ang mga salita na ibinahagi nina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu sa akin noong nakaraang araw: Ang lahat ng nangyayari sa iyo ay may kinalaman sa labanan na nagaganap sa espiritwal na mundo, na si Satanas ay nakikipagpustahan sa Diyos. Ngayon ang aking hipag at bayaw ay sinubukang gamitin ang aming pagiging magkamag-anak upang hikayatin kami na ipagkanulo ang Diyos ay bumalik sa kanilang relihiyon, ngunit ito ay isa sa mga pandaraya ni Satanas. Kung ipagkakanulo ko ang Diyos upang protektahan and aking pansariling damadamin, ito ay lubos na pagiging walang utang na loob at walang kamalayan ng tao. Kung hindi ko nais na biguin ang aking bayaw, dapat kong ibahagi sa kanya ang ebanghelyo ng Diyos ng mga huling araw nang sa gayon ay magkaroon din siya ng pagkakataon na makatanggap ng kaligtasan. Ito ang tanging paraan upang maipakita ang habag na nararapat kong taglay. Habang ito ay aking iniisip ay naliwanagan ang aking isipan, at sinabi ko: “Bayaw, hipag, alam ko na naging mabuti kayong dalawa sa akin, at ito ang dahilan kung bakit kailangan kong sabihin sa inyo na ang Makapangyarihang Diyos talaga ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tanging sa pamamagitan lang ng pagsunod sa mga gawain ng Makapangyarihan Diyos nang mga huling araw tayo maaaring magkamit ng kaligtasan! Kung hindi, ang ating pananampalataya sa Panginoon sa loob ng ilang taon ay magiging walang kabuluhan, at hindi tayo magkakamit ng anuman! Narito, hayaan ninyo akong basahin sa inyo ang isang sipi ng salita ng Diyos, at pagkatapos marinig ito ay inyong malalaman kung ang mga salitang ito ay ipinahayag ng bumalik na Panginoong Jesus.” Pinulot ko ang aklat ng salita ng Diyos at magsisimula na sanang basahin ito nang tumayo ang aking hipag at hindi nasisiyahang sinabi: “Pumunta kami dito ngayon upang subukan na kayo ay hikayatin, ngunit sa halip na baguhin ang inyong mga isip, sinusubukan ninyong ipalaganap ang ebanghelyo na ito sa amin, ngunit hindi kami makikinig sa inyo.” Pagkatapos sabihin ito hinila niya ang kanyang asawa at galit na umalis.

Sinundan ko sila papunta sa patyo hanggang makarating ako sa pasukan, ngunit nakita ko na nakapaglakad na sila ng malayo. Pakiramdam ko ay wala akong nagawa, tumayo ako doon habang iniiling ang aking ulo. Sa oras na ito ay nakita ko na umaliwalas na ang panahon, at ang mainit na liwanag ay sumisikat sa isang puno ng pino sa aming bakuran. Ang niyebe na naipon sa puno ng pino ay nagsimulang matunaw, na tila sa oras na iyon ay sumailalim sa bautismo ang puno. Salungat sa lupa na nababalot ng niyebe, ang tuwid at matayog na puno ay lumitaw na lubos na luntian. Ako ay lubos na naging masaya, na parang ako ay katulad ng puno ng pino at nakaranas din ng bautismo ng hangin at niyebe, lumalago mula sa pagkain ng sikat ng araw. Alam ko na ang mga salita ng Diyos ang nanguna sa akin upang lansagin ang mahigpit na pagkubkob at tumayong patotoo para sa Kanya. Salamat sa Diyos! Ang Lahat ng Kaluwalhatian ay sa Makapangyarihang Diyos!

Kaugnay na Content

 • Isang Labanan

  Ni Zhang Hui, Tsina Ang pangalan ko ay Zhang Hui, at noong 1993 nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko. Isa akong masigasig na …

 • Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

  Ni Yixin, Singapore Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Ma…

 • Mga Kaguluhan Mula sa Usap-usapang “Mayo 28”

  Xingwu, Pransya Sa Unang Pagkakataon na Narinig ko ang Usap-usapang ito Ako ay Nalungkot Ang aking ina ay isang debotong Kristiyano. Mula nang ako ay…

 • Isang Pambihirang Tagumpay

  Ni Fangfang, China Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia, …