Paglabas Mula sa Pagkalito

Zhenxi Zhengzhou City, Henan Province

Sampung taon na ang nakararaan, dahil sa aking mapagmataas na kalikasan, hindi ko kailanman lubos na nasunod ang mga pag-aayos ng iglesia. Susunod ako kapag naibigan ko, at kapag hindi naman, mamimili ako kung susundin ko o hindi. Humantong ito sa malalang paglabag sa mga kaayusan sa gawain sa pagtupad ng aking tungkulin. Ginawa ko ang sarili kong kagustuhan at nagkasala sa disposisyon ng Diyos, kaya ako ay pinauwi. Pagkaraan ng ilang taong pagdidili-dili sa aking sarili humigit-kumulang ay may nalaman ako sa sarili kong kalikasan, subali’t sa ganang katotohanan na diwa ng Diyos wala pa rin akong gaanong kaalaman. Nang bandang huli, isinaayos ng iglesia para sa akin na maging pinuno ng gawain ng ebanghelyo, nagsimula akong magkaroon ng mga pag-aalinlangan tungkol sa Diyos: lubha akong naging tiwali at nagkasala rin ako sa disposisyon ng Diyos. Bakit ako gagamitin ng Diyos? Nilalamangan ba Niya ako? Maaalis ba ako pagkatapos akong pakinabangan? Ah! Dahil binigyan ako ng iglesia ng isa pang pagkakataon itatangi ko ito, kahit na ako’y maging isang taga-serbisyo lamang. Mula noon, ginampanan ko ang aking mga tungkulin sa ganoong kaisipan, ngunit nang hindi naghahanap ng higit na mataas na layunin—ang gawing perpekto ng Diyos.

Pagsira Ng Mga Tanikala

Minsan, nang aking isinasagawa ang pang-espirituwal na debosyon, nakita ko ang mga salita na ito ng Diyos: “Sa ngayon, hindi ka maaaring masiyahan lamang sa kung paano ka nalupig, kundi dapat mo ring isaalang-alang ang daan na iyong tatahakin sa hinaharap. Dapat kang magkaroon ng mga hangarin at ng lakas ng loob upang magawang perpekto, at hindi mo dapat laging isipin na hindi kaya ng iyong sarili. May pinapanigan ba ang katotohanan? Kaya bang kusang salungatin ng katotohanan ang mga tao? Kung hahabulin mo ang katotohanan, kaya ka ba nitong gulantangin? Kung maninindigan ka para sa katarungan, pababagsakin ka ba nito? Kung ito nga talaga ang iyong hangarin na habulin ang buhay, kaya bang umiwas ng buhay sa iyo? Kung wala sa iyo ang katotohanan, hindi iyan dahil sa hindi ka pinapansin ng katotohanan, kundi dahil sa lumalayo ka mula sa katotohanan; kung hindi mo kayang manindigan nang matibay para sa katarungan, iyan ay hindi dahil sa mayroong mali ang katarungan, kundi dahil sa naniniwala kang lihis ito sa mga katunayan; kung hindi mo natamo ang buhay pagkatapos pagsumikapang hanapin ito sa loob ng maraming taon, iyan ay hindi dahil sa ang buhay ay walang konsensya tungo sa iyo, kundi dahil sa wala kang konsensya tungo sa buhay, at naitaboy ang buhay…. Kung hindi ka naghahabol, kung gayon ito ay masasabi lamang na ikaw ay walang-halagang basura, at walang lakas ng loob sa iyong buhay, at hindi taglay ang espiritu para labanan ang mga puwersa ng kadiliman. Masyado kang mahina! Hindi mo kayang tumakas mula sa mga puwersa ni Satanas na umaatake sa iyo, at handa lamang magpatuloy sa ganitong uri ng ligtas at panatag na buhay at mamatay sa kamangmangan. Ang dapat mong marating ay ang iyong paghahabol na malupig; ito ang iyong nakatakdang tungkulin. Kung sapat na para sa iyo ang malupig, kung gayon ay itinataboy mo ang pag-iral ng liwanag” (“Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pagkatapos kong kainin at inumin ang siping ito ng salita ng Diyos, masyadong naantig ang loob ko. Nakita ko na ang layon ng Diyos ay hayaan ang lahat ng tao na hangaring gawing perpekto at nararapat gamitin ng Diyos. Kaya nagpasiya ako: aalisin ko ang lahat ng aking takot at hindi na ako magiging negatibo at walang-kibo. Maniniwala ako sa mga salita ng Diyos at magsisikap na gawing perpekto ng Diyos. Subali’t unti-unti, dahil hindi ko pa batid ang diwa ng katapatan ng Diyos, nagsimula akong muling hindi maniwala sa mga salita ng Diyos, laging nag-iisip na ang mga salitang ito ay para sa ibang tao, at maaari lamang magbigay ng kaunting aliw at lakas ng loob sa isang tulad ko. Lagi kong naaalala kung paano akong minsang nagkasala sa disposisyong ng Diyos, na masyadong tiwali ang aking kalikasan, na kung minsan ay naibunyag ko pa ang aking tiwaling disposisyon habang ginagampanan ko ang aking tungkulin, na hindi kailanman ako magiging perpekto gaano ko man ito pagsumikapan, at nag-iisip na dapat maging sapat na sa akin ang maging isang taga-serbisyo lamang. Sa ganoon lamang, hindi ko napapansin na muli akong nagsimulang mabuhay sa pagiging walang-kibo. Hanggang isang araw, habang ako ay kumakain at umiinom ng salita ng Diyos, nakita ko ang sumusunod na mga salita ng Diyos: “Ang diwa ng Diyos ay tapat; ginagawa Niya kung ano ang Kanyang sinasabi, at kung anuman ang Kanyang ginagawa ay nakakamit” (“Ang Ikalawang Aspeto ng Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo). Sa saglit na ito, tila may biglang lumagitik sa loob ko, na tila maliit na ulap na lumambong sa aking puso ay biglang nawala. Ang mga taon ng mga hindi pagkakaunawaan at pangamba ay biglang naglaho. Muli ay naalala ko ang siping iyon ng salita ng Diyos na aking dating kinakain at iniinom: “Kung ito nga talaga ang iyong hangarin na habulin ang buhay, kaya bang umiwas ng buhay sa iyo? Kung wala sa iyo ang katotohanan, hindi iyan dahil sa hindi ka pinapansin ng katotohanan, kundi dahil sa lumalayo ka mula sa katotohanan; kung hindi mo kayang manindigan nang matibay para sa katarungan, iyan ay hindi dahil sa mayroong mali ang katarungan, kundi dahil sa naniniwala kang lihis ito sa mga katunayan; kung hindi mo natamo ang buhay pagkatapos pagsumikapang hanapin ito sa loob ng maraming taon, iyan ay hindi dahil sa ang buhay ay walang konsensya tungo sa iyo, kundi dahil sa wala kang konsensya tungo sa buhay, at naitaboy ang buhay….” Sa sandaling ito, naramdaman ko ang pagkakaroon nakahihindik at nakapupukaw na katuwiran at walang-hanggang pagmamahal mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang Diyos ay lubos na maharlika at dakila, habang kasabay na nakita ko ang aking pagkaaba, kakitiran ng isip, at kabulukan. Ang Diyos ay tapat. Ito ay hindi maaaring pagdudahan at mapag-aalinlanganan. Ang Diyos ay may diwang tapat, Siya ay mapagkakatiwalaan, at pinagsisikapan Niyang iligtas ang tao sa pinakamalawak na posibleng maabot. Habang nagsisikap ang taong hanapin ang katotohanan at magkaroon ng pagbabago sa disposisyon ayon sa mga hinihingi ng Diyos, gagawing ganap ng Diyos ang tao, sapagkat anuman ang sabihin ng Diyos na gagawin Niya, at kung ano ang ginagawa Niya ay magagawa! Sa halip, pinaghinalaan ko na ang Diyos ay tulad ng tao at iwawaksi ako pagkatapos kong maging kapaki-pakinabang. Hindi ko talaga itinuring ang salita ng Diyos bilang katotohanan, at at bukod doon ay hindi tunay at positibong naniwala sa Diyos. Sa halip, nabuhay ako sa mga hinagap at hinala sa aking isip, nagkulang sa tapang sa harap ng katotohanan at may karuwagang bumigay sa hikayat ng kadiliman, at hindi nakapanindigan para sa katarungan. Noon ko totoong naunawaan na ang paghahanap ng kaalaman tungkol sa diwa ng Diyos ay lubhang mahalaga. Kung noon pa ay pinagsikapan ko nang hanapin ang kaalaman sa disposisyon at diwa ng Diyos, hindi sana ako gumugol ng maraming taon na nabubuhay sa takot, na nagpabalam ng pag-unlad ng aking buhay.

Salamat, Makapangyarihang Diyos! Ikaw ang nag-aruga sa akin at niliwanagan at ginabayan mo ako upang makalas ko ang mga tanikala na gumapos sa akin ng napakaraming taon, na nagtutulot sa aking lumabas sa kalituhan. Noon ay hindi Kita nakilala at madalas ay nabubuhay ako sa di-pagkakaunawa, hindi nagtitiwala sa Iyong salita at itinuring lamang iyon na pang-aliw at pang-akit sa mga tao. Hindi ko itinuring ang Iyong salita bilang katotohanan at buhay, at bukod doon ay hindi Ka itinuring bilang Diyos. Subali’t nagparaya Ka sa akin, at pinagtiyagaan ako. Niliwanagan Mo ako at tinanglawan, upang ako ay magkakaroon ng kahit kaunting kaalaman sa Iyong tapat at matuwid na diwa. Ito ang tiyak na halimbawa ng Iyong pagmamahal sa tao. Oh Diyos! Mula ngayon ay masidhi akong magpupunyagi sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkilala sa Diyos, mabuhay ayon sa Iyong inaasahan sa akin, hanapin ang kaalaman ng Iyong diwa, at sikaping magbago ng disposisyon sa madaling panahon upang ako ay Iyong magagawang perpekto!

Kaugnay na Content

 • Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

  Sapagkat palagi kong pinanghahawakan ang panlilinlang na ito bilang kasabihang dapat isabuhay, nang ipamukha ng kapatid na babaeng ito ang mga pagkukulang ko upang tulungan akong kilalanin sila at magbago tungo sa ikabubuti, hindi lamang hindi ko tinanggap ang kanyang mga komento, naisip ko pa nga na tinutuya niya ako at pinupuna maging mga hindi mahalagang detalye.

 • Hindi Ko na Ginagamit ang Mahinang Kalibre Bilang Dahilan

  Ni Lin Ran, Henan Province Noon, sa tuwing nahaharap ako sa ilang paghihirap sa pagganap ng aking tungkulin, o kaya ay maling-mali ang ginawa kong tra…

 • Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

  Marami pang salita ng Diyos ang nakita ko: “Labis na nakakapagod para sa Diyos na isakatuparan ang Kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon, ngunit ito'y sa pamamagitan ng naturang paghihirap na gumagawa ang Diyos ng yugto ng Kanyang gawain upang ipahayag ang Kanyang karunungan at mga nakakamanghang mga gawa. Ginagamit ng Diyos ang pagkakataong ito upang gawing ganap itong kalipunan ng tao.

 • Pagtatapon sa mga Kadena

  Salita ng Diyos: “Kung nagagalak kang maging taga-serbisyo sa tahanan ng Diyos, nagsisikap at matapat sa gawain sa kabila ng karimlan, laging nagbibigay at hindi nanghihingi, masasabi Ko na ikaw ay tapat na santo, sapagkat hindi ka naghihintay ng gantimpala at matapat na tao lamang.”