Kabanata 32

Kabanata 32

Ano ang liwanag? Noong nakaraan, aktwal ninyong itinuring ang pagbabago ng gawain ng Banal na Espiritu bilang liwanag. May totoong liwanag sa lahat ng oras: iyon ay, ang pagtatamo ng kung ano ang Diyos sa pamamagitan ng paglapit sa Akin at pakikisalamuha sa Akin. Ang pagkakaroon ng kabatiran sa mga salita ng Diyos at pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa Kanyang mga salita—ibig sabihin, habang kinakain at iniinom ang mga ito, nadarama ninyo ang Espiritu sa mga salita ng Diyos at tinatanggap ang mga salita ng Diyos sa loob ninyo; nauunawaan ninyo kung ano Siya sa pamamagitan ng pagdanas, at tinatanggap ninyo ang pagtanglaw ng Diyos habang nakikipagniig sa Kanya; ang lahat ay liwanag. Maaari kang maliwanagan at magkaroon ng bagong kabatiran sa mga salita ng Diyos sa anumang oras habang nagmumuni-muni at nagbubulay-bulay. Kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos at nararamdaman mo ang bagong liwanag, hindi ka ba magkakaroon ng kapangyarihan sa iyong paglilingkod? Sobra kayong nag-aalala habang naglilingkod kayo! Iyan ay dahil hindi pa ninyo nahawakan ang realidad, at wala kayong tunay na karanasan o kabatiran. Kung mayroon kang tunay na kabatiran, hindi mo ba malalaman kung paano maglingkod? Kapag nangyayari sa iyo ang ilang bagay, dapat mong masigasig na maranasan ang mga ito. Kung sa isang madali at maginhawang kapaligiran ay maaari ka ring mabuhay sa liwanag ng mukha ng Diyos, makikita mo ang mukha ng Diyos araw-araw. Kung nakita mo ang mukha ng Diyos at nakipag-usap ka sa Diyos, hindi ka ba magkakaroon ng liwanag? Hindi kayo pumapasok sa realidad, at palagi kayong nasa labas na naghahanap; bunga nito, wala kayong natatagpuan at naaantala ang inyong pag-unlad sa buhay.

Huwag ninyong ituon ang pansin sa labas; sa halip, lumapit lang kayo sa Diyos sa loob ninyo, makipagniig nang may sapat na lalim, at unawain ang kalooban ng Diyos; hindi ba kayo magkakaroon kung gayon ng landas sa inyong paglilingkod? Kailangang masigasig kayong magbigay-pansin at sumunod. Kung ginagawa ninyo ang lahat ng bagay ayon lang sa Aking mga salita at pumapasok sa mga landas na Itinuturo Ko, hindi ba kayo magkakaroon ng landas? Kung natagpuan mo ang landas upang makapasok sa realidad, mayroon ka ring landas para maglingkod sa Diyos. Simple lang ito! Lumapit ka pa sa presensiya ng Diyos, magbulay-bulay pa lalo sa mga salita ng Diyos, at makakamtan mo ang kulang sa iyo. Magkakaroon ka rin ng bagong kabatiran at bagong kaliwanagan, at magkakaroon ka ng liwanag.

Kabanata 32