Lahat
Ang Katotohanan tungkol sa Pagkilala ng Kaibhan ng Gawain ng Diyos sa Gawain ng Tao
Ang Pagbangon ng Mananagumpay
Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos
Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan
Ang Misteryo ng Pagdadala
Pagkilala sa Tinig ng Kasintahang Lalaki
Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagbalik?
Pagsuri sa Diwa ng mga Fariseo
Pagtuklas sa Biblia
Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos
Pagkilala sa Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo
Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Tahanan ng Diyos
Pagsisiyasat sa mga Ugat ng Kapanglawan ng mga Simbahan
Pagsisiyasat sa Daan Patungo sa Kaharian ng Langit
Ang Pinagmumulan ng Daan ng Walang-Hanggang Buhay
Iba pa
Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 2/2) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 1/2) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" (Clip 2/2) Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2) Tagalog Christian Movie | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 1/2) Tagalog Christian Movie | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" (Clips 2/2) "Sino Siya na Nagbalik" Clip 7 - Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo "Sino Siya na Nagbalik" Clip 6 - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao "Sino Siya na Nagbalik" Clip 5 - Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan Tagalog Christian Full Movie "Sino Siya na Nagbalik" Clip 4 - Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol "Sino Siya na Nagbalik" Clip 3 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao "Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2 "Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1 "Saan Ang Aking Tahanan" - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit (Clip 1) Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Ang Sugo ng Ebanghelyo": Kung Bakit Lubhang Nilalabanan at Isinusumpa ng mga Pastor at mga Nakatatanda ang Pagbabalik ng Panginoong Jesus "Ang Sugo ng Ebanghelyo" - Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao (Clip 2/3) "Ang Sugo ng Ebanghelyo" - Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus? (Clip 1/3) Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4 Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Anak, Umuwi Ka Na!": Ang Diyos ang Tanging Kaligtasan mula sa Kapinsalaang Dulot ng Adiksyon sa Paglalaro ng mga Video Game Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 2 - Bakit Napakadilim at Napakasama ng Mundo? Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Anak, Umuwi Ka Na!": Paghahanap sa Landas Upang Matulungan ang Anak Ko na Makatakas sa Pagkagumon sa Paglalaro "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" - Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia? (Clip 4/6) "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" - Natuklasan: May Iba pa bang mga Salita o Gawain ng Diyos Maliban sa mga Nasa Biblia? (Clip 1/6) Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia": Ano ang Katotohanan Tungkol sa Bibliya? Full Tagalog Bible Movie | "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" Clip 3 "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" - Makakamit Ba Natin ang Buhay sa Pamamagitan ng Pananampalataya sa Biblia? (Clip 6/6) Tagalog Gospel Movie | "Paggising Mula sa Panaginip" - Ang Kaharian ba ng Diyos ay nasa Langit o nasa Lupa? (Clip 1/4) "Paggising Mula sa Panaginip" - Kung Walang Kabanalan Walang Taong Makakapasok sa Kaharian ng Diyos (Clip 2/4) "Paggising Mula sa Panaginip" - Ginagamit ng Diyos ang Katotohanan Upang Hatulan at Linisin ang Tao sa mga Huling Araw (Clip 3/4) Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Paggising Mula sa Panaginip": Ang mga Kahihinatnan ng Tumatanggi sa Paghatol na Gawain ng Diyos ng mga Huling Araw Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Ang Pag-Uusap": Paglaban ng Isang Kristiyano sa mga Relihiyosong Pagkaintindi ng Isang Pastor Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit": Ang Ugat ng Paglaban ng mga Relihiyosong Pariseo sa Diyos "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Pagbubunyag sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (Clip 3/6) Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Mapanganib ang Landas Papunta sa Kaharian ng Langit": Nagbalik na ang Panginoong Jesus sa Katawang-Tao at Nagpakita upang Gumawa Bakit Hinahatulan ng mga Pastor at Elder ang Kidlat ng Silanganan (7/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Kumawala sa Bitag": Paano Inililigtas ng Diyos ang Tao mula sa Impluwensya ni Satanas Maliligtas ba ang Isang Tao sa Pananalig sa Panginoon sa Loob ng Relihiyon? (4/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Kumawala sa Bitag": Ang Pagpapakahulugan ba ng mga Relihiyosong Pinuno sa Banal na Kasulatan ay Nagpaparangal at Nagpapatotoo sa Diyos? Paano Malalaman ang Diwa ng mga Relihiyosong Fariseo (1/7) | Clip ng Pelikulang | "Kumawala sa Bitag" Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Kumakatok sa Pintuan": Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Narinig Mo na ba ang Kanyang Tinig? (2) Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Kumakatok sa Pintuan": Kumakatok ang Panginoon sa Pinto: Narinig Mo na ba ang Kanyang Tinig? (1) "Kumakatok sa Pintuan" - Anong mga Kamalian ang Pinakamadaling Nagagawa sa Pagsalubong sa Panginoon? (Clip 2/5) "Kumakatok sa Pintuan" - Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon? (Clip 1/5) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Mga Patotoo Mula sa Pagdanas sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (Clip 9/9) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Paano Makakamit ang Daan ng Buhay na Walang Hanggan (Clip 8/9) Tagalog Bible Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Clip 7 "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay (Clip 6/9) Tagalog Gospel Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" (Extracts 5) Ang Pagbalik ng Panginoon sa mga Huling Araw ay Ipinagkakaloob ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Bakit Isinasagawa ng Diyos ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw? (Clip 4/9) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos (Clip 3/9) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon? (Clip 2/9) "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Paano Hahanapin ang mga Yapak ng Gawain ng Diyos (Clip 1/9) Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" - Nagsimula Na ang Paghatol sa Harap ng Malaking Tronong Puti (Clip 3/5) "Nanganganib na Pagdala" - Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan? (Clip 7/8) "Nanganganib na Pagdala" - Nakagawa ng Grupo ng mga Mananagumpay ang Gawaing Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (Clip 4/8) "Nanganganib na Pagdala" - Paano Kikilatisin ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Clip 5/8) "Nanganganib na Pagdala" - Ano ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at mga Taong Ginamit ng Diyos? (Clip 8/8) "Mapalad ang Mapagpakumbaba" - Pagsaliksik sa Dahilan ng Mapapanglaw na Iglesia (Clip 1/4) "Mapalad ang Mapagpakumbaba" - Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas? (Clip 2/4) "Mapalad ang Mapagpakumbaba" - Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan (Clip 3/4) "Mapalad ang Mapagpakumbaba" - Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (Clip 4/4) "Pagkamulat" - Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan? (Clip 1/2) "Awit ng Tagumpay" - Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (Clip 7/7) Tagalog Christian Movie | "Awit ng Tagumpay" - Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan (Clip 6/7) "Awit ng Tagumpay" - Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw? (Clip 5/7) "Awit ng Tagumpay" - Mga Palatandaan ng Pangalawang Pagbabalik ng Panginoong Jesus (Clip 4/7) Tagalog Christian Movie | "Awit ng Tagumpay" - Paano Nagiging Mananagumpay ang mga Mananagumpay? (Clip 3/7) Tagalog Christian Movie | "Awit ng Tagumpay" - Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo? (Clip 2/7) "Awit ng Tagumpay" - Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? (Clip 1/7) "Napakagandang Tinig" - Ang Paghuhukom ng Diyos sa mga Huling Araw ang Kaligtasan para sa Tao (Clip 5/5) "Napakagandang Tinig" - Talaga bang Pases sa Kaharian ng Langit ang Kapatawaran ng Ating mga Kasalanan? (Clip 4/5) "Napakagandang Tinig" - Wala bang mga Salita o Gawain ng Diyos sa Labas ng Biblia? (Clip 3/5) "Napakagandang Tinig" - Paano Tayo Makakasiguro na Nagbalik na nga ang Panginoong Jesus? (Clip 2/5) "Napakagandang Tinig" - Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus? (Clip 1/5) "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" - Ang Pagtanggap Lamang sa Bagong Pangalan ng Diyos ang Pagsunod sa mga Yapak ng Kordero (Clip 5/5) "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" - Kapareho ba ng Mapadalisay ang Maligtas? (Clip 4/5) Tagalog Christian Movie | "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" - Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos (Clip 3/5) "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" - Talaga bang Hindi Nagbabago ang Pangalan ng Diyos? (Clip 2/5) "Masasakit na Alaala" - Ano Ba Talaga ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagiging Ligtas at Pagpasok sa Kaharian ng Langit? (Clip 5/6) "Masasakit na Alaala" - Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Paghatol sa mga Huling Araw at Pagpasok sa Kaharian ng Langit (Clip 6/6) Tagalog Christian Movie | "Masasakit na Alaala" - Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (Clip 3/6) "Masasakit na Alaala" - Ano ang mga Pamantayan sa Pagpasok sa Kaharian ng Langit? (Clip 2/6) "Masasakit na Alaala" - Ang Kaligtasan Ba sa Pamamagitan ng Pananampalataya ang Tanging Tiket Tungo sa Kaharian ng Langit? (Clip 1/6) "Pananabik" - Saan ang Lugar na Naihanda ng Panginoon para sa Atin? (Clip 5/5) "Pananabik" - Sino ang Unang Madadala Pagdating ng Panginoon? (Clip 3/5) Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Pananabik": Ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos "Pananabik" - Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Clip 1/5) "Pananabik" - Nasa Langit ba ang Kaharian ng Langit o nasa Lupa? (Clip 4/5) "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" - Takasan ang Pagkaalipin ng mga Relihiyosong Fariseo at Bumalik sa Diyos (Clip 4/4) "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" - Huwag Magtuon sa Biblia: Dumalo sa Piging ng Kaharian ng Langit sa Piling ng Panginoon (Clip 3/4) "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" - Lahat ba ng Nasa Biblia ay Salita ng Diyos? (Clip 2/4) "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" - Alisin ang mga Kadena at Pag-aralan ang Tunay na Daan (Clip 1/4) "Huwag Kang Makialam" - Paglalantad sa Katotohanan ng Pagkalaban ng mga Fariseo sa Diyos (Clip 5/5) Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Huwag Kang Makialam": Sino ang mga Pariseo ng Makabagong Panahon? "Huwag Kang Makialam" - Madadala Tayo Sa Kaharian ng Langit Matapos Tanggapin ang Pagtubos ng Panginoong Jesus? (Clip 3/5) "Huwag Kang Makialam" - Pagtanggap sa Ebanghelyo ng Ikalawang Pagdating ng Panginoong Hesus at Pagtitipon sa Harap ng Diyos (Clip 2/5) "Huwag Kang Makialam" - Paano Natin Tatratuhin ang Kidlat ng Silanganan sa Paraang Naaayon sa Kalooban ng Panginoon? (Clip 1/5) Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong": Si Cristo sa Katawang-tao ay ang Diyos Mismo "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Pag-unawa sa Kahalagahan ng Dalawang Beses na Pagkakatawang-tao ng Diyos (Clip 5/6) "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Bakit Dalawang Beses na Naging Tao ang Diyos Upang Iligtas ang Sangkatauhan? (Clip 4/6) Tagalog Christian Movie | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" Clip 3 "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Uunawain ang Diyos na Nagkatawang-tao (Clip 2/6) "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (Clip 1/6) "Pananalig sa Diyos" - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos? (Clip 6/6) Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Pananalig sa Diyos": Katulad ba ng Tunay na Pananampalataya sa Diyos ang Masipag na Paggawa? Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Pananalig sa Diyos": Ang Paniniwala ba sa Biblia ay Kapareho sa Paniniwala sa Diyos? Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Pananalig sa Diyos": Inilalantad ng Gawain ng Diyos ng mga Huling Araw ang Lahat ng mga Uri ng mga Tao sa Relihiyosong Daigdig "Pananalig sa Diyos" - Ang Landas bang Binabatikos ng CCP at ng Relihiyosong Samahan ay Hindi ang Tunay na Daan? (Clip 2/6) "Pananalig sa Diyos" - Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos? (Clip 1/6) "Ang Sandali ng Pagbabago" - Ang Tanging Landas para Maiangat sa Kaharian ng Langit (Clip 2/2) "Ang Sandali ng Pagbabago" - Paano Nadadala ang mga Matatalinong Birhen? (Clip 1/2) Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit" Clip 5 Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit" Clip 4 "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit" Clip 3 - Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit? Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit": De enige manier om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk (2) Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit": De enige manier om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk (1) "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Pangangailangan na Gawin ng Diyos ang Kanyang Gawain sa Pamamagitan ng Pagkakatawang-tao (Clip 6/6) "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Paano Malalaman na si Cristo ang Katotohanan, ang Daan at ang Buhay (Clip 5/6) "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Tanging ang Diyos na Nagkatawang-tao ang Makagagawa ng Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw (Clip 4/6) "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (Clip 3/6) Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Misteryo ng Kabanalan": Makinig Para sa Tinig ng Diyos Upang Salubungin ang Pagdating ng Panginoon "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Clip 1/6) "Babagsak ang Lungsod" - Ang Relihiyosong Babilonia ay Nakatadhanang Bumagsak sa Ilalim ng Galit ng Diyos (Clip 5/5) "Babagsak ang Lungsod" - Ang Pagbibigay-kahulugan ba sa Biblia ay Pareho sa Pagdadakila at Pagsasaksi sa Diyos? (Clip 4/5) "Babagsak ang Lungsod" - Ano ang Diwa ng Pagsalungat ng mga Fariseo sa Diyos (Clip 3/5) "Babagsak ang Lungsod" - Bakit Aba ang Sinapit ng mga Hipokritong Fariseo? (Clip 2/5) "Babagsak ang Lungsod" - Ang Relihiyosong Mundo ay Sumama sa Pagiging Lungsod ng Babilonia (Clip 1/5) Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Basagin Ang Sumpa": Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Basagin Ang Sumpa": Tunay bang Hinirang ng Panginoon ang mga Pastor at Elder ng Relihiyosong Mundo "Basagin Ang Sumpa" - Ang Pananampalataya ba sa Biblia ay Katumbas ng Pananampalataya sa Panginoon? (Clip 4/6) Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Basagin Ang Sumpa": Umiiral ba Ang Salita ng Diyos Bukod sa Biblia Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Basagin Ang Sumpa": Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Basagin Ang Sumpa": Paano Salubungin ang Pagbalik ng Panginoon sa mga Huling Araw "Paghihintay" - Paano Tayo Dapat “Mag-abang at Maghintay” para sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon? (Clip 1/7) "Paghihintay" - Kayang Kilalanin ng Matalinong Birhen ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Tunay na Cristo at mga Bulaang Cristo (Clip 2/7) "Paghihintay" - Tanging Yaong Susunod sa Kalooban ng Diyos ang Maaaring Makapasok sa Kaharian ng Langit (Clip 3/7) Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Paghihintay": Paano Makilala ang Tinig ng Diyos? (1) Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Paghihintay": Paano Makilala ang Tinig ng Diyos? (2) "Paghihintay" - Ibinubunyag ng Makapangyarihang Diyos ang mga Hiwaga ng Kanyang 6,000 (Clip 7/7) Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Sino ang Aking Panginoon": Makinig sa mga Salita ng Ikalawang Pagparito ng Panginoon at Magtamo ng Panustos sa Buhay "Sino ang Aking Panginoon" - Nasa Biblia ba ang Lahat ng Gawain at Mga Salita ng Diyos? (Clip 2/5) "Sino ang Aking Panginoon" - Debate Tungkol Lahat sa “Kung ang Biblia ay Kinasihan ng Diyos” (Clip 3/5) "Sino ang Aking Panginoon" - Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia? (Clip 4/5) "Sino ang Aking Panginoon" - Mga Sumusunod Lang sa mga Yapak ng Diyos ang Makakatahak sa Landas ng Buhay na Walang Hanggan (Clip 5/5)