Sinabi ng Panginoong Jesus: "Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan" (Juan 4:14). Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng tubig ng buhay, Siya ang daan ng walang hanggang buhay, ngunit, tulad ng nasaksihan ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, tanging si Cristo ng mga huling araw—Makapangyarihang Diyos ang makapagbibigay sa mga tao ng daan ng walang hanggang buhay. Kaya galing ba sa parehong pinagmumulan ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus? Ang gawain ba Nila'y isinasagawa ng iisang Diyos? Bakit si Cristo ng mga huling araw lang ang makapagbibigay sa atin ng daan ng walang hanggang buhay?

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger