Hinulaan ng Libro ng Pahayag, "At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo; ... Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon ... " (Pahayag 3: 7, 10-12). Hinulaan ng Aklat ng Pahayag na gagawa ng isang grupo ng mga mananagumpay bago sumapit ang mga kalamidad. Ang gawaing ito ng paggawa ng mga mananagumpay ay sariling gawain ng Diyos. Kung gayon, paano ginagawa ng Diyos ang grupong ito ng mga mananagumpay sa Kanyang gawain sa mga huling araw? Tuklasin sa video na ito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger