Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos"

Serye ng mga Music Video 2007  2018-01-31

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" (With Panalangin Lyrics)

 

Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono,

puno ng dalangin sa puso.

Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa Kanya;

sila'y buhay sa liwanag.

Hilingin sa Banal na Espiritu na salita ng Diyos liwanagin

nang lubos nating malaman ang kalooban ng Diyos.

Nawa'y buong baya'y mahalin ang salita ng Diyos

at sikaping kilalanin ang Diyos.

Nawa'y bigyan tayo ng Diyos ng higit na biyaya,

nang ating disposisyo'y mabago.

Nawa'y gawin tayong perpekto

upang lubos na isa sa Kanya sa puso't isipan.

Nawa'y disiplinahin tayo ng Diyos

upang tungkulin sa Kanya'y ating matugunan.

Nawa'y bawat araw gabayan tayo ng Banal na Espiritu

sa pangangaral at pagsaksi sa Diyos araw-araw.

 

Nawa'y malaman ng bayan ang mabuti sa masama,

katotohana'y isagawa.

Nawa'y parusahan ng Diyos masasama't Kanyang iglesia'y panatag.

Nawa'y buong baya'y maghandog ng tunay na pag-ibig sa Diyos,

kaaya-aya't kalugod-lugod.

Nawa'y alisin ng Diyos lahat ng balakid

nang maibigay natin lahat para sa Diyos.

Nawa'y panatilihin ng Diyos na tayo'y umiibig sa Diyos,

di Siya iiwanan.

Nawa'y mga itinalaga ng Diyos magbalik sa Kanyang presensya.

Nawa'y buong baya'y umawit ng papuri sa Diyos

na nakatamo ng kaluwalhatian.

Nawa'y makasama ng Diyos Kanyang bayan,

manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.

Nawa'y makasama ng Diyos Kanyang bayan,

manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

 

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

 

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.